Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 7/8

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 10 000
Fartøy i drift 3 0
Øvrige skipshendelser 4 100
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 53
Landstransport 2 300
Industri 1 20
Andre landbaserte hendelser 2 120
Internasjonal varsling og bistand 1 0
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 10 593
Totalt 17 10 593

Korte sammendrag av sakene

Grunnstøting

Utslipp av diesel fra fiskefartøyet Cetus ved Stad i Vestland Fartøyet Cetus hadde hatt en grunnberøring på vei ut Fiskergapet syd av Stad. De hadde senere mistanke om skader, og gikk til kai for dykkerundersøkelser. Disse viste at det var hull i en bunkerstank, og peiling viste at det i all hovedsak var vann på tanken. Anslagsvis 10m3 diesel har gått ut til sjø ved Stadt og nordover. Sjøfartsdirektoratet, HRS og Politi er varslet. Kystverket varslet 110-sentral om hendelsen. Det var betydelig vind (20-23 m/s) og bølger 5-6 meter i området i aktuelt tidsrom. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Fartøyet ULTRAMAR i drift nær land ved Listafjorden, Agder Fartøyet "Ultramar" som var på seilas fra Kvinesdal til Latvia fikk maskinstans i Listafjorden. Det var mye vind og stor fare for at fartøyet kunne drive på land. NOR VTS varslet HRS og redningsskøyte. Fartøyet fikk etter hvert maskinen i gang og var da ca. 1,2 nm fra land. Sjøfartsdirektoratet ble varslet og info lagt inn i SSN av NOR VTS. Sak avsluttet.

Fartøyet WILSON TEES i drift vest av Vesterålen Fartøyet Wilson Tees fikk maskinproblemer og kom i drift vest av Vesterålen. Redningsskøyte ble varslet, men ikke sendt ut. Situasjonen ble oppfattet som under kontroll. Fartøyet fikk etter hvert noe fremdrift, og kunne gå mot kai for egen maskin. Los ble satt om bord, og fartøyet la til kai i Myre. Sak avsluttet.

Fartøyet Key North i drift i TSS vest av Bergen med feil på hovedmotor Fartøyet Key North driftet i 45 minutter i TSS vest av Bergen mens de skiftet ejector på hovedmaskinen. Normal operasjon deretter. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Oppfølging av henvendelse fra Tyske myndigheter om mulig forurensning fra fartøyet MTM Gibraltar Tyske myndighet kontaktet norske sjøfartsmyndigheter i forbindelse med at de mistenker MTM Gibraltar å ha gjennomført tankvasking i Norsk økonomisk sone i konflikt med MARPOL regelverket. Henvendelsen sirkulerte gjennom Politiet v/ KRIPOS til Kystverket. Kystverket konfererte med egen jurist, og konkluderte med at myndighet i saken ligger hos enten Sjøfartsdirektoratet eller Politiet. Kystverket besvarte Sjøfartsdirektoratet, som da hadde kontakt med Politiet om videre håndtering. Sak avsluttet hos Kystverket.

Norled AS, utslipp av 20 liter diesel til sjø i Stavanger havn ifm bunkring av hurtigbåten Fjordlyn Utslipp av 20 liter diesel til sjø i forbindelse med bunkring i Stavanger havn. Under bunkringen gikk det hull på fuelslangen. Bunkringen foregikk fra rederiets eget landanlegg. 110-sentralen ble varslet av Kystverket. Sak avsluttet hos Kystverket.

Utslipp av 50 liter hydraulikkolje fra fartøyet "Hector" fra Wasa Dredging ved kai Fjordbase i Kinn, Vestland Utslipp av 50 liter hydraulikkolje som følge av en lekkasje fra en kran på fartøyet "Hector" fra Wasa Dredging. Mannskap fra fartøyet satte ut lenser for å samle opp oljen. Lokalt brannvesen har vært på stedet, og var tilfreds med eiers håndtering. Sak avsluttet hos Kystverket.

Utslipp av oljebasert mud (OBM) til sjø fra fartøyet NORMAND SERENADE ved CCB Mongstad, Vestland Fartøyet skulle laste om bord oljebasert mud (OBM), hvor det i to ulike deler av operasjonen gikk galt. I første del av operasjonen skjedde en overbunkring av tanker om bord, som medførte OBM utover dekk på fartøyet, og ca. 20-30 liter gikk til sjø. Det ble benyttet lenser for å samle opp dette. I neste omgang da lasteslangen skulle blåses tom, kom det ytterlige noe OBM utover dekk på fartøyet, og anslått 2-3 liter til sjø. Kystverket har mottatt skriftlig redegjørelse og sikkerhetsdatablad for OBM fra fartøyet. Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet er informert. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

BRIS - melding om blueshine i Oslo havn Oslo brann- og redningsetat mottok melding om blueshine på sjø ved Vekteren i Oslo havn. Ukjent kilde. Politi og IUA informert. Ingen tiltak iverksatt av brannvesenet. Tatt til etterretning hos Kystverket. Sak avsluttet.

Melding om fugl med olje som er observert i havet nord for Gjesvær Første melding kom fra Kystvakten Operasjon (Sortland) til Kystverket mandag 21. februar ca. klokken 1200. Meldingen kom opprinnelig fra en fiskebåt i område nordvest av Gjesvær ved Magerøya, som hadde observert olje på en fugl på sjøen. Kystvakten besluttet å sende KV Jarl mot området. NOR VTS kontaktet aktuell fiskebåt, og det ble da gitt informasjon om at flere fiskebåter i området hadde observert fugl med olje på seg. Kystverket varslet 110-sentral om saken, med henblikk på at det kunne komme andre publikumsobservasjoner. I dagslys tirsdag 22. februar patruljerte KV Jarl i området, uten å observere olje på sjøen. KV Jarl fant to fugler tilgriset med olje, en av disse var død. Den døde fuglen ble tatt vare på, og Kystverket besluttet at det skal tas prøve av tilgriset fjærdrakt som sendes SINTEF for analyse. KV Jarl utfører. Et annet fiskefartøy noe lengre øst, i område Mehamn, rapporterte også tirsdag om observasjon av en oljetilgriset fugl. Kystverket informerte derfor Avinor Bodø kontrollsentral Supervisor om saken, med henstilling til at fly- og helikoptertrafikk i område Honningsvåg og Mehamn var behjelpelig med visuell observasjon. Kystverket omdirigerte også sitt overvåkningsfly (LN-KYV) fra opprinnelig tokt utenfor Tromsø, og fikk gjennomført en overflyging av et større område langs kysten av Finnmark. Flyet detekterte ikke olje på sjø der de har flydd. Senere på tirsdag observerte KV Bison 10 måker med olje på fjærene i område Rebbenesøya, nord av Tromsø. Status tirsdag kveld var at det var observert fugler med olje på fjærene flere steder i Troms- og Finnmark med relativt stor geografisk avstand. Det var da ikke mottatt publikumsobservasjoner, annet enn nevnte fiskebåter som hadde sett fugl. Det har ikke vært rapportert observasjoner av olje på sjø fra Kystvaktfartøyene. Ei heller fra sivil lufttrafikk som kontrolleres av Avinor. Og heller ikke deteksjon fra Kystverkets overvåkningsfly under dagens tokt i området. Kystverket har heller hatt satellitt-deteksjoner som kan vise oljeforurensning på sjø. NOR VTS har fulgt opp satellittbilder opp mot fiskefartøy, og snakket med flere båter. Onsdag la Kystverket ut en henstilling i BarentsWatch (Fiskinfo.no) om at fiskere kunne rapportere observasjoner av olje eller fugl med olje på seg. I tillegg er la Kystverket ut en omtale av saken på egne nettsider og på Facebook. Dette resulterte i flere mediehenvendelser og oppslag, hvor det i artiklene også er oppgitt kontaktdata for å rapportere observasjoner. Kystverket har pr. fredag 25. februar mottatt litt over 20 innmeldinger fra fiskere, og har plottet disse fortløpende. Innmeldingene viser samlet sett at det er observert fugler med olje på fjærene i et geografisk område som strekker seg fra Lofoten til øst av Berlevåg.

Olje/blueshine oppdaget i småbåthavn på Osterøy i Vestland Henvendelse fra Bergen Brannvesen om at det var observert oljefilm på sjø i småbåthavn på Osterøy, hvor brannvesenet hadde lagt ut lenser. De henviste til en eldre sak fra 2017, hvor det hadde vært forurensning fra adresse på land som hadde medført olje på sjø i samme område. Spekulasjon på om det kunne være sammenheng med hendelsen fra 2017, og spørsmål om Kystverket kunne sjekke i våre logger. Kystverkets logg viser at det på adresse tilhørende Hordaland Fylkeskommune i 2017 ble utført utbedringer av tanker på stedet. Det er ikke registrert utslipp fra adressen siden 2017, og det anses derfor lite sannsynlig at det er en sammenheng. Mest antakelig er det fritidsbåter i småbåthavna som er kilde til blueshine. Dette re formidlet til Bergen Brannvesen. Sak avsluttet.

Landtransport

BRIS - Dieselutslipp fra lastebil i f.m. kollisjon med personbil Vestby Trafikkuhell der en en personbil traff dieseltanken til en lastebil. Det ble hull i tanken og diesel rant på bakken. Anslått mengde et sted mellom 50-100 liter. Resten av innholdet på tanken ble samlet i kar og dunker (ca 200 liter). Når tankene (to stk) var tømt, ble lastebilen fjernet av Falck redningsbil. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter på diesel som lå på bakken. Vestby kommune ble varslet og bistod med sugebil for opprydding. Sak avsluttet hos Kystverket.

Utslipp av diesel etter lastebiluhell på E 16 Aurland i Vestland Lastebil kollidere med fjellvegg og rev opp dieseltanken. Cirka 200 liter diesel slapp ut. Brannvesenet fikk tatt opp drøyt 100 liter. Resten av utslippet ligger slik til at det er utilgjengelig i fylling. Brannvesenet har lagt på fem sekker bark som vil bli tatt opp senere, og brannvesenet avslutter med det saken.

Industri

Equinor Mongstad, utslipp av oljevann (50/50) fra renseanlegget til grunn. Equinor Mongstad varslet PTIL om lekkasje av oljevann (50/50) fra renseanlegget til grunn. Når dette ble oppdaget ble anlegget stengt ned umiddelbart. Usikker mengde utsluppet. Miljødirektoratet ble også varslet, og det ble avklart med Kystverket at Miljødirektoratet følger opp saken. Sak avsluttet hos Kystverket.

Andre landbaserte hendelser

AF-Gruppen, utslipp av 100 liter hydraulikkolje ifm slangebrudd på anleggsplass, Kristiansand AF-Gruppen varslet 110 Agder om utslipp av ca. 100 liter hydraulikkolje i forbindelse med anleggsarbeid for "Nye veier" i Lohnelia i Søgne. Utslippet hadde gått til snø/is, og i følge 110 ble oppsamling og levering til godkjent mottak avtalt. Sak avsluttet hos Kystverket.

Trønderenergi kraft AS, utslipp av gearolje ved Roan/Åfjord Vindpark, Trøndelag Ansvarlig forurenser varslet 110 Midt-Norge om hendelse med utslipp av olje i vindparken. Ansvarlig forurenser la ut absorberende matter. Lokalt brannvesen ble varslet og satt på saken, men det var ikke noe de kunne gjøre. Kystverket har mottatt sikkerhetsdatablad på gearoljen fra Trønderenergi, som også vil komme tilbake med ytterlige opplysninger til Kystverket.

Internasjonal varsling og bistand

Henvendelse om bistand til Peru ifm oljeutslippet relatert til vulkanutbruddet på Tonga i januar 2022. Saken ble tatt ut av vakta, og behandles videre av av internasjonal koordinator i Kystverket miljøberedskap.

Til toppen