Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 8/9

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Alle hendelser fordelt på hendelsestyper

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 5,00
Fartøy i drift 1 0,00
Fartøy i brann 2 0,00
Øvrige skipshendelser 2 0,00
Offshore 2 1.500,00
Drivende gjenstand 1 0,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 100,00
Landtransport 2 550,00
Industri 2 0,00
Andre landbaserte hendelser 1 100,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 17 2.255,00
Totalt 17 2.255,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Ferja Hasvik, grunnberøring, Loppa kommune, Troms og Finnmark Hendelsen medførte ingen akutt forurensning eller sjøsikkerhetsfare. Saken er tatt til etterretning.

Sjarken Reynir, havari ved Brakskjæret, Korsfjorden, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark En los meldte fra om observasjon av den havarerte sjarken ved Brakskjæret i Korsfjorden nord av Kirkenes. Losen observerte også "blueshine" på sjøen. Verken kystradioen eller HRS kjente til sjarken. Politiet og kommunen jobber videre med saken, som tas til etterretning i Kystverket.

Fiskefartøyet Senja grunnstøtte ved Straumsfjorden/Rystraumen i Tromsø, Troms og Finnmark Fartøyet, en stor tråler, fikk blackout og gikk rett inn i et kaianlegg ved Skavberget og ble stående på grunn. Hendelsen medførte ikke akutt forurensning, ingen fare for sjøsikkerheten og ingen fare for liv og helse. Fartøyet ble trukket av grunn ved høyvann. Sjøfartsdirektoratet følger opp saken ut fra sitt myndighetsområde. Saken er avslutta i Kystverket.

Fartøy i drift

To lektere i drift ved Pulkneset, Kirkenes, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark Lekterne G 901 og G 902 hadde drevet i land ved Pulkneset ved Kirkenes. Slepebåten GPS Avanger mistet lekterne grunnet de dårlige værforholda. Det var ikke mulig å sette sleper på grunn av svært sterk vind. Det var ingen potensielt forurensende stoffer om bord. Etter hvert viste det seg at lekterne stoppet på anker uten å gå på grunn. Los var om bord i slepebåten GPS Adventure, som slepte lekterne til kai i Kirkenes sammen med North Tug. Henriksen Shipping er agent. Videre skal gå slep fra Kirkenes til Rotterdam. Vardø VTS og FOH følger med på slepet som skal flagges om fra russisk til nederlansk. Saken er avslutta.

Fartøy i brann

Brann i 20 fots seilbåt, Iddefjorden, Halden kommune, Viken Saken er tatt til etterretning.

Passasjerbåten Oslofjord V - branntilløp i maskinrommet, Oslo Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Ferja Hjellestad støtte i ferjekaia på Lerøya, Øygarden kommune, Vestland Hendelsen medførte ingen akutt forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Lasteskipet Tornado kolliderte med Bergsøysundet bru, Tingvoll kommune i Møre og Romsdal Fartøyet fulgte ikke den anbefalte leia i området, og kolliderte med betongbrua mellom Bergsøya og Aspøya mellom Gjemnes og Tingvoll kommuner. Fartøyet gikk for egen maskin til Ørjevika for reparasjon. Saken er tatt til etterretning.

Offshore

Equinor Energy AS – akutt utslipp av brannskum på Åsgard A i Norskehavet 1400 liter RF3 skal som følge av teknisk eller menneskelig svikt ha havna i et oppsamlingssystem for brannvann. Operatøren opplyser at dette over tid vil dreneres til sjøen, men har likevel ikke oppgitt at det dreier seg om akutt forurensning. Kystverket har bedt om avklaringer og avventer svar.

Aker BP ASA – akutt utslipp av kjemikalier grunnet overfylling, Ulafeltet, Nordsjøen Menneskelig svikt førte til akutt utslipp av "scale inhibitor" som følge av overfylling ved overføring av kjemikaliet til dagtank. Saken følges opp av Miljødirektoratet i henhold til avtalen mellom etatene, og tas til etterretning i Kystverket.

Drivende gjenstand

Drivende tømmer fra lastebåten Nordholm nord av Vannøya og Fugløya, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark Fartøyet Nordholm mistet 100 kubikkmeter tømmer med totalvekt ca. 100 tonn, bestående av fire meter lange stokker med tykkelser på 10-30 cm. Drivbaneberegninger utført av Vardø VTS viste drift mot sør retning Kvænangen. Vardø VTS sørga for utsending av navigasjonsvarsel. I samråd med nautiker i vaktlaget vurderte Vardø VTS at det ikke var behov for å organisere oppsamling av tømmeret basert på hensynet til sikkerheten for de sjøfarende. Vardø VTS overvåker sjøtrafikken i området og sørger for at alle fartøy er informert, da særlig mindre fartøy kan risikere å bli skadet av såpass store tømmerstokker. Saken avsluttes i virksomhetsområdet for miljøberedskap.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Akutt utslipp av fiskeolje/-ensilasje ved Nordsjøterminalen, Eigersund kommune, Rogaland Større mengder av det som så ut som fiskeolje eller fiskeensilasje ble observert på sjøen ved Nordsjøterminalen, Hamraneveien/Hovlandsvegen, i Eigersund. To båter som hadde ligget i havna natta før og flere produksjonsanlegg på land kunne være mulige kilder. Brannvesenet klarte imidlertid ikke å identifisere kilden blant de mistenkte. LN-KYV var i området dagen etter utslippet fant sted og gjorde videoopptak. Brannvesenet hadde selv benytta droner for kartlegging av utbredelse. Statsforvalteren er informert, og vil gjennom sitt tilsyn ha mulighet til å avdekke om noen av produksjonsanleggene har hatt uregelmessigheter som kan ha medført akutte utslipp. Ingen skadebegrensende tiltak ble gjennomført og brannvesenet vurderte potensialet for miljøskade som lite, da naturlig nedbrytning sannsynligvis ville være effektiv. Da kilden ikke er identifisert, avsluttes saken i Kystverket.

Landtransport

Dieselutslipp fra lastebil, Åsane, Bergen kommune, Vestland Drivstofftanken til en lastebil revna grunnet skade/kollisjon. Ca. 150 liter diesel lakk ut på is/asfalt. Brannvesenet benyttet sugebil og absorbenter for opsamling og antok at kun mindre mengder var igjen i naturen. Det var ingen bekker eller sluk i nærheten. Saken kan høyst sannsynlig avsluttes når BRIS-skjema er mottatt og behandla.

Akutt utslipp av hydraulikkolje fra trailer, Stjørdal kommune, Trøndelag 3-400 liter hydraulikkolje rant ut på asfaltert dekke som følge av at en trailer velta ved Langstein kai. Ingen utslipp til sjøen er rapportert. Saken kan sannsynligvis avsluttes når BRIS-skjema er mottatt og behandla.

Industri

Sunde AS – utslipp av styren til avløpsnett fra produksjonsanlegg i Ålesund kommune, Møre og Romsdal Utslippet skjedde fra bedriften og gikk til avløpsnett som ledet til kommunalt renseanlegg. Stoffet som slapp ut, benevnt som styren, var egentlig en blanding med andre stoff. Det hadde begynt å stivne til en plastaktig masse da brannvesenet ankom stedet etter varsel fra Ålesund kommune. Ansatte hadde åpnet feil ventil og en ukjent mengde gikk i avløpsrøret. Sunde AS, Ålesund kommune og et privat saneringsfirma har håndtert saken videre. Ålesund kommune benyttet et privat dykkerfirma til sjekk av avløp til sjø. Saken er tatt til etterretning.

INOVYN Norge AS – akutt utslipp av fritt klor fra fabrikken på Herøya, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark Bedriften opplyste via e-post til Miljødirektoratet, med kopi til Kystverket, at avløpsvannet fra klor-/VCM-fabrikkene inneholdt såkalt "fritt klor" i mengder som oversteg tillatt grense den 24.02. Total mengde utsluppet "fritt klor" det aktuelle døgnet er oppgitt til 1,98 kg, som er dobbelt så mye som tillatt. Miljødirektoratet opplyser at de vil følge opp saken, som avsluttes i Kystverket.

Andre landbaserte hendelser

Mowi AS – akutt utslipp av diesel fra oppdrettsanlegg ved Hettaneset, Vindafjord kommune, Rogaland Hendelsen skjedde i januar og er kun rapportert til Kystverket i form av BRIS-skjema. Det er oppgitt at 100 liter rant ut i sjøen og ansvarlig forurenser gjennomførte selv tiltak. Saken er tatt til etterretning.

Til toppen