Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 35/36

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 28

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 3 0
Fartøy i brann 1 100
Øvrige skipshendelser 1 10
Vrakhåndtering (skip) 1 100
Offshore 6 198
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 102
Landtransport 3 610
Industri 2 20
Landbruk 1 200
Andre landbaserte hendelser 5 2 060 
Internasjonal varsling bistand 1 10 000
Totalt fordelt på hendelsestyper* 28 13 400
Totalt 28 13 400

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Hurtigbåten Fjordlys LNHP imo 9734953 grunnstøtt Ombo i Ryfylke Hurtigbåten Fjordlys har grunnstøtt ved Eidsund/ Ombo i Rogaland. Fartøyet gikk først til kai for egen maskin, og ble deretter slept til Stavanger. Ingen forurensning er observert. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i drift

Fartøyet Wilson Narvik i drift, nord av Hekkingen, Tromsø kommune Fartøyet Wilson Narvik driftet ved nord av Hekkingen i Tromsø kommune på grunn av maskinproblemer. Fartøyet fortsatte for egen maskin etter en time. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Fartøyet Helene H i drift sør av Lødingen, Vestfjorden Fartøyet Helene H driftet med maskinstans ved Offersøy i Vestfjorden. Fartøyet ble slept til kai i Lødingen av RS Det Norske Veritas. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i drift, Dantic, Vestfjorden, Nordland Fartøyet Dantic driftet i Vestfjorden. Bunkerfartøyet Haltbakk Bunker satte sleper om bord i påvente av at KV Farm skulle ankomme. KV Farm overtok slep, og venter på at taubåten Borg Parat ankommer. Fartøyet er blitt slept til kai i Harstad. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i brann

Sjarken Emily i brann, Vestfjorden Sjarken Emily kom i brann i Vestfjorden i Vestvågøy kommune. Mann om bord hadde gått i redningsflåte og berget av RS Det Norske Veritas. Sjarken hadde ca. 100 diesel om bord, og ble totalt utbrent. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Utslipp av olje fra gammel stålbåt (60 fot) liggende i Tr.heim havn Mottatt melding fra 110 sentral Trøndelag om utslipp av ca. 10 liter olje fra en gammel stålbåt lags kai i Trondheim havn. Brannvesen har aksjonert og lagt ut absorberende oljelenser. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Vrakhåndtering (Skip)

Større trebåt havarert i Sandfjord havn Mottatt melding fra 110 sentral Sør Øst om at en 50 fots seilbåt har sunket til kai i Sandefjord. Havnevesenet har aksjonert med absorberende oljelenser. Eier av båten har opplyst om at han vil få hevet båten. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Offshore

Sleipner B, mulig utslipp detektert på satellittbilde Mottatt satellittbilde fra Ksat om mulig utslipp fra Sleipner B, Equinor. Etter kontakt med Equinor melder de tilbake at det har vært en mindre drypplekkasje på inntil 100 liter kondensat til sjø, og at utslippet er stanset. Miljødirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Tour De Horizon, mulig utslipp detektert fra britisk overvåkningsfly Mottatt bilder fra britisk overvåkningsfly om olje på sjø ved Snorre A, Equinor. Etter kontakt med Equinor, melder plattform tilbake at det er produsert vann innenfor konsesjonsgrensene. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Lekkasje av 20 l hydraulikkolje til sjø, Eldfisk B, Conocophillips Skandinavia, Nordsjøen Mottatt melding fra Petroleumstilsynet om utslipp av 20 liter hydraulikkolje til sjø fra Eldfisk B, ConocoPhillips. Miljødirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Lekkasje av 50 l hydraulikkolje til sjø, Yme WHM, Repsol Norge AS, Mottatt melding fra Petroleumstilsynet om utslipp av 50 liter hydraulikkolje til sjø fra Yme, Repsol Norge. Miljødirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Utslipp av 28 L kondensat til sjø, Sleipner R, Equinor Energy AS, Mottatt melding fra Petroleumstilsynet om utslipp av 28 liter kondensat til sjø ved Sleipner R, Equinor. Miljødirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Satellittbilde fra EMSA viser red Alert, Ula PP, Nordsjøen Mottatt satellittbilde fra EMSA som viser mulig olje på sjø ved Ula, Aker BP. Vaktlaget har kontaktet Aker BP, og bedt om tilbakemelding på status ved Ula. AkerBP rapporterer om normal drift og utslipp innenfor konsesjonsgrensene. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Dieselutslipp til havnebasseng, Alsvåg, Øksnes, Nordland Mottatt melding fra 110 sentral Bodø om observasjon av diesel på sjø i Alsvåg havn i Øksnes kommune. Brannvesen har inspisert området, og kunne ikke se forurensning. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Inntil 100 l diesel i havnebasseng ved Meierivegen 10, Aure, Møre og Romsdal Mottatt melding fra 110 sentral Møre og Romsdal om utslipp av inntil 100 liter diesel fra ukjent kilde i Aure kommune. Brannvesen har aksjonert og lagt ut absorberende oljelenser. Saken er avsluttet vaktlaget.

NOTAM, fly observerte bukt med rainbow, Kleppevik, Sotra, Øygarden, Vestland Mottatt NOTAM om at fly har observert olje på sjø i en bukt ved Kleppevik på Sotra. 110 sentral Vest blir bedt om av brannvesen undersøker aktuell posisjon. Brannvesen har befart området og ser antydning til rester av olje på sjø som ikke er aksjonerbart. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Dieselutslipp til veibane, Storebø, Austevoll kommune Mottatt melding fra 110 sentral Vest om utslipp av inntil 1000 liter diesel fra IBC container på bilhenger til veibane og grøft på Storebø i Austevoll kommune. Brannvesen har aksjonert med oljebark og entreprenør har fjernet forurensede masser. Etter oppdatering er det estimert et utslipp på 300 liter diesel. Saken avsluttes i vaktlaget.

Observert olje på sjø, havn i Bognes, Hamarøy, Nordland. Mottatt melding fra MF Lødingen om observasjon av olje på sjø ved Bognes fergeleie på Hamarøy. Staten Vegvesen har meldt om utslipp av ukjent stoff, mulig ad-blue, til veibane over en strekning på 20 km fra ukjent kilde. Vaktlaget har vært i kontakt med 110 sentralen som viderevarsler lokalt brannvesen. Det har regnet kraftig i området, og det er ikke gjort forsøk på opptak av stoffet. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Diesellekkasje lastebil inntil 300 l, Ingeniør Nybergsgate 114, Drammen, Viken Mottatt melding fra 110 sentral Sør Øst om utslipp av inntil 300 liter diesel fra lastebil til veibane i Drammen. Brannvesen har aksjonert, og privat firma fjerner forurensede masser. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Industri

Utslipp av ammoniak til luft, Trønderfor AS, Sandvollanvegen 1300, Steinkjer, Trøndelag. Mottatt melding fra 110 sentral Namsos om utslipp av ukjent mengde ammoniak fra bedriften Trønderfor AS i Steinskjer kommune. Politi, statsforvalter og kommune er varslet. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

NOTAM Gardermoen melder om oljeflak på sjø, vest av Vestbase, Kristiansund, Møre og Romsdal. Mottatt NOTAM om observasjon av oljeflak på sjø vest av Vestbase i Kristiansund. Vestbase opplyser om at det er observert tynn oljefilm ved kaianlegget som ikke er aksjonerbar. Vaktlaget har bedt om at brannvesen varsles. Brannbåt fra Kristiansund har vært på befaring, og kunne ikke se forurensning. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Landbruk

Brann i lastbærer på jorde, utslipp 200l diesel, Solbergveien 100, Frogn, Viken. Mottatt melding fra 110 sentral Øst om utslipp av 200 liter diesel i forbindelse med en brann i Frogn. Diesel har lekket til et jorde. Gravemaskin er engasjert for å fjerne forurensede masser. Ingen fare for spredning av forurensningen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av bensin og diesel ved YX bensinstasjon, Tyristrand, Ringerike kommune Mottatt melding fra 110 sentral Sør Øst om utslipp av anslagsvis 8000 liter bensin og 5000 liter diesel fra YX bensinstasjon på Tyristrand i Ringerike kommune. Bensinstasjonen ble evakuert og og avstengt som følge av eksplosjonsfare. Lekkasje til kummer under bensinstasjon, samt utslipp til kommunalt avløpsnett. Politi og Brannvesen har aksjonert. IUA og Statsforvalteren i Oslo og Viken er varslet. Statsforvalteren ønsket ikke å få delegert myndighet i saken. Sugebil har sugd opp 9000 liter oljeholdig vann, herav ca. 1000 liter bensin, fra kummer under bensinstasjonen. Vaktlaget har gitt pålegg til skadevolder om fremlegging av opplysninger og plan for tiltak. Vaktlaget har mottatt opplysninger og plan for videre tiltak, og skadevolder har engasjert Multiconsult for oppfølging av hendelsen. Etter peiling av tank mv., er utslippsvolumet nedjustert til 1800 liter bensin. Det er ikke utslipp av diesel. Det anses små miljømessige konsekvenser for jordforurensning, og det er ikke observert oljefilm i fjorden nedstrøms anlegget. Multiconsult vil foreta jevnlige inspeksjoner. Kystverket vil motta månedlige rapporter frem til saken kan avsluttes. Saken foreslås overført til faggruppe for landhendelser.

Parafintank veltet i kjeller bolighus, 50 l parafin til grunnen, Wilh. Wilhelmsen vei 9D, Tønsberg, Vestfold og Telemark. Mottatt statusrapport fra Recover Nordic etter utslipp av 50 liter parafin i en boligkjeller i Tønsberg. Hendelsen skjedde i februar, og er ikke tidligere innmeldt. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Forurensning til kjeller, ukjent kilde, Vinkelen 2, Stamsund, Vestvågøy, Nordland. Mottatt melding fra Vestvågøy kommune om forurensning i boligkjeller i Stamsund. Ukjent kilde, men det er en bensinstasjon i nærheten. Eier av bolig opplyser om at forsikringsselskap og saneringsfirma er engasjert og pumper oljeholdig vann fra kjeller til tank. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Lekkasje fra nedgravd parafintank, Alexander Kiellands gate 1B, Lillestrøm, Viken. Mottatt melding fra 110 sentral Øst om utslipp av ca. 100 liter parafin fra tank i et borettslag på Lillestrøm. Dette har skjedd under fjerning av fire nedgravde tanker. Privat firma er engasjert i arbeid med analyser og planlegging av videre tiltak. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Oppdaget hull ved fjerning av parafintank, Kjolesalongen, Kongensgate 56, Bodø, Nordland. Mottatt melding fra 110 sentral Bodø om at entreprenør har oppdaget hull i tank og lukt fra grunn under fjerning av parafintank. Tanken var tømt før påbegynt graving. Saneringsfirma er engasjert for prøvetaking og fjerning av forurensede masser. Brannvesen har vært på befaring, og politi og miljøavdeling i Bodø kommune er varslet. Avtroppende vaktlag følger saken.

Internasjonal varsling og bistand

Melding om observasjon i Dansk farvann, med drivbaneberegning i retning norsk side. Mottatt melding fra Maritime Assistance Service, Søværnskommandoen i Danmark om at LN-TRG har observert av et oljeflak som drifter fra dansk til norsk farvann. Oljeflaket er målt til 0,9 km langt og 0,8 km bredt, det er meget tynt lag oljefilm, og vil løse seg opp i løpet av neste døgn. Mengde er ikke estimert. LN-KYV er ikke operativt, og kan ikke sendes ut. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Til toppen