Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipsfartens rolle i godstransport

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten men også innenriks. Målt i tonn blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens sjøs andel av innenriks godstransportarbeid i 2019 ligger på 43,6 prosent.

Godstransportarbeidet måles i tonnkilometer, og defineres som produktet av godsmengde og transportavstand. Godstransportarbeidet er et viktig mål for omfanget av godstransporten. Skipsfarten har særlige fortrinn knyttet til transport av store godsmengder knyttet til våt- og/eller tørrbulk over lange avstander. 

Innenlandske godstransporten på sjø i 2019

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har estimert markedsandelene for godstransportarbeidet for ulike transportplattformer i etterkrigstiden.

Hovedtendensen er at veg har styrket sin markedsandel på bekostning av sjø og bane (se Figur 1 under). Markedsandelene for veg og sjø har vært om lag jevnstore etter 1990, og jernbanens markedsandel synker jevnt og trutt til i overkant av 5 prosent i 2019. Luftfarten har ubetydelige andeler når det kommer til innenlandsk godstransportarbeid, dvs. under 0,5 prosent. 

1innenlandsk_godstransportarbeid_2019.jpg
Figur 1: Markedsandeler innenlandsk godstransportarbeid 1946–2019. Prosent.
Kilde: TØI-rapport 1808/2020

 

Det innenlandske godstransportarbeidet gikk samlet opp med 2,9 prosent, medregnet kabotasje. Sjøs andel av innenlandsk godstransportarbeid var i 2019 43,6 prosent.

Kabotasje

TØIs beregninger av godstransportarbeidet uten kabotasje viser at sjøs andel av innenlandsk godstransportarbeid i 2019 ligger på 17,1 prosent mens vegs andel er på hele 75 prosent. Dette kan forklares av at kabotasje på sjø er mye mer omfattende enn på veg, fordi godstransport på sjø i større grad utføres av internasjonale aktører i et mer liberalisert marked, samtidig som norske eiere av ulike grunner har flagget ut mange skip. Kabotasje betyr at utenlandske aktører bistår i transport av innenlandske godstransporter i Norge.

Ny kunnskap om transportarbeid i fiskeoppdrett

På oppdrag fra Kystverket har TØI i 2019 laget nye estimater for oppdrettsrelatert transportarbeid. Resultatet viser en underestimering av transportarbeidet på 260 millioner tonnkilometer. 

Hvis dette resultatet hadde blitt inkludert i de ulike transportformenes markedsandeler for innenlandsk transportarbeid ville sjøs andel gått opp med om lag 0,3 prosentpoeng og tilsvarende ned for veg. 

Utenriksfart

I utenrikshandelen i Norge er skipsfarten en dominerende transportform. 83 prosent av godsmengdene i utenrikshandelen ble i 2019 transportert på skip til og fra Norge. 14 prosent gikk på veg, mens 3 prosent gikk på bane.

Både transporter innenriks og utenriks i norske havområder har betydning for infrastruktur- og sjøsikkerhetstiltak i Norge. Når også transportarbeidet fra utenrikshandelen som foregår på norsk område inkluderes i samlede godstransporter, finner TØI at transportarbeidet i norske farvann i 2019 utgjør 62,5 milliarder tonnkilometer, en nedgang fra 64,3 milliarder tonnkilometer året før. Tilsvarende utgjorde transportarbeid innenriks og utenriks på norsk området 23 milliarder tonnkilometer i 2019 på veg, en økning fra 22,5 milliarder tonnkilometer i 2018. I 2019 utgjorde all banetransport 3.0 milliarder tonnkilomer på norsk område, en økning fra 2,8 milliarder i 2018. 

Eksport

Figur 2 viser at 86 prosent av godset målt i tonn i 2019 kan knyttes til sjø. Vegs andel lå i 2019 på 9 prosent og jernbanens andel av eksporten lå på 5 prosent. Andelstallene er uendret i 2019 sammenliknet med 2018. 

2eksport_2019.jpg
Figur 2: Transportformenes andel av eksport 1985–2019. Prosent.
Kilde: TØI-rapport 1808/2020

 

Import

Figur 3 viser at skips andel av importerte tonn gods ligger på 79 prosent i 2019, dvs. opp ett prosentpoeng fra året før. Vegs andel av importen var 20 prosent i 2019, ned fra 21 prosent i 2018. Jernbanens andel ligger i 2019 på 1 prosent; noe som representerer en gradvis nedgang fra midten av 80-tallet.  

3import_2019.jpg
Figur 3: Transportformenes andel av import 1985–2019. Prosent.
Kilde: TØI-rapport 1808/2020

 

Figurene viser at mens skips andel av eksport og import ligger svært høyt, så øker vegs andeler mht. import. Dette kan forklares med våt- og tørrbulkprodukter i større grad preger eksporten enn importen i utenrikshandelen, og at disse i mindre grad har overføringspotensialet fra sjø til veg. Motsvarende preges importen i større grad av konteinerisert gods og annet stykkgods, hvor veg har tatt enkelte markedsandeler. 

Særskilt om olje og gass

Samlet ble det eksportert 165 millioner tonn olje og gass (målt i oljeekvivalenter) direkte fra sokkelen i 2019 sammenliknet med 170 millioner tonn i 2018. Eksporten i av olje og gass i rør lå i 2019 på 92 millioner tonn, mens skipene frakter 73 millioner tonn. Målt i vekt utgjorde eksport av olje og gass fra sokkelen 63 prosent av den totale eksporten fra Norge til utlandet i 2019, som utgjør en reduksjon fra en andel på 64 prosent året før.

På grunn av den store betydningen olje og gass har, særlig mht. eksport, vil en nedgang i eksporten av olje og gass på lengre sikt – samt eventuelt ytterligere overgang til rør - naturligvis kunne få betydelige konsekvenser for markedsandelene for transportplattformene mht. eksport. Denne utviklingen kan også få virkninger på transportmiddelfordelingen for import, samt fordelingen av innenlandsk godstransportarbeid.

 

Til toppen