Hopp direkte til innhold

Vurdering av reduksjon av kostnader for Stad skipstunnel

Båt kommer ut av tunnel
En anbudsrunde vil gi det riktigste kostnadsbildet av skipstunnelen.
Foto: Kystverket / Multiconsult /Link Arkitektur/Mir

Kystverket har levert sin vurdering av om det er mulig å gjennomføre prosjekt Stad skipstunnel til en lavere kostand enn det som ble skissert i revidert nasjonalbudsjett.

23. mai fikk Kystverket en bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet der vi ble bedt om å vurdere mulighetene for å gjennomføre prosjektet Stad skipstunnel til en lavere kostnad enn det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett og kostnads- og usikkerhetsanalysen av 15. februar 2023. Analysen hadde en kostnadsramme (P 85) for prosjektet på 7 132 millioner kroner inklusiv mva. og en styringsramme (P50) på 5 652 millioner kroner inklusiv mva. Kostnadsrammen er over det som Stortinget har vedtatt for prosjektet, og dermed må saken forelegges Stortinget på nytt, for en justering av kostnads- og styringsrammen.

Kystverket har levert en vurdering til NFD innen fristen satt i bestillingen (15. juni).

Det korte svaret er at Kystverket mener det er mulig å redusere kostnadene for prosjektet, ikke minst i sammenheng med reduksjon av usikkerhet. Men de store innsparingene vil man først få klarlagt i en anbudsprosess og gjennom forhandlinger med entreprenører som vil bygge skipstunnelen. 

Svarbrevet fra Kystverket har regjeringen offentliggjort på sine hjemmesider. Der skriver regjeringen at Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt Kystverkets vurdering, og er i gang med å gjennomgå denne. Regjeringen vil komme tilbake med forslag om videre håndtering av saken i statsbudsjettet for 2024. 

Jobber kontinuerlig med nytte, usikkerhet og kostnader

– På generelt grunnlag jobber Kystverket kontinuerlig med å optimalisere prosjektet for å redusere kostnader og usikkerhet. Siden kostnads- og usikkerhetsanalysen 15. februar, har vi blant annet jobbet med å regulere inn nye anleggstunneler og anleggsveier for mer effektivt masseuttak fra tunnelen. Samtidig er vi i sluttfasen med et dimensjoneringsprosjekt sammen med SINTEF, som går på å analysere og dimensjonere entringskonstruksjoner og fenderkonsept til skipstunnelen. I sommer skal vi dessuten gjennomføre en ny runde med kjerneboring, for å ha bedre kontroll på fjellkvalitet og grunnforhold, som er et annet sentralt risiko- og usikkerhetselement i prosjektet, sier prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad, som understreker at redusert risiko og usikkerhet gir potensiale for reduserte kostnader.

Kystverket skal også oppdatere beregningen av nyttevirkningene fra skipstunnelen. Dette inkluderer både en oppdatering av eksisterende nyttevirkninger basert på ny trafikkanalyse, nye trafikkprognoser og kartlegging av mulige nye nyttevirkninger, som gjenbruk av steinmasser fra skipstunnelen til nye havner, næringsareal og samfunnsnyttige formål.

Mye arbeid er gjort

Forberedelsene for Stad skipstunnel har kommet langt, ikke minst gjelder dette grunnerverv og eiendomsovertagelser. Totalt har Kystverket planer om å erverve 20 bygninger. For 15 av disse bygningene, der flesteparten er i Kjøde, er det allerede inngått avtale om overtagelse. Av disse er tre bolighus, der de siste beboerne flytter ut i sommer/høst i år. I tillegg er det behov for å kjøpe ut ytterligere to hus (og totalt inntil fem bygninger). Disse prosessene er satt på vent i påvente av Stortingets behandling av ny kostnadsramme for prosjektet.

Stor interesse blant entreprenører

Kystverket har i to runder gjennomført leverandørkonferanser, begge med stor nasjonal og internasjonal interesse. Den siste ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar, med over 160 deltagere fra 80 ulike leverandører og entreprenører. Leverandørkonferansene er gjennomført med formål å klargjøre markedet for en kommende konkurransegjennomføring.

– Vi opplever stor interesse for prosjektet blant entreprenører. Stor konkurranse vil trolig gi god effekt både for tekniske løsninger og pris, sier prosjektleder Skjeppestad.

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Les mer

Til toppen