Hopp direkte til innhold

Diesel- og hybridoljer

Det kan være mer utfordrende å aksjonere på et oljeutslipp av lavsvovel-drivstoff enn å aksjonere på tidligere bunkersøl. Dette på grunn av deres høye grad av utholdenhet - spesielt i kaldt vann.

Kystverkets beredskapsanalyse for skipstrafikken i havområdene rundt Svalbard og Jan Mayen pekte på at det var behov for testing av lette drivstofftyper.

Kystverket har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen vår om disse drivstofftypene, både når det gjelder kjemisk sammensetning, hvilke tiltak som kan være aktuelle ved et utslipp og produktenes giftighet i marint miljø. I prosjektet har det særlig vært fokusert på hva som skjer ved et utslipp under lave temperaturer. Resultatene fra dette kan du lese i rapportene nederst på siden. 

Fersk rapport: Ultra lavsvovel oljer og interaksjon med kystlinjen

I mai 2021 publiserte SINTEF en rapport om testing av hybridoljer og strandrensing. Lav-svoveloljer benyttes nå i stor grad, noe som reduserer luftforurensning fra skipstrafikk. Kystverket ønsker å vite mer om hybridoljer/lav svovel oljer og strandrensing under kalde forhold.

Det er testet fire oljer, alle har et svovelinnhold på under 0,1 %. Det er foretatt kjemisk analyser av blant annet voksinnhold, stivnepunkt og viskositet. Oljene er testet i sedimentkolonner og strandsystem som etterlikner tidevann- og bølgepåvirkning.

I tillegg er de testet i vaskerobot, som angir effektiviteten av spyling. Ved testing med vaskeroboten ble det benyttet strandrensemiddel, samt ulik temperaturer og trykk i vaskeprosessen.

Resultat viser at lavviskøse oljer kan renses med spyling, men de trenger ned i løsmasser. De mer viskøse oljer er utsatt for remobilisering og er mer krevende med hensyn til rensing. Disse forsøkene viste at spyletemperaturen var viktigste faktor for et godt renseresultat.

Rapporten kan lastes ned lenger ned på siden. 

Strengere krav til svovelinnhold i drivstoff

Det skjer raskt endringer i drivstofforbruket til skipstrafikken i Sør-Norge. Det blir stadig strengere krav om hva skipstrafikken slipper ut av avgasser til lufta. Særlig innenfor «Sulphur Emmision Control Areas» (SECA) er kravene til svovelutslipp skjerpet. Dette påvirker valg av drivstoff, sammen med flere andre faktorer, som for eksempel pris og tilgjengelighet.

Det har kommet nye produkter på markedet som skal bidra til å redusere svovelinnholdet i avgassene og dermed redusere luftforurensning fra skipene. Disse drivstoffene omtales gjerne som «Ultra Low Sulphur Fuel Oils (ULSFO)» eller «hybridolje». Hittil har det ikke vært undersøkt hvordan de nye oljetypene vil oppføre seg dersom de slippes ut og hvilke utfordringer dette kan medføre for beredskapen.

Kystverket leder nå et prosjekt som skal samle inn kunnskap og erfaring fra flere land for å lage anbefalinger for hvordan man best mulig kan gjennomføre oljevernaksjoner ved utslipp av lav-svovel drivstoffoljer.

Prosjektet heter IMAROS, og skal gå fra 2020-2022. 

Rapporter

Ultra lavsvovel oljer og interaksjon med kystlinjen

Last ned

SINTEF-rapport fra 2021. Språk: Engelsk

Rapport Publisert Oppdatert

Characterization of low sulfur fuel oils (LSFO) - A new generation of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

WAF and toxicity testing of diesel and hybrid oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Weathering properties and toxicity of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Memo-rapport fra SINTEF

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Test av skive-, børste- og adhesjonsopptaker i diesel- og hybridoljer

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kontakt

Senioringeniør

Jan Willie Holbu /
Til toppen