Hopp direkte til innhold

Ankringsområder for sjøtransporten - kvalitetssikring av informasjon

Kystverket inviterer til innspill knyttet til sikring av gode ankringsområder for sjøtrafikken. Det inviteres for de enkelte deler av kysten fortløpende. Innspillsperioder er listet opp nedenfor.

Kystverket ivaretar sikker, effektiv og bærekraftig sjøtrafikk. Gode ankringsområder er en viktig ressurs for å ha sikker sjøtrafikk. Kystverket har derfor samlet informasjon fra ulike kilder som skal være til støtte operativt i våre tjenester, særlig lostjenesten og sjøtrafikksentral-tjenesten, og informasjonstjenester ut til ulike maritime aktører.

Noen ankringsområder er svært mye brukt med klare prosedyrer og reguleringer, mens andre er mer sporadisk brukt, men likevel viktige for sjøtrafikken. Ut fra nytteverdi og maritim risiko, er det ankringsområder benyttet av nyttefartøy av en viss størrelse som er omfattet, særlig for fartøy over 70 meter lengde (lospliktig trafikk).

En del av de viktige ankringsområdene er ikke med i sjøkart og nautiske publikasjoner, og Kystverket vil samtidig med kvalitetssikring av vår egen informasjonsbase også melde inn endringer i sjøkartene fortløpende.

Innspillsrunde

Etter innhentingen av informasjon fra egne og eksterne informasjonskilder, sender Kystverket listen over områder og informasjonsinnhold ut på en innspillrunde.

Det er en rekke arealinteresser og andre element som kan ha betydning for Kystverkets ivaretakelse av ankringsområder for sjøtransporten. Kystverket ber både lokale myndigheter sektormyndigheter, og interesseorganisasjoner om innspill som kan ha betydning for vår ivaretakelse av disse områdene, og som kan bidra til sikker, effektiv og bærekraftig bruk av ankringsområder.

Datasettet sendes derfor ut på en innspillsrunde med frister angitt nedenfor. Kystverket har også etablert en kartløsning som viser dagens gjeldende oversikt over «Ankringsområder for sjøtransporten» sammen med oppdatert datasett som nå kvalitetssikres:

Konklusjon: Etter innspillsrunden vil Kystverket konkludere på hva som legges ut i DOK – Det offentlige kartgrunnlag som er et av mange datasett som benyttes ved arealavklaringer i kystsoneforvaltning. Kystverket vil her særlig sikre at det iikke legges ut kabler, ledninger eller andre installasjoner eller anlegg som er i konflikt med bruken av område til ankring av fartøy. Informasjon vil også inngå til operativ støtte for Kystverkets loser og trafikkledere på Kystverkets sjøtrafikksentraler og i navigasjonstjenester for sjøfarende.

Resultatet vil også kunne innebære behov for endring i sjøkartene.

Gjennomgangen av ankringsområdene gjøres for deler av kysten fortløpende, nedenfor ligger etter hvert listen over disse innspillsrundene.

  • Innspillsrunde Rogaland losoldermannskap (Rogaland fylke unntatt kommuner sør for Jærens Rev)
  • Invitasjons til innspill xx.mars.2023 – xx.xx.2023 (Link: høringsbrev)
  • Innspillsrunde Vestlandet losoldermannskap (= Vestland fylke)
  • Invitasjons til innspill xx.mars.2023 – xx.xx.2023 (Link: høringsbrev)

Vi ber om at innspill sendes til Kystverket innen fristene angitt ovenfor.

Send merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til:

Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

NB! Vennligst merk svaret med vår referanse 2023/221.

Til toppen