Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 14/15

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Type hendelse Antall hendeler Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 2 0
Fartøy i brann 1 20
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 3 80
Offshore 4 2 950
Sjøpattedyr 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 1 300
Andre landbaserte hendelser 4 560
Totalt fordelt på hendelsestyper* 19 3 910
Totalt 19 3 910

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Fiskefartøyet Stormhav, grunnberøring utenfor Hareidlandet, Ulstein kommune, Møre og Romsdal Hovedredningssentralen meldte at fiskefartøyet Stormhav hadde  hatt en lett grunnberøring ved Hareide. Fartøyet kom av grunn for egen maskin og meldte at de ikke hadde noen skade. Fartøyet behøvde ingen assistanse og ville selv kontakte Sjøfartsdirektoratet. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Fiskefartøy Tempo, problem med fremdrift, 12 NM vest av Røvær, Haugesund kommune, Rogaland Fiskefartøyet Tempo (27m) fikk problemer med varmgang i gear, og ble slept uten dramatikk til kai i Haugesund av redningskrysser. Ingen forurensning, sak avsluttet.

Fartøyet VESTREFJORD i drift på grunn av feil med thruster, Storfjorden ved Molde, Møre og Romsdal Fartøyet Vestrefjord hadde teknisk feil på en av totalt to thrustere, og driftet mens de feilsøkte for å få start på thrusteren igjen. Mannskapet hadde god kontroll på situasjonen. Fartøyet fikk start på thrusteren igjen, og gikk til kai for å slippe av biler og passasjerer samt finne årsaken til feilen. Sak avsluttet.

Fartøy i brann

44 fots fritidsbåt i brann i Lysefjorden, Bjørnafjorden kommune, Vestland Brann i 44 fots fritidsbåt vest av Forstrøno i Bjørnafjorden kommune. Begge personene om bord ble berget i land. Brannen ble forsøkt slukket, men brannen var så kraftig at båten sank etter relativt kort tid. Eier bekrefter 6-700 liter diesel om bord. En del av drivstoffet kan antas å ha brent opp før båten sank. Båten sank midtfjords på antatt dybde 500 meter. Brannvesenet observerte litt blueshine på sjøen der båten gikk ned, ikke aksjonerbart. Brannbåten gikk i sirkler rundt området, men har ikke observert synlig forurensning i området rundt havaristedet. IUA, Politi, Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren er varslet om hendelsen. Sak avsluttet.

Fartøyskollisjon

Bilfergen Mastrafjord (LIAT), blackout og påfølgende sammenstøt i molo ved Arsvågen fergekai, Bokn kommune, Rogaland Bilfergen Mastrafjord (122 m, LNG drift) fikk blackout på vei til kai i Arsvågen. Hadde sammenstøt med molo, og fikk hull i forpigg med påfølgende vanninntrengning. Kvitsøy VTS rekvirerte slepebåt som assisterte fartøyet til kai. Dykkerundersøkelse bekreftet at det ikke lakk olje fra thruster på fartøyet, og at det ikke var fare for annen forurensning. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Utslipp av hybridolje i forbindelse med bunkring, Gøteborg i Sverige, POLWARN iht Københavnavtalen Telefon og e-post fra Svenske Kustbevakningen om en overbunkring utenfor Gøteborg. Ca. 500 liter lavsvolvelolje hadde gått til sjø. Kustbevakningen tok opp ca. 600 liter oljeblandet vann, og har avsluttet opptak. Med hensyn til muligheten for at at noe gjenværende kan komme inn i norsk farvann, valgte Kustbevakningen å varsle i henhold til Københavnavtalen.

Kranfartøyet Saipem 7000, kranløft av lekter røk og lekter kantret, Åmøyfjorden ved Stavanger, Rogaland Et løft av en større lekter røk, og medførte ubalanse på kranfartøyet Saipem 7000 i Åmøyfjorden ved Stavanger. Saken ble bredt omtalt i media. Løftet besto av to lektere, en fraktlekter og en litt mindre lekter på dekket av førstenevnte. Etter at løftet røk, ble fraktlekteren liggende med bunnen opp, og det var en stund usikkerhet om den litt mindre lekteren på dekk kunne være løsnet og sunket. Oppdatert informasjon tilsier at lekterene fortsatt henger sammen. Fraktlekteren hadde maksimalt 2000 liter diesel ombord. Kranfartøyet (Saipem 7000) fikk slagside på grunn av motvekt, men ble raskt trimmet og rettet opp. Det ble observert litt blueshine på sjøen som stammet fra den kantrede lekteren, men i følge brannvesenet som hadde båt på stedet var det ubetydelig og ikke aksjonerbart. Fraktlekteren hadde maksimalt 2000 liter diesel ombord. Hendelsen ble innledningsvis koordinert av Hovedredningssentralen, og alt personell ble raskt gjort rede for. Kystverket hadde los om bord på Saipem 7000 under hendelsen, som har bidratt med informasjon til vaktlaget i Kystverket. Kystverket har ikke hatt noen mobiliserte ressurser i hendelsen. KV Tor ble innledningsvis mobilisert i egen linje fra Sortland. Kystverket har blitt kontaktet av agent til Saipem 7000, med spørsmål om konsekvenser hvis lektere går til bunns. Jurist i Kystverket har besvart agenten. Status 15. april er at Saipem 7000 har gått mot kai i Mekjarvik. Lekterene, som henger sammen, ligger fortsatt kantret i opprinnelig posisjon i Åmøyfjorden. Lekter ligger i praksis fortøyd ved at vekt om bord har falt til bunns ved kantring, og fungerer som anker/ moring. Kvitsøy VTS har krevd at lekter skal være markert så lenge den ligger der. Lekter passes også på av kommersiell slepebåt på stedet. Det skal være eier av lekter som har overtatt ansvar/ ledelse for gjennomføring av berging av lekter. Det skal ikke være særlig fare for at lekter synker.

Fergen Storfjord utslipp av hydraulikkolje til sjø, Sløvågen ved Fensfjorden, Gulen kommune, Vestland Melding fra Fedje VTS om at fergen Storfjord har hatt brudd i hydraulikkslange i Sløvågen ved Fensfjorden, og ca. 30 liter hydraulikkolje gikk til sjø. 110 skal være varslet av agent. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak avsluttet.

Offshore

Equinor Energy AS, lekkasje av vannbasert hydraulikkolje til sjø, Sleipner A, Nordsjøen I forbindelse med planlagt brønnintervensjon, subsea brønn C-2 på Loke bunnramme, oppstod en lekkasje av vannbasert hydraulikkolje. Lekkasjen ble oppdaget da kontrollrom fikk lavalarm på hydraulikkreservoaret ut til Loke bunnramme. Utslippet er anslått til 200 liter hydraulikkolje. Oppsamling ikke mulig. Miljødirektoratet er varslet parallelt. Sak avsluttet.

Equinor Energy AS, utilsiktet utslipp av smøreolje til sjø, Gullfaks C, Nordsjøen Utilsiktet utslipp av ca. 750 liter smøreolje til sjø ved Gullfaks C i Nordsjøen. Tank var på 800 liter som dermed også ville vært maksimalt potensiale. Det ble observert en svak oljefilm på sjø som løste seg hurtig opp. Equinor Marine ble kontaktet og standby båt ble tilkalt til installasjon. Det ble vurdert at det ikke var mulighet for videre tiltak. Miljødirektoratet er varslet parallelt. Sak avsluttet.

Repsol Norge AS, forhøyede verdier av olje i produsert vann, innretning Inspirer på Yme-feltet, Nordsjøen På Yme/Inspirer har det i mars og hittil i april vært forhøyede verdier av olje i produsert vann. Dette skyldes en kombinasjon av prosessforstyrrelser ved oppstarten av brønnene på Yme, samt at utstyr knyttet til produsertvannsystemet ikke fungerer optimalt under de gitte nåværende prosessbetingelsene. Driftsbetingelser og emulsjonsbryter justeres og optimaliseres for å sikre at olje i vann verdiene er under 30 mg/l. Repsol følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak for å for å redusere oljeinnholdet i produsertvann til sjø fra Inspirer. Miljødirektoratet er varslet parallelt.

Repsol Norge AS, utslipp av olje, innretning Inspirer på Yme-feltet, Nordsjøen Varsel direkte fra Repsol og gjennom Petroleumstilsynet om utslipp av olje fra innretningen Inspirer ved Yme-feltet. Produksjon ble stengt ned. Sannsynlig kilde er et oljeførende rør til subsea lagringstank. Utslippet er estimert til å være i størrelsesorden 1-2 m3. Tankbåt ble rekvirert for offloading av mesteprten av oljen i subsea lagringstank som inneholdt ca. 22000 m3. LN-KYV ble mobilisert av operatør gjennom NOFO, og fløy over området om formiddagen i dagslys. Flyet kunne ikke se noe unormalt. Miljødirektoratet er varslet parallelt. Sak avsluttet.

Sjøpattedyr

Privatperson etterspør assistanse til fjerning av hvalkadaver, Brattværet i Smøla kommune, Møre og Romsdal Privatperson med henvendelse om hvem som kunne hjelpe til med å fjerne et hvalkadaver ved Brattværet, Smøla. Henvist til at kommunen er rette instans. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Mulig forurensning på sjø ved Skogsfjordveien 2402 Hansnes, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark Kystverket ble varslet av privatperson pr. e-post (til postmottak) om mulig forurensning på sjø. En video var vedlagt e-posten som skulle vise forurensningen. Det fremgår etter vår vurdering ikke tydelig av videoen noe forurensning på sjø. Kystverket videresendte e-posten til riktig varslingsinstans, 110 Tromsø, med kopi til varsler. 110 Tromsø bekreftet mottak, og ville følge opp. Kystverket har deretter ikke fått melding fra 110 om at de har verifisert forurensning på sjø i området. Sak avsluttet.

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil etter frontkollisjon med annet kjøretøy, Gulsvik i Flå kommune, Viken Brannvesenet varslet om opprydding etter trafikkulykke i nærheten av Gulsvik i Flå kommune. Ca. 300 liter diesel var rent ut fra tank på lastebilen, og brannvesenet hadde samlet opp det meste. Noe diesel var igjen inntil 1 meter fra asfaltkant, men ville også fjernes. Det var ikke fare for at noe skulle renne til vassdrag. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Diesellekkasje fra traktor, Postmyrveien 16, Rennebu kommune, Trøndelag Ca. 40 liter diesel lakk ut fra traktor som stod på området til en bensinstasjon i Berkåk. Det var fast dekke på underlag, og lokalt brannvesen bisto med opprydding. Sak avsluttet.

Utslipp av diesel fra anleggstank etter innbrudd/hærverk, Rosteinvegen12, Nordre Land kommune, Innlandet Dieselsøl fra mobil tank (anleggstank) etter innbrudd/hærverk på et industriområde i Dokka, Nordre Land. Uvisst hvor mye diesel som var på tanken før hendelsen, og hvor mye som har rent ut. Eier har gravd opp all synlig forurenset masse, og lastet dette på lastebil for levering på godkjent mottak. Det var begrenset spredning på grunn av tele i bakken. Lokalt brannvesen har vært på stedet. Brannvesenet har også hatt dialog med miljøavdelingen i kommunen. De har vært tilfreds med eiers håndtering av saken, og så ikke behov for ytterlige oppfølging. Sak avsluttet.

Hæhre Entreprenør, utslipp av diesel ifm at en borerigg veltet, Asdalstrand, Bamble kommune, Vestfold og Telemark Utslipp av diesel til sjø og grunn i forbindelse med at en borerigg veltet ved Asdalstrand 195 i Bamble kommune. Hærhre entreprenør iverksatte selv tiltak ved å legge ut lenser og rekvirere sugebil. Det er ikke forurensning i steinfylling, men på fjell som vil bli renset. Brannvesenet har vært på stedet, og vurdert eiers tiltak som gode. Hæhre Entreprenør vil utarbeide rapport.

Utslipp av diesel til sjø fra tank på land, Varberg i Sverige, POLWARN iht Københavnavtalen Telefon og e-post fra Svenske Kustbevakningen om utslipp av diesel til sjø fra tank på land. Ca. 35 m3 hadde gått ut. Varsel i henhold til Københavnavtalen, men det ble ansett som lite sannsynlig at noe av dette ville komme til norsk farvann.

 

Til toppen