Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 38/39

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 0

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 6 0
Øvrige skipshendelser 3 200
Offshore 1 40
Drivende gjenstand 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 5
Landtransport 1 5
Industri 5 20 132
Andre landbaserte hendelser 3 1 250
Totalt fordelt på hendelsestyper* 21 21 632
Totalt 21 21 632

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Fartøyet Wilson Bremen med maskinproblem v/Valsneset, Ørland Trøndelag fylke Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet og NOR VTS; Fartøyet skaffet eskortefartøy og gikk for egen maskin, redusert, til kai ved Bjugn, for reparasjon av maskin. Sjøfartsdirektoratet følger opp videre. Sak avsluttet.

Oppdrettsbåten Stolt Pegasus slept til land, Gildeskål, Bodø, Nordland fylke Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet; Mindre oppdrettsbåt rammet av stor sjø. De tre personene ombord hoppet på sjø og ble plukket opp av annet fartøy. Oppdrettsbåten gikk ikke ned, men ble slept til kai av redningsskøyte. Sak avsluttet.

Fartøy MT New Fronter maskinproblemer sørvest av Florø MT New Frontier 1 fikk ved midnatt maskinproblemer sørvest av Florø, NOR VTS fulgte opp, KV Bergen sendt mot fartøyet, men senere dimittert da fartøyet fikk i gang generatorer igjen og går videre til Rotterdam. NOR VTS avslutter hendelsen, men følger seilasen. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak avsluttet.

Fartøy i drift Jan Van Gent like utenfor Kvitsøy St. by fartøy Jan Van Gent med maskinproblem like utafor Kvitsøy sitt område, skipet bestilte taubåt gjennom Kvitsøy VTS, taubåten Vivax gikk til fartøyet og slepte fartøyet inn til Mekjarvik. S.Dir følger opp videre. Sak avsluttet.

Fartøy Haltbakk Navigator, LANF8, i drift utenfor Lindesnes Mottatt fra NOR VTS; Fartøyet fikk stans i BB HVM da de hadde stoppet STB HVM for å reparere en lekkasje på en kjølevannslange. Fartøyet var da 1,6 nm fra Lindesnes og drev mot land. Taubåt Athos rekvirert av VTS,: Fartøyet fikk maskin i gang igjen etter relativ kort tid, gikk utover og reparerte den andre maskin, for deretter å fortsette seilas. Athos dimittert. S.Dir informert. Sak avsluttet.

Fartøy Nyving i drift NE for Tranøy fyr. Mottatt fra NOR VTS; Fartøyet stoppet opp NE av Tranøy Fyr. Akslingsproblem. Uten framdrift. Bestilte selv slep til Lødingen, RS Sundt Flyer fra Svolvær slepte fartøyet til kai Lødingen. S.Dir informert og følger opp. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

MF Matre - LFOY: Kollisjon med kai/fergeleie/ladetårn,, Kvinnherad, Vestland Mottatt fra Sjøfart; Fergen Matre kolliderte med ladetårn på kai, ingen skade på fartøy. Sak tatt til etterretning

Fartøyet Christina G med vanninntrengning, Måløy, Kinn kommune, Vestland fylke (**) Mottatt fra S.dir. Vakt fulgt opp; Fartøyet ( 15 m) sunket ved kai. Lenser lagt ut, men lite/ingen oljefilm. Fartøy fra 2018 og har betydelig verdi, eier og forsikringsselskap følger opp og vil starte heving ila. uken. Nå oppdatering fredag etter tlf; Tankene er plugget, abs- lense fortsatt på plass som sikring, og fartøyet vil bli hevet mandag/tirsdag ihht. plan. Følges opp av avtroppende.

Lekkasje av hydraulikk fra FF Kronprins Håkon, Longyearbyen Mottatt fra Sysselmester som ble varslet av Longyear Havn. Viderevarslet ihht. instruks. Avklart at dette håndteres lokalt og tilbakemeldt pr. tlf. Lokalt personell hatt på bark og samlet oppå inn mot kai. Politiet Svalbard vurderer mhp. evt. klanderverdighet. Evt. økonomiske krav rettes til fartøyet av Sysselmester.

Offshore

Utslipp av hydraulikkolje ved installasjon Embla, Conoco Phillips Mottatt fra PTil. Lekkasjen utbedret, drypplekkasje. Mindre utslipp på ca 40 l til sjø, ikke aksjonerbart. Sak tatt til etterretning.

Drivende gjenstand

Drivende rør, Aura, Møre og Romsdal Fartøyet Frøysand fikk et flere hundre meter langt plastrør over bulben i Trondheimsleia. VTS engasjerte Erik Bye for å slepe røret til land og få det på kai. Håndtert av NOR VTS, sak til etterretning i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljestripe i sjø - syd av Larkollen, Moss kommune, Viken fylke Observert av LN-KyV ifm. Supersepco tokt. NOR VTS har backtracket og sett på mulige fartøy. Oversendt til Sjøfart mhp. oppfølging i forhold til ulovlig utslipp. Tynn oljefilm, ikke aksjonerbart. Sak avsluttet i vakt.

Landtransport

Motorolje utslipp fra personbil - Kvam kommune, Vestland fylke Motorolje fra personbil til veibane. Brannvesen håndtert utslippet med bark. Små mengder. Tatt til etterretning.

Industri

Utslipp av fiskeolje fra Pelagia as , Bodø, Nordland (**) Mottatt fra 110; Det bekreftes at det er fiskeolje og ikke fossil spillolje. Brannvesen og IUA har aksjonert med lenser og sugebil. Håndtert ila. helgen og i ferd med å avslutte mandag morgen. Statusrapport mottas mandag. Flybilder fra LN KyV oversendt onsdag etter overflyging tirsdag. Noe shine å se, avventer kommentar fra brannsjef.

Speria Aluminium AS med utslipp av "emulsjonsolje" til sjø, Holmestrand Kommune, Vestfold 110 Sør øst melder om at Speria AS har sluppet ut mindre mengde kjemikalier/valseolje til sjø. Dette som følge av regnvann har lekket ut over overløpssystemet og dratt med seg forurensing til sjø. Industrivern og lokalt brannvesen har lagt ut lenser for å hindre spredning. M.dir som tilsynsmyndighet for bedriften informert. Andre utslippet på kort tid. Håndtert lokalt. Avsluttet.

Utslipp til luft, en blanding av syre og damp under lasting ,. Brødrene Sunde, Ålesund, Møre og Romsdal Mottatt Bris; Brannvesen bisto med utlufting, ventilasjon av gassen. Sak tatt til etterretning i vakt.

Equinor Mongstad lekkasje av nafta inne i prosessanlegg, Vestland (**) Ingen direkte varsel til Kystverket, men leste gjennom medier ang en hendelse på Mongstad.  KyV tok kontakt med P.til som bekreftet hendelsen, og at infoskjema vil bli sendt.. KyV kontaktet deretter Equinor som informerte om at det hadde vært lekkasje av det svært brennbare stoffet nafta på et begrenset område inne på prosessanlegget. Dette resulterte i evakuering av flere ansatte ved anlegget i henhold til prosedyre. Stoff som var lekket ut ble etter kort tid bekjempet av industrivern på bedriften, og hendelsen raskt avsluttet. (var avsluttet da KyV tok kontakt).. Bekreftet at M.Dir var informert. KyV tok deretter kontakt med 110. De var kjent med hendelsen, men hadde ingen aktiv rolle, da det var industrivernet som aksjonerte. KyV informerte/korrigerte om det ikke medfører riktighet at det ikke behøver varsles når ikke brannvesenet selv aksjonerer. Synes ikke å ha vært miljømessige konsekvenser av utslippet, men mer et sikkerhetsaspekt som følges opp av P.Til, sammen med M.Dir. Sak avsluttet.

Momek Service, Lekkasje av hydraulikkolje fra lift, Mo i Rana, Nordland Mottatt e.post fra 110; ca 20-30 l hyd. olje; Brannvesen har sperret av området slik at det ikke kjøres i området hvor oljen er lekket ut. Lokalt brannvesen har vært på stedet og lagt ut Zugol  og kommunal feiebil koster dette opp. Håndtert lokalt. Avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel til sjø fra fyllestasjon på småbåtanlegg, Best Bunkers, Ålesund, Møre og Romsdal Mottatt på BRIS; en hendelse fra 2. sept . Håndtert lokalt av brannvesen og skadevolder. IUA varslet. KyV ikke varslet. Vakt kontaktet 110, og påminnet om varslingsrutiner samt ble oppdatert på saken.. Bark og engangslenser benyttet til oppsamling. Sak avsluttet

Lekkasje av parafin fra tank, Liertoppen, Lier, Viken Melding fra 110 Sørøst ang , parafintak (1000L) tippet og lekket ut parafin (ca 200L). Forurensingen gikk til sluk, men noe av dette er rent ut videre i avløp som leder mot Damtjern. Lokalt brannvesen aksjonerer for å salme opp i sluk og hindre videre spredning.

Lekkasje av trafoolje, Hydro Aluminium AS, Sunndal, Møre og Romsdal Mottatt på Bris; hendelse 22. sept. Inne på industrianlegg, og noe til sjø. Håndtert av industrivern. Lokalt brannvesen befart. M.Dir informert.. Sak avsluttet.

Til toppen