Hopp direkte til innhold

Status 2022: Miljøtrusler nå og fremover

Med utgangspunkt i data om skipstrafikken vurderer Kystverket kontinuerlig muligheten for ulykker med utslipp til miljøet. Dataverktøyene AISyRisk og EnviRisk har gitt oss et bedre og faktabasert grunnlag for å velge ut dimensjonerende hendelser i ulike regioner, som grunnlag for en beredskap som er tilpasset miljørisikoen.

Men risikobildet er i endring. For å nå utslippsmål for SOx, NOx og CO2 blir nye drivstofftyper og energibærere stadig viktigere. Dette gir beredskapen mot akutt forurensning nye utfordringer.

Miljøets sårbarhet endres hele tiden og i et akselererende tempo som følge av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Nye forskningsmetoder gir også ny kunnskap, f.eks.om sjøfuglenes bruk av havområdene gjennom året. Mange av våre sjøfugler er rødlistet – truet – og dermed enda mer sårbare for forurensing. Slike data er viktige for våre prioriteringer og beslutninger. Samlet gir kunnskap om skipstrafikk og miljøets sårbarhet et godt grunnlag for å dimensjonere beredskapen gjennom pågående beredskapsanalyse.

Denne artikkelen er hentet fra artikkelsamlingen Status 2022 der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker aktuelle tema innen næringslivets transporter, transportplanlegging, miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Til toppen