Hopp direkte til innhold

Informasjon til potensielle entreprenører til Stad skipstunnel

Innsiden av en skipstunnel
Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Prosjektet er tenkt lyst ut som en totalentreprise. I forkant inviterte Kystverket til en leverandørkonferanse, i januar/februar 2023.

Kystverket tar sikte på å kunngjøre konkurransen første halvår 2024. Videre tas det sikte på kontraktsignering tredje kvartal 2025, som kan gi byggestart i mot slutten av 2025.

Stad skipstunnel er en farled eller sjøvei, med en tunnel i form av en lang fjellhall og entringskonstruksjoner som hovedelementer.

Prosjektet er tenkt lyst ut som en totalentreprise, som omfatter både prosjektering og utførelse. Forenklet innebærer arbeidet blant annet:

 • Utarbeidelse av en hensiktsmessig utførelsesplan og detaljprosjektering
 • Logistikk
 • Etablering av forskjæringer/tunnelmunninger
 • Tunneldriving – lignende fjellhaller (kaverner)
 • Etablere konstruksjoner – lignende løsninger som for kai- og moloanlegg
 • Massehåndtering
 • Tekniske installasjoner

– Oppstartsfasen for prosjekter av denne dimensjonen er definerende for den senere prosessen. Det er svært viktig å gjøre et grundig arbeid i forbindelse med denne anskaffelsen. Det får vi igjen for senere i prosjektet, påpeker prosjektleder Terje Skjeppestad.

For tiden innbefatter arbeidet med konkurransegrunnlaget utarbeiding av teknisk funksjonsbeskrivelse, landskapsplaner med entringsområder og planer for massehåndtering med mer.

Vi vil anbefale entreprenører å følge med på denne nettsiden, med kortadressen kystverket.no/entreprenor. Her vil vi komme med informasjon om prosessen så snart det skjer endringer. 

Kystverket gjennomførte en leverandørkonferanse i september 2021, der vi presenterte prosjektet. I forbindelse med den gjennomførte vi også korte dialogmøter med leverandører som ønsket det. 

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Leverandørkonferanse 31. januar 2023

31. januar 2023 arrangerte Kystverket en konferanse for potensielle entreprenører og leverandører til Stad skipstunnel på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen.

– Med konferansen ønsker vi å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som vi får nyttige innspill for å gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Jakter smarte tekniske løsninger til innsiden av skipstunnelen

Før konferansen har Kystverket ønsket å komme i kontakt med leverandører av tekniske systemer som kan få stor betydning for funksjonaliteten, oppetiden og ikke minst sikkerheten til tunnelen.

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 

Les mer

Til toppen