Hopp direkte til innhold

Regelverk for maritim sikring

Det norske regelverket for maritim sikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU. Her finner du introduksjoner og lenker til lovtekstene og veiledere.

Forskrift om sikring av havneanlegg

Forskrift om sikring av havneanlegg inneholder konkrete krav til sikring av havneanleggene som omfattes av forskriften. Det settes blant annet krav til gjennomføring av en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan som inneholder beskrivelse av sikringstiltak og rutiner. Kystverket skal godkjenne havneanleggets planverk, og påse at havneanlegget opererer i samsvar med dette. I tillegg må havneanlegget utpeke en sikringsleder med nærmere definerte oppgaver og ansvar. 

Forskrift om sikring av havneanlegg gjennomfører EU-forordning 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg. Forordningen ligger som et vedlegg til forskriften og gjelder fullt ut som norsk forskrift. ISPS-koden inngår som en del av denne forordningen.   

Forskriften gjennomfører også EU-forordning 324/2008 (inspeksjonsforordningen) som gir ESA myndighet til å gjennomføre inspeksjoner i norske havner og havneanlegg.

Forskrift om sikring av havner

Forskrift om sikring av havner skal styrke sikringen i de områder av havnen som ikke er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg, og underbygge de sikringstiltak som er iverksatt.

Forskriften gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg. De havnene som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan og utnevnte en sikringsleder for havnen. Kystverket skal godkjenne havnens planverk og påse at havnen opererer i samsvar med dette.

Forskrift om sikring av havner gjennomfører bestemmelsene i EU-direktiv 2005/65.

Regelverk for maritim sikring

 • Forskrift om sikring av havneanlegg

  Forskrift om sikring av havneanlegg trådte i kraft 1. juli 2013. Forskriften gjelder for alle havneanlegg som tar imot følgende skip i internasjonal fart:

  1. a)      Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip
   b)      Lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
   c)      Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri

  Forskriften inneholder konkrete krav til sikring av havneanleggene som omfattes av forskriften. Det settes blant annet krav til gjennomføring av en sårbarhetsvurdering (Port Facility Security Assessment – PFSA) og en sikringsplan (Port Facility Security Plan – PFSP) som inneholder beskrivelse av sikringstiltak og rutiner. I tillegg må havneanlegget utpeke en sikringsleder (Port Facility Security Officer – PFSO) med nærmere definerte oppgaver og ansvar.  Kystverket skal godkjenne havneanleggets planverk (PFSA og PFSP) og verifisere at havneanlegget opererer i samsvar med planverket før havneanlegget anses å være ISPS-godkjent.

  Forskrift om sikring av havneanlegg

  Veileder til forskrift om sikring av havneanlegg

 • Forskrift om sikring av havner

  Forskrift om sikring av havner trådte i kraft 1. juli 2013. Formålet med forskriften er å styrke sikringen i de områder av havnen som ikke er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg, og underbygge de sikringstiltak som er iverksatt av den nevnte forskrift.

  Forskriften gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg (ISPS-godkjente havneanlegg). De havnene som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sårbarhetsvurdering (Port Security Assessment – PSA) og en sikringsplan (Port Security Plan – PSP), og utnevnte en sikringsleder for havnen (Port Security Officer – PSO). Kystverket skal godkjenne havnens planverk (PSA og PSP) og verifisere at havnen opererer i samsvar med planverket før havnen anses endelig godkjent i henhold til forskriften.

  Forskrift om sikring av havner gjennomfører bestemmelsene i EU-direktiv 2005/65 ved transformasjon. Det vil si at innholdet i direktivet er tatt inn i den norske forskriften.

  Forskrift om sikring av havner

  Veileder til forskrift om sikring av havner

   

 • EU forordning 725/2004

 • EU direktiv 2005/65

 • EUs inspeksjonsforordning

  Forordning 324/2008 omhandler prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innen maritim sikring, og gjelder ved ESAs (EFTA Surveillance Authority) inspeksjoner av norske myndigheters gjennomføring av regelverket. Denne forordningen er gjort til norsk forskrift gjennom forskrift om sikring av havneanlegg. Forordningen foreligger bare i dansk utgave. 

 • Sikkerhetsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet

  Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger, utstedet og håndhevet av Sjøfartsdirektoratet.  

Kontakt

Seniorrådgiver

Gry Merete Karlsen Lunde /

Kontakt

Avdelingsleder

Richard Lobb Utne /
Til toppen