Hopp direkte til innhold

Arbeidet med Stad skipstunnel held fram som planlagt

Kystdirektør Einar Vik Arset og prosjektleiar for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad framfor den planlagte tunnelopninga i Moldefjorden i nærleiken av Selje.
Kystdirektør Einar Vik Arset og prosjektleiar for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad framfor den planlagte tunnelopninga i Moldefjorden i nærleiken av Selje.

I Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er det løyvd 76 millionar kroner til Stad skipstunnel. – Løyvinga er i samsvar med det vi har spelt inn i budsjettforslaget vårt, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I forkant av forslaget til statsbudsjett for 2023 var enkelte uroa for at skipstunnelen skulle bli utsett. Dette i samband med at Regjeringa, i ei krevjande tid, ser seg nøydt til bruke mindre pengar, noko som særleg rammar større samferdselsprosjekt. 

Men i staden stadfester Regjeringa at dei i forslaget til statsbudsjett for 2023 løyver 76 millionar kroner til arbeidet med Stad skipstunnel.  

– At prosjektet held fram, er som forventa ut i frå dei føringane vi har fått, og løyvinga er i samsvar med det vi har spelt inn i budsjettforslaget vårt, seier kystdirektør Einar Vik Arset, som stadfestar at arbeidet med skipstunnelen allereie er godt i gong. 

Stortinget har vedtatt bygging 

– Våren 2021 fekk vi oppdraget frå Samferdselsdepartementet om å starte førebuingane for bygginga av Stad skipstunnel og Stortinget vedtok bygging og finansiering i mai same år.  På det dryge året sidan den gong har vi fått bygd opp ein velfungerande prosjektorganisasjon og gjort mykje viktig grunnarbeid, som må på plass før sjølve tunneldrivinga kan starte, seier prosjektleiar for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad. 

Dette grunnarbeidet omfattar mellom anna undersøkingar, ekspropriasjonar, reguleringsarbeid, planar for massehandtering, med meir. 

–  No jobbar vi intenst med tekniske spesifikasjonar og konkurransegrunnlaget for sjølve skipstunnelen, slik at vi kan få dette ut i marknaden på nyåret. Målet er å inngå kontrakt med ein hovudentreprenør ved årsskiftet neste år, som kan starte bygginga av verdas første skipstunnel i 2024, seier Skjeppestad. 


Førebels framdriftsplan Stad skipstunnel

Forskyving av investeringsplan 

Tidlegare i år fekk Kystverket aksept frå Nærings- og fiskeridepartementet på at steinmassane frå skiptunnellen skal nyttast til å skape ny næring i regionen. I kommunane rundt tunnelen er det mangel på stein, og ein har vore tydelege på at ein steinmassane kan vere med å skape ny næringsverksemd, anten ved at ein utvidar eksisterande hamner/næringsområde eller at ein bygger nye.  

Men å regulere nye næringsområde, spesielt i og ved sjø, er krevjande og tek tid. Dette har gjort at Kystverket må forskyve utlysinga av totalentreprisa for tunnelen med ca. seks månader, samanlikna med opphaveleg plan. 

– Dette har naturleg nok også innverknadar på investeringsplanen. Dei store investeringane inntreff ikkje før val av entreprenør og kontraktssignering er gjort, seier Skjeppestad.

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /

Les mer

Til toppen