Hopp direkte til innhold

Molohåndboka

I forbindelse med overføringen av fiskerihavnansvaret til fylkeskommunene utarbeidet Kystverket Molohåndboka, med molokompetanse opparbeidet gjennom årtier. Den skal være et viktig kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av moloene.

I Molohåndboka har vi samlet all kunnskap om faget mellom to permer. Håndboka vil være et nyttig redskap og informasjonskilde for både offentlige instanser og private firmaer – enten som myndighetsutøver, eier av molo, prosjekterende eller utførende.

Forsidebilde til molohåndboken

For at Molohåndboka skulle bli best mulig, har Kystverket samlet den beste kompetansen både internt og eksternt i arbeidet med den. Foruten en rekke erfarne folk fra egne rekker i Kystverkets senter for utbygging og regionene, er det hentet kompetanse og kunnskap fra Statens vegvesen, NTNU, Norconsult, Multiconsult ASA, Dr. techn. Olav Olsen AS, DHI AS, DNV-GL, WSP Norge AS, Secora AS og Per Aarsleff AS, samt Meteorologisk institutt.

Håndboka skal være et nyttig redskap og informasjonskilde for både offentlige instanser og private firmaer – enten man er myndighetsutøver, eier av molo, prosjekterende eller utførende. Den beskriver anbefalinger for planlegging, prosjektering og bygging av moloer langs kysten av Norge, og gir veiledende normer for hvilke standarder som skal gjelde ved planlegging og bygging av moloer som skal ha en bølgedempende funksjon for havn eller andre samfunnsnyttige funksjoner.

Molohåndboka viser trinn for trinn hvordan et moloprosjekt anbefales utført, helt fra en innledende behovsanalyse, via forundersøkelser, havneplanlegging, detaljprosjektering og utførelseskrav, til ferdigstillelse. Det gis oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for molobygging, hvilke arealplaner som må foreligge og hvilke tillatelser som må innhentes før slike tiltak igangsettes. Og Molohåndboka gir anbefalinger om kontroll og overvåking, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ivaretakelse av ytre miljø med plan for dette, samt anbefalinger om inspeksjoner i driftsfase, vedlikehold og reparasjoner. Den inneholder også en kort historikk over utviklingen av havneutbygging og molobygging i Norge, og tar for seg spesielle hensyn som må tas ved reparasjoner av verneverdige anlegg.

Søkeresultat

Last ned Molohåndboka

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert
Til toppen