Hopp direkte til innhold

Ankringsområder for sjøtransporten - kvalitetssikring av informasjon

Kystverket inviterer til innspill knyttet til sikring av gode ankringsområder for sjøtransport. Det inviteres for de enkelte deler av kysten fortløpende. Innspillsperioder er listet opp nedenfor.

Kystverket ivaretar sikker, effektiv og bærekraftig sjøtransport. Gode ankringsområder er en viktig ressurs for å ha sikker sjøtransport. Kystverket har derfor samlet informasjon fra ulike kilder som skal være til støtte operativt i våre tjenester, særlig lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten, og informasjonstjenester ut til ulike maritime aktører.

Noen ankringsområder er svært mye brukt med klare prosedyrer og reguleringer, mens andre er mer sporadisk brukt, men likevel viktige for sjøtransporten. Ut fra nytteverdi og maritim risiko, er det ankringsområder benyttet av nyttefartøy av en viss størrelse som er omfattet, særlig for fartøy over 70 meter lengde (lospliktig trafikk).

En del av de viktige ankringsområdene er i dag ikke med i sjøkart og nautiske publikasjoner, og Kystverket vil samtidig med kvalitetssikring av vår egen informasjonsbase også melde inn endringer i sjøkartene fortløpende.

Innspillsrunde

Det er en rekke arealinteresser og andre element som kan ha betydning for Kystverkets ivaretakelse av ankringsområder for sjøtransporten. Kystverket ber havner, lokale myndigheter, sektormyndigheter, og interesseorganisasjoner om innspill som kan ha betydning for vår ivaretakelse av disse ankringsområdene, og som kan bidra til sikker, effektiv og bærekraftig bruk av disse. Se faktaark nederst.

Datasettet sendes derfor ut på en innspillsrunde med frister angitt nedenfor. Kystverket har også etablert en kartløsning som viser dagens gjeldende oversikt over ankringsområder sammen med oppdatert datasett «Ankringsområder for sjøtransporten» som nå kvalitetssikres

Konklusjon: Etter innspillsrundene vil Kystverket følge opp innspillene og oppdatere datasettet i Kystinfo og DOK – det offentlige kartgrunnlaget som er et av mange datasett som benyttes ved arealavklaringer i kystsoneforvaltning. Kystverket vil her særlig sikre at det ikke legges ut kabler, ledninger eller andre installasjoner eller anlegg som er i konflikt med bruken av områder til ankring av fartøy. Informasjon vil også inngå til operativ støtte for Kystverkets loser og trafikkledere på Kystverkets sjøtrafikksentraler og i navigasjonstjenester for sjøfarende.

Resultatet av inspillsrunden vil også kunne innebære behov for endring i sjøkartene.

Ankringsområder for sjøtransporten vil inngå i sjøkart som et eller flere symboler eller arealer, og etter hvert inngå i routeinfo.no og andre e-navigasjonsløsninger til navigatører og maritime brukere.

Gjennomgangen av ankringsområdene gjøres for deler av kysten fortløpende, nedenfor ligger etter hvert listen over disse innspillsrundene.

  • Innspillsrunde Rogaland fylke nord for Jærens Rev og Vestland fylke
    Invitasjon til innspill 28. mars‒12. mai 2023
    Se faktaark for ankringsområder
    Se innspillsbrev

  • Innspillsrunde Oslofjorden og Skagerrak
    Invitasjon til innspill xx.juni–xx.xx 2023 (dato kommer)

Vi ber om at innspill sendes til Kystverket innen fristene angitt ovenfor.

Send merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.
NB! Vennligst merk svaret med vår referanse 2023/221.

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim +4791132002 / john.morten.klingsheim@kystverket.no

Kontakt

Senioringeniør

Lene Brandsø Reiersen +4795741759 / lene.reiersen@kystverket.no
Til toppen