Hopp direkte til innhold

Husøy fiskerihavn – utdyping

Husøy er et livskraftig fiskerisamfunn med fiskemottak og fiskeforedling. Hjemmeflåten er stor, med omtrent 25 båter over 11 meters lengde. Den store utfordringen er at havnebassenget er for grunt for dagens fiskeflåte med store og dypgående fartøy.

Husøy fiskerihavn - foto Kystverket / Anna Åsell
Husøy fiskerihavn. Foto: Kystverket - Anna Åsell

 

Husøy havn ble sist mudret på 1980-tallet, tilpasset den daværende fiskeflåten. Siden da har fartøyene blitt flere og større, og havnene færre. Dagens dybde i havnen er på omtrent 5-6 meter, med enkelte grunnere områder. Flere av fartøyene i hjemmeflåten har mer enn 6 meters dypgang. Prosjektet vil øke dybden i innseiling til havnen og dermed sørge for at både den lokale flåten og et stort antall tilreisende fartøy kan levere sine varer.

I de siste årene har Senja opplevd en markant økning i tilreisende fiskere, spesielt fra Lofoten og Vesterålen. Det er stor pågang for å få levert fangst, men de nåværende dybdeforholdene medfører at man må si fra seg mange leveranser.

Husøy info.png

Hva vi vil gjøre:

Prosjektet innebærer å utdype innseilingen og havnen. Mudringsmassene ønsker vi å bruke til utfylling av nytt landareal nord for den nåværende moloen, som eventuelt vil kunne benyttes til fremtidig næringsutvikling. Vi vurderer også muligheten for sjødeponi hvis videre planlegging og prosjektering viser at det er vanskelig å gjenbruke de rene massene fra prosjektet. Etter at prosjektet er fullført, vil innseilingen og havnen ha en dybde på 8 meter.

Foto: Kystverket - Anna Åsell
Foto: Kystverket - Anna Åsell

 

Hva vi ønsker å oppnå: 

  • Større og mer regelmessig tilgang på råstoff som blir levert til fiskemottaket, noe som styrker konkurransekraften til mottaket og annen sjørelatert næring.
  • Enklere og tryggere manøvrering i havnen.
  • Muligheten for større båter å bruke havnen, som øker antall båtanløp og reduserer antallet som velger bort Husøy på grunn av utilstrekkelig dybde. Dette vil også styrke godstransporten på sjø ved å gjøre havnen mer tilgjengelig for fraktefartøy.
  • Dypere farvann vil redusere risikoen for grunnstøting.
  • Større båter og økt aktivitet i havnen reduserer logistikkostnadene og bidrar til økt omsetning. Alt dette kan føre til å trygge og øke sysselsettingen i havnen og gi forutsetninger for videre utvikling, spesielt innen fiskeriindustrien.

Status:

I mai 2023 mottok Kystverkets en bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet om å sette i gang nødvendig arbeid for å utdype havna, inkludert tillatelser og anbudsutlysning. Prosjektet er ikke en del av dagens Nasjonal Transportplan (NTP) og er ikke tidligere utredet hos Kystverket.

Tiltaket krever reguleringsplan etter overordnet plan, og denne prosessen er nå igangsatt, parallelt med prosjekteringsarbeid.

Husoy_NorconsultNorgeAS_beskuren.jpg
Foto: Norconsult Norge AS

Kontakt

Overingeniør

Anna Maria Kristina Åsell /
Til toppen