Hopp direkte til innhold

Havner og anløpspunkter langs kysten

Norge har tradisjonelt hatt en sjønær lokalisering av befolkning og næringsliv, noe som har medført at vi har et større innslag av sjøtransport enn mange andre land.

Sjøtransport består i hovedsak av industrilast. En stor andel av disse transportvolumene fraktes mellom industriforetak med betydelige transportbehov, for eksempel gruvedrift og kraftkrevende industri. Foretak i slike industrisegmenter har svært ofte egne kaier, mens det offentlige havnetilbudet er avgjørende for et sjøtransporttilbud også for transportkjøpere som ikke har transportvolumer som er store nok til å forsvare dedikerte skipsanløp til egne kaier. Et allment tilgjengelig havnetilbud er derfor viktig for å kunne utvikle samlastløsninger til sjøs.

Offentlig havnedrift har svært lange tradisjoner i Norge, og fra 1984 har havnene vært eid av kommunene, enten enkeltvis eller i ulike samarbeidsformer. I 2020, etter en rekke kommunesammenslåinger, var det 149 kystkommuner som hadde havnekapital, det vil si at de er omfattet av egne regler for kapitalforvaltningen tilknyttet kommunens havneaktiviteter. Et allment tilgjengelig havnetilbud, noe som er sikret gjennom offentlig havnedrift, eksisterer dermed langs hele norskekysten, og er viktig for næringslivet både i de store byene og i små lokalsamfunn.

Havner og anløpspunkter.png
Anløpspunkter for godsskip i Norge i 2019.

 

Tilgangen på et stort antall anløpspunkter langs kysten er viktig for at sjøtransporten skal fremstå som et tilgjengelig og dermed attraktivt transporttilbud, og er viktig for å holde næringslivets transportkostnader nede og for å bidra til at mest mulig gods blir transportert sjøveien. Godsskip anløper om lag 3000 ulike anløpspunkter langs Norskekysten årlig. Disse anløpspunktene utgjøres av såvel private kaier og terminaler som offentlige havner.

Det er svært få innslag – om noen – av private aktører som tilbyr havnetjenester på lik linje med de offentlige havnene. Det nærmeste vi kommer er offshorebasene, som tilbyr tredjeparts logistikkløsninger for industrisegmentet knyttet til petroleumsaktivitetene på norsk sokkel.

Såvel for offshorebasene som for de offentlige havnene ser vi at foretak innenfor en rekke næringer søker å etablere seg i nærhet til basen eller havnen. Dette medfører at det oppstår maritimt rettede industrielle miljøer i disse områdene, noe som medfører positive klyngeeffekter. Kystverket er svært oppmerksom på de positive effektene av samlokalisering av havn og næringsliv, og ønsker å bidra til at slik næringsutvikling kan styrkes.

Til toppen