Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 45/46

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Sammendrag

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

4

0,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Øvrige skipshendelser

2

20,00

Offshore

2

20,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

3

3,00

Landtransport

3

830,00

Industri

4

180.065,00

Andre landbaserte hendelser

2

200,00

Naturhendelse

1

400,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

23

181.538,00

Totalt

23

181.538,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Brønnbåten Harald Martin c/s LGAD grunnstøtte i Raftsundet, Hadsel kommune
Mottatt fra NOR VTS. Ingen tegn til vanninntrengning eller lekkasje til sjø. Rederiet rekvirerer selv ressurser, TB Bjønn. Skipet flytter på ballastvann og kommer seg av for egen hjelp med støtte fra RS. Etter sjekk av skrog og peiling av tanker, får fartøyet tillatelse fra Klasseselskap DNV og Sjøfart til å gå til Børøya for lossing av fisk. Eskortert av RS og servicebåt. Rederi skulle rekvirere dykker for bunninspeksjon. Følges videre av sjøfart.

Fartøy i drift

Fartøyet Nordic Sky fikk trosse i thrusteren og mistet styringen i Altafjorden
Mottatt fra sjøfart. Fartøyet meldte om at de har fått trosse i thruster. De hadde ikke styring på roret. Ble assistert til kai. Har bestilt dykker.

Vastanvik c/s Sita fikk blackout syd for Drøbak
Mottatt fra Sjøfart. Fartøyet hadde flere black outs/maskinstans på vei fra Oslo mot Brevik. Tok slep av RS Ivar Formoe, og ankret opp ved Langgrunn, Horten. Følges opp av sjøfart.

Produkttanker Rystraum c/s LAKN6, drifter 11 nm sør av Mandal
NOR VTS informerte om fartøyet Rystraum som fikk maskin problemer sør av Mandal og driftet. FFS Athos gikk ut fra Kristiansand, og koplet slep og tok fartøyet inn til Kristiansand. BB Supporter bisto ved kailegg. Los gikk ombord for innlosing.

Produkttanker Bergstraum drifter i Harøyfjorden
HRS ledet initielt. Fartøyet har gjort klart til å droppe anker. Det er 4 loser ombord. KV Njord aktivert av NOR VTS. Njord HPB ankom og koplet sleper. Slep overtatt av KV Njord. Fartøyet tatt til kai i Elnesvågen. Sjøfart følger opp videre.

Fartøy Spirit driftet ved nær havn, Kristiansand
BB supporter holder fartøyet under slep. Situasjon avklart. Los og Losoldermann involvert. Sjøfart vurderer seilingstillatelse i samarbeid med klasseselskap.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom skip, Tenor og Highland Laird, Kopervik
Mottatt fra Sjøfart. Forsyningsskip slet seg og traff fiskefartøyet Tenor. TB Vivax fikk raskt satt sleper og trakk fartøyet vekk. Mindre skrogskader, ingen personskader eller forurensning. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Overbunkring av diesel Ca. 5-10 liter ved Minol bunker, Vardø
Mottatt melding fra brannvesenet; ikke aksjonerbart. Sjøfart informert. Sak avsluttet.

Mulig utslipp av olje fra sunket skøyte - Porsgrunn kommune
Fiskeskøyte liggende ved privat brygge. Ligget på bunnen et par års tid. Det er lagt ut lense rundt vraket. Vakthavende tok kontakt for info. Avklarte at miljøetaten i kommunen vurderer videre aksjon. Sak avsluttet hos Kystverket.

Offshore

Gasslekkasje på flowlinjen til brønnen. Troll B, Equinor Energy AS
Mottatt fra Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet er informert. En mindre gasslekkasje ble oppdaget i forbindelse med en ROV-inspeksjon. Videre oppfølging pågår av operatør.

Utslipp til sjø fra lekkasje i hydraulikkslange - Gullfaks A
Mottatt fra Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet er informert. Hydraulikkslangebrudd til bremsevinsj. Ikke hydrokarbonolje. Ikke aksjonerbart. Saken er tatt til etterretning hos Kystverket. 

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Passasjerbåt observert litt olje på sjø utenfor Bodø kommune
Mottatt fra passasjer på fartøy. Tynn shine. Ingen nye meldinger. Tatt til etterretning i påvente av evt. flere meldinger.

Observert oljefilm på sjø, Våganeset Øvre Ervik Bergen kommune
Mottatt fra Miljødirektoratet. fra tips-side. Oljefilm og lukt. Ukjent kilde. Varselet er noen dager gammelt. Avsluttet.

Observert oljesøl på sjø i Oslofjorden
Mottatt fra Miljødirektoratet. Tips-web. Vakthavende kontaktet innmelder. Fikk klarhet i området for observasjonen. Oljefilm særlig i området Drøbak. Kan stamme fra Blücher, som Kystverket har tett oppfølging av. Ikke aksjonerbart.

Landtransport

Utslipp til vei/skråning fra dieseltank til vogntog, Rauma
Mottatt fra 110; dieselsøl langs vei og skråning. Brannvesen aksjonert med absol og bark. Veidekke i kontakt med grunneier etter avtale med politi med tanke på evt. masseutskifting.

Utslipp av hydraulikkolje fra kranbil - Grønnegata Oslo
Mottatt fra 110; Ca 30 l hydraulikkolje lekket ut til asfalt pga. slangebrudd. Brannvesenet har påført bark og absol.  Bymiljøetaten fjerner olje og bark. Håndtert lokalt. ikke forurensning til miljø. Avsluttet

Ulykke med lastebil, utslipp fra dieseltank til elv Våddåosen og videre til Våvatnet Orkland Kommune, Trøndelag
Mottatt fra 110. Brannvesenet sugde tom tanken for drivstoff, totalt 212 liter. Det ble lagt bark på utslippet som var på land, i tillegg ble det lagt ut to lenser i bekken/utløpet til vannet. Statsforvalter og IUA varslet. Vakthavende kontaktet kommunen; mindre diesel som er gått ut i bakken og ned til elven. Det som er kommet ned til elven er fanget opp i lensene som er satt. Det er ikke observert noe forurensing i Våvatnet. Tiltak fra kommunen: De har stengt av hovedinntakene til Våvatnet som er en reservevannkilde. Kommunen jobber med kartlegging av hvem som tar kostandene for tiltakene. Håndteres av kommune, sak avsluttet i vaktlaget.

Industri

Utslipp av betydelige mengder fiskeolje fra tank, Lovund, Lurøy
Hendelse fra 24 okt. Tank som sprakk i bunnen. Utslipp av ca 180 tonn fiskeolje, ca. 40 av disse til sjø. Det ble satt ut lenser. Forurenser tok opp olje på land fra oppsamlingskulverten og det som var mulig å ta opp fra sjø, antatt ca. 160 tonn til sammen. På land tok oppsamlingskulverten seg av det meste av fiskeoljen, og det var kun andelen som "splashet" over kulverten som gikk på sjø. Vakthavende kontakter brannvesen. Brannvesen bekrefter at det ikke skal finnes restolje nå, og at hendelsen burde vært varslet direkte. Sak avsluttet.

Utslipp av ammoniakk fra fiskefabrikk i Lindesnes kommune
Mottatt fra 110; Teknisk feil på kjøleanlegget ifm. service. En personskade oppstått pga. ammoniakkgassen. Ingen tiltak mulig annet enn utlufting fra anlegget. Politiet var på stedet. Brannvesenet avslutter innsats.

Utslipp av ammoniakk ved Lerøy Seafood i Hammerfest
Mottatt fra 110: En ammoniakkbeholder oppbevart i en container på kai lakk tom. 65 liter gikk ut som gass. Kjentmann og brannvesen fikk avklart skadestedet. Saken er avsluttet.

Ukontrollert temperaturstigning av sterk etsende syretank 40000 liter. Mongstad base.
Mottatt fra operasjonssentral politi; forhåndsinnmelding av ukontrollert oppvarming i tank med sterkt etsende syre Cam Guard UN 3265. Sak i media. Brannvesen arbeidet på stedet hele dagen. Vakthavende jevnlig i kontakt med brann. Senere oppdatering torsdag kveld: det er tatt prøver av den varme syren. Ingen endringer av PH og temperatur. Det antas at et varmeelement har trippet (hengt seg opp). Situasjonen er avklart og brannvesenet har returnert til brannstasjonen. Eier har vakt og beredskap på stedet kommende natt. Saken er avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

UNO X bensinstasjon i Narvik - forurensede masser ved oppgraving
Mottatt fra 110: Det ble oppdaget forurensede masser ved oppgraving av oljeutskiller ved bensinstasjon. Narvik kommune og Multiconsult følger opp saken. Besørger masseutskifting etc. Håndteres godt lokalt. 

Hydraulikklekkasje fra søppelbil i Larvik
Mottatt fra 110: Sprukket hydraulikkslange på søppelbil. Utslipp til asfalt. Larvik brannvesen demmet opp med Absol. Kommunalteknisk avdeling skal ta opp avfallet. Rosendalsgate i Larvik. Håndtert lokalt. Saken er avsluttet.

Naturhendelse

Risiko for dieselutslipp i forbindelse med mulig havari av fiskemerder - Osland havbruk, Høyanger Sogne
Mottatt fra oppdrettsanleggseier. Fiskeridirektoratet, kommune og statsforvalter er også varslet. Oppdrettsdrifter har god tilgang på fartøysressurser, men mye vær gjør håndtering vanskelig. Det er ikke laks i merdene, så det er evt. utslipp av diesel fra reserveaggregatene som utgjør potensialet. Vakthavende fulgt opp. Senere status fredag: De har nå fått situasjonen under kontroll og det er nå et værvindu slik at opprydding etter havari på en merd kan gjennomføres. Hendelsen medførte at til sammen inntil 400 liter diesel gikk på havet i form av tanken til et nødaggregat. Det var synlig diesel på sjø innledningsvis. Om noe av dieselen er igjen i tanken er usikkert. Havariet medførte at merdkonstruksjoner, dieseltank etc. har havnet på ca. 150 meters dyp. De vil benytte ROV senere i oppryddingsarbeidet. Det gjennomføres nå strandrensing da det har kommet til land mye isolasjonsmateriale etc. etter havariet. Egne mannskaper benyttes. Skadevolder har gjort en god jobb både med hensyn til informasjon og håndtering, og vil sluttføre opprydding. Saken er avsluttet. 

Til toppen