Hopp direkte til innhold

Retningslinjer for utforming og plassering av navigasjonsinnretninger

Det er klare retningslinjer for hvordan navigasjonsinnretningene skal se ut og hvor/hvordan de skal plasseres. Det kan du lese mer om her. Her finner du også informasjon om retningslinjene som er for petroleumsvirksomhet.

Retningslinjene er utarbeidet av Kystverket i samsvar med forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 § 5 annet ledd. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013. Retningslinjene gjelder fra samme tidspunkt.

Systemet av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge skal så langt det er mulig være i overensstemmelse med ”IALA Maritime Buoyage System and Other Aids to Navigation” (IALA MBS). IALA MBS er et enhetlig system i to versjoner benevnt region A og region B. Alt norsk farvann ligger i region A (jf. lateralmerker).

Navigasjonsveiledningen gis ved hjelp av navigasjonsinnretninger. Disse er avbildet i sjøkart i likhet med dybder, bunnforhold, landemerker, og annet som det er nødvendig å kjenne til for å kunne ferdes forsvarlig med et fartøy. Sjøkart viser sammenhengen mellom hver enkelt navigasjonsinnretning og sikker dybde, hindringer og farer, og systemet av navigasjons-innretninger for øvrig.

Sjøfarende bør jevnlig oppdatere sine sjøkart og kartmaskiner, samt  navigasjonspublikasjoner for en sikker og effektiv navigasjon.

Navigasjonspublikasjonene omfatter i Norge primært:

  • Norsk fyrliste (Kystverket)
  • Sjøkart (Kartverket)
  • Den norske los (Kartverket)
  • Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard (Kartverket)
  • Etterretninger for sjøfarende, EFS. (Kartverket)

Sjøfarende bør også lytte til eller lese navigasjonsvarsler (Kystverket), utsendt over kystradio og over satellitt.

Selv om det gjøres anstrengelser for å sikre en forsvarlig drift av navigasjonsinnretningene, kan det forekomme feil og mangler ved disse. Kystverket vil informere sjøfarende om kjente feil og mangler, enten som navigasjonsvarsel eller gjennom Etterretninger For Sjøfarende (EFS). Feil og mangler vil bli utbedret så snart som tilgjengelige ressurser tillater.

Sjøfarende bør utvise stor aktsomhet når de bruker private navigasjonsinnretninger, dvs. innretninger som ikke hører nn under Kystverket. Private innretninger kan være etablert for å dekke behov for særskilte brukere, og den veiledningen de gir kan være tilpasset disse. Feil og mangler ved slike innretninger kan bli kjent og utbedret senere enn for Kystverkets innretninger.

Retningslinjer for bruk av AIS-navigasjonsinnretninger

Kystverket registrerer at bruken av private AIS-navigasjonsinnretninger har økt betydelig de senere år. Disse benyttes typisk for merking av fiskebruk/garnbøyer, akvakulturanlegg og lignende. Vi ser at en del av dette er bruk som ikke er korrekt, ikke omsøkt eller i noen grad ikke optimalt for hvordan disse innretningene skal presenteres i radar/ECDIS, eller for hvordan de oppfattes av de seilende. For å kunne møte denne utviklingen på en god måte har Kystverket utarbeidet retningslinjer som tar for seg operative og tekniske forhold ved AIS navigasjonsinnretninger.

Retningslinjer for merking av petroleumsinnretninger

Kystverket har utarbeidet bestemmelser for hvordan permanent plasserte innretninger i petroleumsindustrien skal merkes.

Merking av petroleumsinnretninger er omfattet av Petroleumstilsynets regelverk, og merking skal utføres i overensstemmelse med forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten.

Det følger av innretningsforskriften § 71 at: 

Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.

Anker- og markeringsbøyer skal merkes på tilsvarende måte.

Alle sjømerker som legges ut i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal være i samsvar med IALA-regler og av en type som er akseptert av Kystdirektoratet for slik merking. Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan Petroleumstilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys.

Kystverket fastsatte en oppdatert versjon av bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten 20. januar 2018. Bestemmelsene skal sikre at innretninger kan bli oppdaget på en avstand som er tilstrekkelig for at fartøy kan velge en trygg kurs for passering og ellers er synlige for fartøy i området. Den oppdaterte versjonen har søkt å klargjøre innholdet og begrepsbruken ytterligere.

Til toppen