Hopp direkte til innhold

Sjøtransportbransjen

Sjøtransport utgjør et svært viktig transporttilbud, for Norge som for verden forøvrig. 90 prosent av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og sjøtransporten står også for rundt halvparten av godstransportaktivitetene innenriks.

Disse varestrømmene besørges av rundt 2700 unike skip eid av 2000 rederier. Da skipsfarten er en svært internasjonal næring, transporteres en stor andel av disse godsvolumene – også det som går innenriks mellom norske anløpspunkter – av skip under utenlandsk flagg eid av utenlandske rederier. Samtidig er norske rederier svært aktive i utenlandske og internasjonale markeder.

Sjøtransport-kart.jpg
Godstransport på sjø til, fra og i Norge i 2019.

 

Godsvolumet

Nesten 90 prosent av alt gods som fraktes sjøveien er enten våt eller tørr bulk, altså gods som ikke er emballert. Dette er i stor grad råvarer eller halvfabrikata som inngår i industriproduksjon, ofte i verdensomspennende industrielle nettverk. I tillegg transporteres store mengder grus, sand og stein knyttet til bygge- og anleggsprosjekter sjøveien. Et sjøtransporttilbud som imøtekommer næringslivets transportbehov er altså svært viktig for å videreutvikle verdiskapning og velferdsvekst i Norge.

I likhet med vei- og jernbanetransport utgjør konsumvarer en mindre andel av de totale godsmengdene på sjø, men sjøtransporten har en svært sterk markedsposisjon når det gjelder videretransport av containere som ankommer de store europeiske sentralhavnene (feedertransport), som Rotterdam, Antwerpen og Hamburg, fra andre kontinenter. Sjøtransport av europeisk gods i containere er et relativt nytt markedssegment, og i dette markedssegmentet pågår det en svært hurtig vekst. Veksten i oversjøisk handel og containeriseringen av europalast har medført at sjøtransport av containere til Norge har vokst raskere enn import med lastebil i mange år.

Klima og miljø

Sjøtransport, og særlig bulktransport, er en svært energieffektiv transportmåte sammenliknet med andre transportformer. Sjøtransport medfører dermed lavere utslipp av klimagasser og lavere miljøbelastning, og det er derfor en samfunnsmessig fordel om størst mulig andel av transportvolumet kan fraktes med skip. Denne samfunnsmessige fordelen forsterkes ved at sjøtransport også er en sikker transportform, med lave tall for ulykker og personskade.

Teknologisk endring

I likhet med de andre transportformene må allikevel også sjøtransporten gjennomgå en teknologisk omstilling i årene som kommer, for å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Kystverket er en aktiv medspiller for at overgangen til lavutslippssamfunnet i de maritime næringene.

Kystdatahuset

Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Til toppen