Hopp direkte til innhold

Innseiling Kragerø

Kystverket vil med Innseiling Kragerø-prosjektet øke sikkerheten og fremkommeligheten til og fra havneanleggene i Kragerø.

Innseilingen til Kragerø havn og videre inn til Hellefjorden er en utfordrende seilas som krever stor kunnskap om farvannet. Leden er grunn, smal og uoversiktlig. Ved Knubbhausen er det sterk strøm på tvers av ledens retning. Sammen med sidevind og bølger blir forholdene vanskelige og marginene små. Fritids- og rutetrafikk går gjerne på kryssende kurs med store fartøy i farvannet.

Kragerø info.png

Innseiling Kragerø-prosjektet øker sikkerheten og fremkommeligheten og legger til rette for økt tonnasje til industri- og næringsområder i Kragerø. Farleden rettes ut og blir bredere, dypere og mer oversiktlig med færre kursendringer. Strømmen ved Knubbhausen vil bli redusert. Risikoen for ulykker reduseres.

Tiltaket fører til at flere flytemerker tas bort. I kombinasjon med justering av eksisterende navigasjonsinstallasjoner og nymerking vil innseilingen bli bedre å navigere i.

Høring: Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan for fornying og oppgradering av seilingsledene i område Kragerø del 1 og 2, med skissert oppstart i 2023. Prosjektets omfang og kompleksitet gjør at prosjektet er todelt. Innspill må sendes innen 26. oktober.

Utdypingsmassene er opprinnelig planlagt deponert i sjødeponi. Kragerø Havnevesen planlegger et større utbyggingsprosjekt der det er behov for masser til utfylling i sjø. Utnyttelse av massene til dette formålet er antatt å gi en samfunnsøkonomisk gevinst.

Til toppen