Hopp direkte til innhold

Høring: Detaljregulering sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstiggrunnen, Tjeldsund kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11 blir detaljregulering for sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstiggrunnen i Tjeldsund kommune, med konsekvensutredning, med dette lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding til plankonsulent Multiconsult Norge AS og tiltakshaver Kystverket er 3. september 2024.

Kystverket har igangsatt et arbeid med bedring av sikkerheten langs farleden Bognes-Tjeldsundet-Harstad.

Det er planlagt en betydelig oppgradering av sjømerkene i farleden, 21 eksisterende sjømerker skal fjernes og 36 nye merker skal etableres. I tillegg er det planlagt 11 utdypinger, hvorav 10 med omfang fra ca. 1 500 kubikkmeter til ca. 60 000 kubikkmeter og en med beregnet volum på ca. 370 000 kubikkmeter.

Høringsdokumenter:

Ta kontakt med dersom det er ønskelig å få dokumentene tilsendt på papir.

De som har innspill og merknader til planforslaget bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på: , med kopi til Kystverket på , innen 03.09.2024.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • Multiconsult Norge AS v/ Gry Eva Michelsen på:  / +47 958 14 518.
  • Kystverket v/ Tore Fauske på: / + 47 905 74 556
Til toppen