Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 13/14

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Fartøy i brann 2 0
Øvrige skipshendelser 1 300
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 1
Landtransport 4 307
Andre landbaserte hendelser 5 10 800
Totalt fordelt på hendelsestyper* 16 11 408
Totalt 16 11 408

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting av fiskefartøyet Emma Olava i Nappstraumen (Lofoten) Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. HRS ledet. Redningsskøyte kom til stedet og fikk slept sjarken til Napp, vest av Leknes hvor sjarken ble løftet på land. Sak tatt til etterretning.

Grunnstøting, fiskefartøy Nordsoe, nord for Ålesund Mottatt fra Nor VTS; Fiskefartøyet Nordsoe hadde grunnstøtt på Lepsøyrevet nord for Ålesund.  Fartøyet gikk på grunn på høyvann ca. kl. 05, eier rekvirerte slepebåten Bukken og gjorde avtrekk ved neste høyvann (ca. kl 1400) Ingen utslipp til sjø. Sjøfartsdirektoratet informert og involvert. Havaristen slept til Solstrand verft ved Ålesund for videre undersøkelser. Sak avsluttet.

Arbeidskatamaran Håløygen grunnstøtt i Harstad havn Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet; Har hatt ROV nede, ingen store skader observert. Hadde gått på med liten fart. Ingen vanninntrengning eller utslipp observert. Arbeid med å få båten av utført.. Dykker vil sjekker skrog når skipet kommet av. Sak tatt til etterretning.

Fartøy i brann

Fiskefartøy Veidar i brann vest av Røst HRS ledet aksjonen så lenge det var brann, Kystverket overtok deretter. Fiskefartøyet Veidar, 52 m. med 22 mann ombord hadde brann i fabrikkdelen av fartøyet ca. 30 nm. vest av Røst. KV Andenes tidlig på stedet og ledet sjøgående aksjon. RS DNV og RS Stormbull også involvert. HRS sendte også 2 redningshelikoptre, som evakuerte 14 mann fra flåte. 2 til deretter hentet fra flåte mens 6 ble igjen ombord. Andenes fikk ombord røykdykkere som sammen med kjentmenn på fartøyet etter noen timer fikk kontroll på varmeutviklingen i fartøyet. KV Bison kom også til stedet. De satte så slep, når brannen var under kontroll, og slepte fartøyet til smulere farvann syd for Moskenes. RS Det Norske Veritas overtok deretter slepet, og slepte inn til Leknes. KV Andenes fulgte slepet. Videre oppfølging ved kai av Sjøfartsdirektoratet.

Brann i sjark Stormen utenfor Nappstrømmen, Lofoten, Nordland Ledet av HRS; Brann slukket og sjark Stormen slept inn til Leknes av RS Det Norske Veritas. De 3 ombord helsesjekkes for evt. røykskade. Sjøfartsdirektoratet informert.

Øvrige skipshendelser

Lekkasje av diesel fra servicebåt i Rørvik, Nærøysund kommune Mottatt Bris fra 110. (hendelse 8. feb); Utslipp av diesel fra mindre servicebåt, Multi Vision. Brannvesenet på stedet, men Ikke aksjonerbart. Sak tatt til etterretning.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Mulig utslipp av olje/diesel i Ørskogselva ved Sjøholt i Ålesund kommune Mottatt fra 110; Brannvesen var på stedet og konstaterte lukt og oljefilm. Brannvesenet befarte oppstrøms for å lokalisere evt. kilde, og fant to mulige kilder. VH fulgte opp senere mot kommune, og kilde var da klarlagt; en nedgravet tank. Saneringsfirma iverksetter fjerning av tank og forurenset masse. Kystverket ba om sluttredegjøring fra saneringsfirma. Dette ble mottatt inkludert bildedokumentasjon. Videre undersøkelser foretatt. Informerte Statsforvalteren i Møre og Romsdal om hendelsen. Statsforvalter har fulgt opp aktuelle forurensningsaktører ved elva (bilopphuggeri/verksted) tidligere, og vil nå dra på nytt tilsyn. Statsforvalter følger denne saken videre herfra. (kan lukkes). Den informasjonen som vi har om hendelsen sendt på mail til Statsforvalteren. Sak avsluttes.

Landtransport

Utslipp av 100 liter hydraulikkolje i Narvik i Nordland 110-Norland meldte om utslipp av ca 100 liter hydraulikkolje ved Schenkerterminalen i Skarvenesveien 23 i Narvik. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter private aktør har aksjonert videre med absorbenter og sugebil for fjerning av absorbert oljemasse. Håndtert godt lokalt. Sak tatt til etterretning.

Utslipp av hydraulikkolje i Alver kommune nord for Bergen 110-sentralen i Bergen meldte at et kjøretøy har sluppet ut ca 90 liter hydraulikkolje langs en lengere veistrekning fra Eikåstunnelen på E39 i Bergen til Mjåtveitvegen i Alver kommune. Deler av veien ble stengt for renhold. Brannvesen og entreprenør/veioperatør har aksjonert langs strekningen, inkludert bruk av absorbenter og sugebil. Sak avsluttet.

Lastebil veltet i Alver kommune, Vestland, lekkasje av hydraulikkolje Mottatt Bris fra 110; februar. Mindre utslipp av hydraulikkolje fra lufting på hydraulikktank. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter. Sak avsluttet.

Lekkasje fra brudd på hydraulikkslange på lastebil. Oslo Mottatt fra 110: Brudd på slange førte til lekkasje av hydraulikkolje til asfalt. Lokalt brannvesen har aksjonert med absorbenter og forhindret videre spredning til ytre miljø. Sak tatt til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Forurensing i grunn oppdaget ifm. gravearbeid ved Hidra fiskemottak, Flekkefjord kommune, Agder Mottatt fra Naturforvalter, Flekkefjord kommune; Det ble meldt om et mindre funn av olje i fra grunnen som kom frem i forbindelse med gravearbeid i kaiområdet på gnr/bnr 12/82 ved Hidra fiskemottak (gamle synder).  Flekkefjord Brannvesen er kontaktet og har befart stedet. Gjennomgang i Kystverket, og oppfølging med kommunen. Oppsummering; Under gravearbeid med ny vann/kloakk ble det støtt på forurensede masser i grunn på området. Det ble i samtalen med kommunen gitt råd og informasjon om å følge forurensningsforskriftens kap. 2 (§§ 2-10, 2-5, 2-6 og 2-10), Naturforvalter var kjent med lovverket. Konklusjon heller mot at dette ikke er en akutt forurensing. Forurensede masser som er tatt opp vil bli levert til godkjent mottak. Kommunen skal vurdere hvor mye ytterligere masser som eventuelt skal fjernes. Statsforvalter ble også informert/spurt om råd. Kystverket mottok senere en ytterligere redegjørelse. Kommunen legger også området inn i grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet. Sak avsluttes.

Utslipp av husdyrgjødsel, Fåvang, Ringebu kommune, Innlandet Eier satt i gang tiltak med assistanse av brannvesen. Av tiltak er det dannet demning for å hindre spredning til E6 og sugebil for oppsamling av gjødsel. Tiltak har hindret ytterligere spredning til E6 og ikke fare for spredning til vassdrag. Utslipp omkring 5,5 m3. Sak avsluttet Antatt mengde 5,5 m3.

Utslipp av 2000-5000 liter råolje på raffineriet på Mongstad (landbasert). Equinor. Varsel på telefon fra Bergen 110. Utslipp av 2-5 m3 råolje på Equinor sitt raffineri på Mongstad. Beredskapsleder på raffineriet har kontroll på utslippet og har iverksatt tiltak for opprydding. 2 personer er sendt til helsesjekk som følge av hendelsen. Alver brannvesen og Politi er varslet. Miljødirektoratet varslet. Videre oppfølging avklares mellom Miljødirektoratet og Kystverket. Miljødirektoratet sender tilbakemelding.

Ulovlig brenning av plast/avfall ved drikkevannskilde ved Narud vannverk, Brummundal Info fra brannsjef; Kommunen på saken. Pålegg om grunnundersøkelser er gitt til ansvarlig for hendelsen og politianmeldelse vurderes. Sak avsluttet, men mulig Bris vil mottas senere.

Utslipp av 300 liter diesel/bensin-blanding under øvelse (Politi/Forsvaret) på Akershus festning Politiet og Forsvaret har gjennomført en øvelse inne på området på Akershus festning. I forbindelse med gjennomføring av øvelsen har det blir helt ut diesel/bensin blanding på et grusområde og antent. Det meste av diesel/bensin blandingen har trolig brent opp, men noe kan ha seget ned i grunnen. Kystverket utsteder et pålegg om opplysninger inkl. vurdering av evt. skadeomfang og eventuelle behov for tiltak. Ber også om en vurdering av praksisen omkring øvingssted. Pålegg sendt. Svarfrist mandag.Videre oppfølging når informasjon mottas.

 

Til toppen