Hopp direkte til innhold

Støttefylling ved ubåtvraket

Våren 2016 ble det bygd en støttefylling ved ubåtvraket U-864 for å sikre området. Støttefyllinga er helt nødvendig for å sikre at videre tiltak ved ubåtvrakdelene kan gjennomføres med så lav risiko som mulig.

Etter nye grunnundersøkelser av sjøbunnen i tiltaksområdet rundt U-864 i 2013, anbefalte geoteknisk ekspertise fra NGI og DNV GL at utlegging av støttefylling burde settes i gang så raskt som mulig. Arbeidet ble gjennomført våren 2016. 

Rasfare

Forskipet ligger i en skråning der sjøbunnen er svært ustabil. Arbeid og bevegelse på og rundt vraket vil dermed kunne utløse ras og ytterligere spredning av kvikksølvforurensede sedimenter. Gjennomsnittsvinkelen på skråningen der forskipet ligger er 15 grader, noe som regnes som kritisk med tanke på rasfare.

Verdensledende entreprenør

Kystverket tildelte kontrakten for støttefylling ved U-864 til selskapet Van Oord Norway AS etter en offentlig anbudsrunde. Det nederlandske selskapet er blant verdens ledende innen utlegging av masser på sjøbunnen, og har lang erfaring med tilsvarende oppgaver i forbindelse med offshore-industrien i Nordsjøen.

Strenge miljøkrav

Kystverket stilte strenge miljøkrav til arbeidet og målet er ingen spredning av kvikksølv som følge av operasjonen. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ivaretko miljøovervåkningen under operasjonene på sjøbunnen, på vegne av Van Oord.

Begrenser ikke valg av hovedtiltak

Støttefyllingen måtte bygges uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864. Den ble bygd i det området som er minst forurenset av kvikksølv, og vil ikke begrense valgmulighetene for videre tiltak for U-864. 

Støttefyllingen hadde behov for å konsolidere/”sette seg” i 12- 18 måneder etter den er ferdigstilt. Deretter kan videre arbeid gjennomføres i vrakområdet uten fare for ras eller utglidning av masser.

Fakta om støttefyllingen

  • Støttefyllingen er etablert i det dypeste partiet i vrakområdet.
  • Består av om lag 100 000 tonn med sand og stein.
  • Massene ble lagt kontrollert ved hjelp av spesialkonstruert skip.
  • Først legges et lag med sand for å sikre bunnen til støttefyllingen. Deretter konstrueres de ulike lagene med stein og grus som skal sikre stabiliteten i sjøbunnen.
  • Støttefyllingen er ca. syv meter høy.
Film om etablering av støttefylling ved U-864. Publisert
Til toppen