Hopp direkte til innhold

Status 2024: Kunnskap for fremtidens utfordringer

Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Kystverket publiserte nylig sin årlige artikkelsamling som tar for seg utvalgte tema som er sentrale for sjøtransportens rolle og utvikling. Status 2024 setter søkelys på fire samfunnsendringer som er sentrale kunnskapsområder for sjøtransporten: samfunnssikkerhet, fremtidens sjøtransport og havn, klima og miljø, samt digitalisering og innovasjon.

De siste årene har vist oss hvor viktig kunnskap er i usikre tider, spesielt med det grønne skiftet i sjøtransporten. Nasjonal Transportplan (NTP) for 2025–2036 gir retningslinjer for transportpolitikken. Den viser at vi har mange utfordringer, som klimaendringer, teknologiutvikling og en endret sikkerhetssituasjon.

– Kystverket skal støtte sjøtransporten og næringslivet, men samfunnet forandrer seg, og vi må tenke nytt om hvordan vi møter utfordringene. Nå står vi overfor komplekse utfordringer som ikke har enkle løsninger. For eksempel, det grønne skiftet i maritim sektor er ikke noe én etat kan løse alene. Vi må bruke nye metoder som tar hensyn til hvor avhengige vi er av hverandre, og jobbe sammen på tvers av etater og departementer for å unngå konflikter og dobbeltarbeid. Dette inkluderer store utfordringer som klimaendringer som krever at vi tilpasser oss nye teknologier, og en endret sikkerhetssituasjon som påvirker hvordan vi planlegger og utfører transport, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

Artiklene i Status 2024 er utarbeidet av interne ressurser fra ulike avdelinger i Kystverket og eksterne bidrag. Samlet sett synliggjør artiklene hvor viktig global tilknytning og samarbeid er for å møte fremtidens utfordringer.

– Samfunnet er veldig avhengig av sjøtransporten, og det gjør oss sårbare. Kystverket jobber mye med samfunnssikkerhet, og har en viktig rolle i totalforsvaret, som handler om å beskytte landet både sivilt og militært. Grensene mellom sivil og militær aktivitet blir mer uklare, og samarbeid gjennom hele verdikjeden gjør oss sterkere. Dette inkluderer å være proaktive og trene for å håndtere sårbarheter, spesielt cybertrusler, forteller Vik Arset, som oppfordrer alle om å ta seg tid til å lese artikkelsamlingen.

– Vi mener disse årlige statusrapportene er betydningsfulle dokument der vi samler viktig kunnskap og setter den inn i en større sammenheng. Det er god lesning for alle som er interessert i sjøtransport og tilhørende temaer, fastslår han.

Status er en faglig artikkelsamling der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforske...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen