Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 13/14

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (lliter)
Grunnstøting 2 0,00
Fartøy i drift 1 0,00
Fartøy i brann 1 2,00
Øvrige skipshendelser 2 10,00
Offshore 2 193,00
Andre sjøbaserte hendelser 2 100,00
Drivende gjenstand 1 0,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 1,00
Landtransport 2 700,00
Landbruk 2 800.000,00
Andre landbaserte hendelser 2 801,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 18 801.807,00
Totalt 18 801.807,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fiskefraktfartøyet Tonny grunnstøtte ved Røst. Mottatt fra NOR VTS og Sjøfartsdirektoratet (S.Dir). Fartøyet grunnstøtte under innseilingen til Røst, Fartøyet sto godt på, men ble ca. 15:20 dratt av grunn vha. to redningsskøyter. Ingen forurensning eller personskader i forbindelse med uhellet. S.Dir fulgt opp. Dykkerundersøkelser gjennomført.

Fiskefartøyet Utvær grunnstøtte ved Træna Mottatt fra S.Dir: Fiskefartøyet var på tur for å levere fangst da den grunnstøtte i nærheten av Træna. Det ble avdekket kun skraper på skroget, men propellen var bøyd og må byttes. Sak tatt til etterretning

Fartøy i drift

Fartøyet Wilson Narvik i drift på Frohavet en kort periode. Mottatt fra NOR VTS; Wilson Narvik stoppet ca. 20 minutter på Frohavet for å reparere en lekkasje på en dyse. Seilte videre etter ca. 20 minutter. Hadde tilsvarende hendelse på fredag, hvor de også ankret. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fartøy i brann

Cabincruiser i brann, Rosendal, Kvinnherad kommune, Vestland. Mottatt fra 110; 44'cabincruiser med 400 l diesel var full fyr ved ankomst. Gass er fjernet. Brannvesenet fikk trukket båten ut fra land for å berge nærliggende båter. Brannen slukket, båten er tilbake ved kai, men sank og henger i fortøyninger. Innsatsleder ba om en plan for videre arbeid. Oppdatering; Eier og forsikring vært og befart. De har rekvirert Samba marine til å foreta bergingen. Samba marine iverksetter berging og forventer at fartøyet er på land på Hanøytangen torsdag kveld. VH oppdateres når bergingen er gjennomført. Det er lagt ut lenser for å stanse diesel som lekker ut. Fiskeridirektoratet varslet. Ny oppdatering: båten hevet torsdag kveld, og leveres godkjent mottak.

Øvrige skipshendelser

Fiskefartøy Kågtind kolliderte i kai Tromsø Mottatt fra S.Dir; Det har ikke oppstått noe forurensning eller personskader i forbindelse med hendelsen. Tilsynskontoret i Tromsø følger opp. Sak tatt til etterretning i vaktlaget.

Arbeidsbåt sunket Bjørøya, Bindal kommune, Nordland (**) Mottatt fra 110: Oppdrettsanlegg med havmerder ved Bjørøya Bindal kommune. Arbeidsbåt Malin, (14x8m) sunket etter vanninntrengning. Bjørøya oppdrett AS fikk ikke forhindret at fartøyet sank. Eier tilkalte dykkerbåt fra Rørvik og en servicebåt i nærområdet. Forsøk på å gjennomføre heving av fartøyet i løpet av dagen var mislykket. Fartøyet ligger nå stabilt på 27 meter dybde og eier har besiktiget med dykkere. Eier har planlagt nytt forsøk søndag 09.04. De kommer da til lokaliteten med egen servicebåt samt en ytterligere innleid servicebåt for å gjennomføre heving som man forventer å lykkes med. Man vil så frakte det inn til Rørvik marina for i landsetting. Diesel, motorolje og hyd. olje er i lukkede system. Liten diesellekkasje observert, men dette stanset. Eier overvåker kontinuerlig, da det er mye laks i mærene. S.Dir informert. Sak åpen til melding om heving gjennomført. Følges opp av påtroppende mhp. hevingen, beredskap.

Offshore

Utslipp av 7-13 liter Erifon, Equinor , Heidrun TLP plattform Mottatt skjema fra P. Til; I forbindelse med vedlikeholdsarbeid så oppstod det lekkasje av 7-13 liter vannbasert BOP fluid. Feilen ble tatt hand om og deler av forurensningen ble tatt opp i oljeprosessen. Sak tatt til etterretning.

Lekkasje fra slangekobling HPU, Ula plattform, Nordsjøen Melding fra Petroleumstilsynet: i forbindelse med filtrering av hydraulikkolje på HPU Ula brønnhode med ekstern filtrerings-unit, ble det observert lekkasje til sjø fra slangekobling. Etterfylling av Hydraulikktank estimerte utslippet til 180 liter. Sak tatt til etterretning.

Andre sjøbaserte hendelser

Ras på sørsiden av Reinøya. Troms, 2 Personer, husdyr, hus og en driftsbygning gått på sjøen. IUA, Brann og Redning, Troms og Karlsøy kommune mfl. involvert. Initielt ledet av HRS. To personer omkommet konstatert etter stor lokal redningsaksjon. Kystverket vaktlag og Nor VTS koordinerer opprydningsarbeidet. KV Bison bidro over flere dager med oppsamling og koordinering av øvrige ressurser. Jevnlige koordineringsmøter mellom Kystverket (vakt og VTS), KV Bison, og berørte kommuner, havn, avfallshåndtering mm. Kystverk og Kystvakt avsluttet aksjoneringen søndag kveld, omforent med kommunene i møte etter å ha konstatert at alt større avfall synes å ha blitt fjernet. Kystverket dekker kostnadene med håndtering av deler/avfall som er tatt opp hittil; fra sjø/farleder. Kommunene vil besørge eventuell videre dyrekadaverhåndtering og eventuell videre avfallshåndtering ved behov i fjæra etc. Kystverket ledelse og Departementet er gitt et oppsummeringsnotat. Sak avsluttet i vakt. NOR VTS Onsdag; Det har i løpet av onsdagen kommet inn flere meldinger om vrakgodsdeler i Kågsundet utenfor Skjervøy. NOR VTS har leid inn oppdrettsbåten «Sterk» til og rydde. Skjervøy kommune skulle ta seg av vrakgodset. NOR VTS forlenger også navigasjonsvarslet 1 døgn til.

M/S Richard With oppdaget under landligge i Hammerfest at de hadde mistet 100 liter hylseolje. Mottatt fra NOR VTS; Fartøy og Kystradio informerte NOR VTs. Brannvesen vært på stedet og konkludert at det er ikke aksjonerbart. Sjøfart informert og følger opp sammen med klassen. Dykkerundersøkelser fjernet liner i prop. aksel. Ny informasjon tilsier fortsatt noe lekkasje, men begrenset. Sjøfart gir tillatelse til videre seilas for testkjøring. Lekkasje vil trolig stanse. Følges nøye opp. Ny oppdatering; Fortsatt lekkasje, fartøyet avbryter seilasen videre nordover grunnet problemet med hylselekkasjen, og går sydover mot Tromsø. Sak avsluttet i vakt.

Drivende gjenstand

Drivende trålpose utenfor innseiling til Gjesvær havn, Magerøy, Finnmark Nor VTs mottok melding fra KV operasjon; Trålpose i drift utenfor Gjesvær. KV Jarl lokaliserte trålposen, fikk den ombord og leverte snurrevaden på kai i Honningsvåg etter avtale med Havnevakten.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljefilm på sjø, Hammerfest Melder hadde observert noe oljefilm på sjø 20 mars i havna, i Hammerfest. Brannvesenet på stedet og vurderte som ikke aksjonerbart. Sak tatt til etterretning.

Landtransport

Utslipp av 200 liter hydraulikkolje fra lastebil til vegbane ved Tillervegen i Stjørdal Mottatt fra 110. Brannvesenet på stedet og sørger for opptak. Håndteres lokalt. Tatt til etterretning.

500 liter Diesel til grunn, Kyrres Gate i Skien Melding fra 110: En lastebil har fått hull i dieseltanken og 500 liter har gått til grunn grunn/asfalt og noe inn i en hage. En del av dieselen ble samlet opp med absorbenter. Man er i tillegg godt i gang med masseutskifting i hagen. Kommune og IUA har vært tilstede. Oppfølging med ny status tirsdag fra 110. Masse ferdig fjernet og status vurdert god. Sak avsluttet.

Landbruk

Utslipp av husdyrgjødsel fra kjeller i Hovsmoveien, Midtre Gauldal Mottatt fra 110 Trondheim. Brannvesenet rykker ut. Gårdsbruket ligger relativt nær en sideelv til Gaula. Politiet er varslet og på vei og kommunen varslet. Varslet statsforvalter, men oppnådde ikke telefonkontakt. Følges videre opp med kommune på mandag mhp. status. Kontakt med kommune mandag morgen. Kommunedirektøren orienterte om at det var Gauldal brann og redning som hadde stått for hovedinnsatsen etter utslippet. Politiet og personell fra kommunen (teknisk vakt) hadde også vært på stedet. Kommune og brannvesen er veldig fornøyd med den formidable innsatsen som ble iverksatt av gårdeier, naboer og andre lokale ressurser for å begrense omfanget av utslippet. Slik kommunen vurderer det kan det ha vært så mye som 700 m3 i kjelleren, men en betydelig del av dette (fast masse) ble liggende i snøen utenfor kjelleren. Det ser ut til at deler av den flytende massen rant nedover jordet, over hovedveien og i elva. Det er ikke godt å estimere mengden. Kort tid etter hendelsen var det mye ressurser i sving med å brøyte sammen slush (av snø og utslipp) og få dette sikret på biler/hengere. Det ble også rekvirert sugebiler som tømte det som var igjen i kjelleren for å sikre det. Statsforvalter bedt av vakt om å vurdere behov for etterkantundersøkelser/miljøvurderinger basert på deres lokale kompetanse.

Utslipp av 100 m3 husdyrgjødsel, Tvedestrand, Agder. Mottatt fra 110. Lekkasjen er stoppet, og opprydning utført. Grunneier forteller at det er en ståltank som er dekket med duk på innersiden som har revnet. Av 750m3 på tank har 100m3 lekket ut av tanken og videre ned i ei skråning mot elv. Ca. 20 m3 av disse ligger igjen på jordet og her jobbes det med å rydde opp. De siste ca. 80 m3 er løst i elva. Statsforvalter, Fiskeriforvalter, grunn- og elveeierlag samt fiskeriforvalter er varslet. Vakt kontakter Statsforvalter for drøfting.

Andre landbaserte hendelser

Melding om utslipp av 7-800 liter diesel ved Plantasjen i Moldeliveien, Molde Mottatt tlf. fra 110: Lekkasjen kom fra en IBC som hadde sprukket. Brannvesenet aksjonerer og tar opp forurensningen, 200 l direkte, mens en hjullaster tar opp dieselbefengt snø. Kommunens vann og avløp er også varslet og vært på skadestedet. Håndtert godt lokalt. Avsluttet.

Lekkasje fra en dieseltank ved Finnværet fyr nord-øst for Frøya Mottatt fra 110. Brannvesenet blitt kontaktet av person som drifter overnattingen på fyret. Drypplekkasje fra kran. Driftspersonen på fyret forhindrer lekkasje til miljøet ved bruk av kanner. Brannvesen vil reise ut for å bistå. Vakthavende varslet driftsleder rederi, som sender ut Kystverkets tilsyns-/vedlikeholdslag for å utbedre. Avventer tilbakemelding fra tilsynslaget. 

Til toppen