Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 46/47

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 27

Sammendrag uke 46/47

 

 

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

5

0,00

Fartøy i drift

3

0,00

Øvrige skipshendelser

2

12,00

Vrakhåndtering (Skip)

1

3.000,00

Offshore

1

1.200,00

Landtransport

4

1.950,00

Industri

2

1.300,00

Andre landbaserte hendelser

9

3.521,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

27

10.983,00

Totalt

27

10.983,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Brønnbåt Lifjell, grunnstøtt nord av Træna.
Kom av ved egen hjelp etter kort tid. Fortsatte til Træna. Ingen forurensning. Det skal ha blitt gjennomført dykkerundersøkelse i havn. Informert av Sjøfart i etterkant av hendelsen. Avsluttes av Kystverket.

Scantrans grunnstøtte ved Måløybrua.
Fartøyet bakket selv av og gikk til Måløy. Ingen vanninntrenging / forurensning observert. Kystverket informert via Sjøfartsdirektoratet i ettertid.

Frøy Loke, Grunnstøting, Henriksøya, Trøndelag Frøy Loke grunnstøtte pga blackout på hybridsystem/fremdrift. Trukket av etter kort tid. Ingen observert forurensing. Kystverket informert om hendelsen i etterkant av Sjøfartsdirektoratet. Saken avsluttes.

Lars-Gøran, Grunnstøting, Glomneset, Nordland
Ingen lekkasje funnet. Båten kom seg av grunn for egen maskin og returnerte til Reipå Havn. Tatt på slip der det ble konstatert skade på to plank på babord side. Informert av Sjøfartsdirektoratet i etterkant av hendelsen. Avsluttes av Kystverket.

Fartøyet AURE grunnstøtt ved Tjøttefjorden, Alstadhaug, Nordland
Fartøyet drev med boring og støping for montering av nytt sjømerke. Ble stående på når sjøen falt, mens de var ankret opp og fortøyd i land. Fløt av på HW samme kveld. De lå med slagside, men ingen dramatikk. Innleid av Kystverket. Avsluttes.

Fartøy i drift

Tråler Doggi, driftet 11 nautiske mil nord av Sørøya
Fulgt opp av NOR VTS. Ble slept inn til Hammerfest av RS Odin.

Fartøy i drift, Victory Venture, Troll/Ytre Sula
Driftet fra land utenfor 12 nm. Hadde normal fremdrift igjen etter noen timer. Fulgt opp av Nor VTS.

Steffen Andreas drifter sydøst av Mølen i Oslofjorden
Hadde problemer med fremdriften og roret lå helt i borde. Ingen dramatikk. Assistert av RS Ivar Formo og Tug John. Fortøyd til kai i Horten noen timer etterpå. Fulgt opp av Horten VTS. Avsluttes av Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Lekkasje av hydraulikkolje, M/F Solskjel, Pendelferge, Fedje
Anlegget ble stoppet og absorbenter benyttet på dekk. Årsaken til lekkasje var rustne rør. Lenser ble lagt ut og hindret videre spredning på sjø Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av 10 liter hydraulikkolje til sjø på 320 meters dyp fra Seven Falcon, vest av Fedje
En undervannsgrabb fikk lekkasje i hydraulikksystemet og det ble sluppet ut 10 liter hydraulikkolje. Grabben ble tatt opp til overflaten og reparert. Ingen synlig olje eller shine ble observert på overflaten. Avsluttes av Kystverket.

Vrakhåndtering (Skip)

Sunket skøyte Ole K Sara, Nordkapp havn 3 september.
Kommunale ressurser har aksjonert med utstyr. Fartøyet ligger fortsatt på bunnen med masta opp. Planer om fjerning måtte oppgis for 14 dager siden på grunn av usikkerhet rundt kaias bæreevne. De jobber videre med løsninger lokalt. Tatt til etterretning av Kystverket.

Offshore

Forhøyet oljekonsentrasjon i produsert vann på Inspirer plattformen, Ymefeltet

 

Landtransport

Semitrailer i brann Spydeberg, Indre Østfold i Viken
Den hadde 400 liter diesel ombord + noe ad blue. Mye har nok brent opp, men en del hadde gått til grunn og videre til en bekk. Grunnforurensning vil ivaretas av eier med gravemaskin og deponering, så snart politiet frigjør området etter etterforskning. Det var flere lastebiler som tok fyr i forbindelse med hendelsen. Blueshine i bekk er håndtert med absorberende lenser. Ingen olje observert lenger ned i bekken. Bekken har avrenning til Glomma. Miljøetaten i kommunen, politi og Statsforvalter er varslet. Lokalt brannvesen røkter lensene inntil videre. Har forsøkt å få kontakt med ansvarlig forurenser for å få status på arbeidet med utskiftning. Ingen svar per dags dato. Holdes åpen.

50 liter bensin til vei, Bodø
Lokalt brannvesen aksjonerte. Mindre mengder gikk til en kum. Håndtert lokalt av brannvesen og kommune. Avsluttes av Kystverket. 

Utslipp av 800 liter bensin til grunn etter tankbilvelt, Karasjok, Finnmark
Det har rent ut ca 800 liter bensin til grunn mandag 21/11. Det er ikke observert spredning til Tanaelva som ligger ca. 200 meter unna. Utslippet har skjedd et sted hvor det ligger en vannledning og kommunen er bekymret for diffusjon fra de forurensede massene og inn i vannledningen. Tankbilen er tømt og fjernet. Transportør har etter samtaler med Kystverket koordinert direkte med lokalt beredskapsvakt. De har sendt jordprøve til Geonord i Alta og forventer analysesvar på disse mandag neste uke. Det er satt varme i område for å hindre at vannledning fryser. Masseutskiftning forventes å starte mandag 28/11 når prøveresultatene er mottatt. Hendelse holdes åpen.

Vogntog, dieselutslipp til grunn, Riksvei 25, Trysil
Vogntog veltet ved riksvei 25 ved Varågrøna bru vest for Trysil. Estimert utslipp på 800-1000 liter, da den ene av to tanker sprakk i velten. Bakken var frossen. Beredskapsvakt aksjonerte og sugebil ble rekvirert. Det skal ikke ha vært fare for utslipp til vassdraget Grøna ca 100 meter fra stedet. Videre er det foretatt masseutskifting med gravemaskin. Gjensidige varslet av politiet. Ivaretar det økonomiske rundt hendelsen. Avsluttes av Kystverket.

Industri

Gasslekkasje, Salpetersyre, Hærøya indrustripark, YARA, Porsgrunn
En drenineringsventil sto åpen. Ukjent mengde gass ble sluppet ut. Utslippet pågikk i ca. 40 min. Det ble satt stab og trippelvarsling gjennomført. Alt utslipp var innendørs og opprydningsarbeidet ble gjort med oppsuging fra fangdammer. Aksjonen er avsluttet.

Fylling av diesel på feil stuss, gikk til overløpskum, Harstad, Troms og Finnmark
Noe havnet ut i en bekk. Både skadevolder og brannvesenet aksjonerer. Det gikk ut 5m3, de har samlet opp ca. 4 m3, men aksjoneringen er ikke ferdigstilt. Lensene som er plassert ut i bekken skal skiftes ved behov. Lensa nederst mot sjø mottar ikke diesel, ergo kan det virke som tiltakene lenger oppe virker som tiltenkt. De skal sende over rapport med oljeregnskap, illustrerende bilder og hendelsesforløp når aksjoneringen er ferdigstilt. Skadevolder skal kontakte kommunen for å avklare behov for prøvetaking og analyser. Holdes åpen inntil videre.

Andre landbaserte hendelser

Oljetank i grunnen, lekkasje av diesel til elv, Heim Kommune
Lekkasje til en elv som går mellom Rovatnet og Hemnefjorden. Det er kjent diesellukt i området i ca. 14 dager, men lekkasjepunktet er ikke lokalisert før 21/11. Ukjent mengde diesel. Det er lagt lenser i elva og det vil bli iverksatt tiltak med tanke på å grave frem den aktuelle tanken, samt fjerne masser. Venter på tilbakemelding fra brannsjefen. Saken holdes åpen. 

Bioparafinlekkasje fra dagtank på hytte, Narvik
70 liters tank med bioparafin som har lekket ut over tid. Det ble lagt ut lenser for sperring av restforurensning i fjellet. Forurensing under hytta er fjernet. Estimert å ha fjernet ca 50 liter parafin. Frosten kom før de ble ferdig med saneringsjobben, så når frosten går til våren vil det legges lenser i terrenget rundt hytta der det er naturlig avrenning fra hytta, fjellet vil bli rensket og vasket. Arbeidet estimeres å være ferdigstilt sommeren 2023. Holdes åpen - vurderer overføring til landgruppa.

Fiskelever i fjæra, Norvågen, Nordkapp kommune, Troms og Finnmark
Bakgrunnen var slangebrudd hos en fiskeforedlingsbedrift som førte til et mindre utslipp av fiskelever. Brannvesenet var på stedet, konstaterte at utslippet var stoppet. Avsluttes av Kystverket.

Lekkasje fra oljeutskiller hos UNO X, Narvik
Kraftig luft fra massene som graves opp. Tiltakene er i regi av Multiconsult. Kommunen ble varslet av oss og følger opp. Sannsynlig at det vil komme en sluttrapport fra Multiconsult når saneringsarbeidet er ferdigstilt.

Utslipp av olje fra veltet mobilkran, Oslo
Mobilkran falt ned i byggegrop da den skulle løftes ned og stroppene røyk. Utslipp av diesel og hydraulikkolje til grunn. Inntil 600 liter motorolje, 700 liter diesel og 600 liter hydraulikkolje slapp ut. Ingen bekker/vassdrag i nærheten. Mobilkran ble løftet ut av byggegropa den 23/11 på kvelden. Isaksen entreprenør har fått ansvar for å håndtere forurensede masser og deponering av disse til godkjent mottak. De har gravemaskin på plass og venter på tilbakemelding fra mottak om å få levere dette. De håper å igangsette masseflyttingen i den 25/11. Prøver er sendt til analyse. Det blir lagt presenning over byggegropa. Det estimeres at 2-300 m3 masser må fjernes. OBRE følger opp lokalt.

Batterisyre på vei, Hammerfest
Bilbatterier observert langs sykkelveien. Ansvarlig eier av batteriene er ukjent. Lokal beredskapsvakt samlet dem inn og leverte dem til mottak. Noe batterisyre observert på veien (flekk), men ikke aksjonerbart. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av maursyre fra dunk til slipp, Øksnes, Nordland
Utslipp gikk til sjø fra slipp. Ikke aksjonerbart. Holdes åpen. 

Utslipp av fyringsolje til våtmarksområde, Sola, Rogaland
Lukt av fyringsolje i en bekk den 18/11. Vaktansvarlig ble varslet. Det pågikk arbeid ved et gammelt gartneri som ble sjekket ut av kommunen. Det er mye overvann i bekken. Kommunen satte ut lenser 22/11 i bekken som går ut mot Hafrsfjord.

Bensin- eller parafinsøl på vei, Eidsvoll, Viken
Ukjent forurenser. Ikke aksjonerbart. Avsluttes av Kystverket.

Til toppen