Hopp direkte til innhold

Håøya vest/Drøbaksundet

Tiltaket vi her utreder ble spilt inn til Kystverket i forbindelse med en farledsgjennomgang sammen med brukere hvor utfordringene i Drøbaksundet ble løftet frem. Formålet med det foreslåtte tiltaket er å gi økt fremkommelighet og redusere risikoen for ulykker i farvannet.

Brukerne av farleden har vist til at det er begrensninger gjennom Drøbaksundet for skipstrafikken som skal inn og ut av det det indre havnebassenget i Oslofjorden. På dette grunnlaget har Kystverket vurdert forskjellige alternativer, blant anna å rette ut den etablerte farleia på vestsiden av Håøya og åpne opp gjennom Sjeteén. Ved å åpne opp for seilas gjennom sjeteén, kan leia vest av Håøya brukes som et alternativ ved køsituasjoner.

For å kunne vurdere om man skal gå videre med planleggingen av farleistiltaket må det foreligge et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 

Det er Kystverket som har ansvar for å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av farvannet.  I Drøbaksundet er det manglende kapasitet for skipstrafikken, og passeringer gjennom området er derfor regulert av sjøtrafikksentralen i Horten (Horten VTS).

Hovedformålet med det foreslåtte tiltaket er å redusere risikoen for ulykker og redusere kø og ventetid for nyttetrafikken som passerer gjennom Drøbaksundet. Dette ved å legge til rette for et farleisalternativ vest av Håøya. Forslaget innebærer å åpne opp i de undersjøiske forsvarsverkene sørvest av Oscarsborg festning (Sjeteén) og utdype ved Stedgrunnen. Massene kan brukes til andre samfunnsnyttige formål.

Håøya vest-Drøbaksundet info.png

Området har viktige naturområder, stort biologisk artsmangfold, viktige gyte- og fiskeplasser og stor betydning som rekreasjons- og utfartsområde. Det er derfor sårbart for akutte forurensningshendelser.

Sjeteen planlegges utdypet til 10,1 meters dybde i en bredde på 140 meter. Mengde masse er 27 500 kubikkmeter som er planlagt lagt i sjøbunndeponi eller brukt til andre samfunnsnyttige formål.

Stedgrunnen planlegges utdypet til 10 meters dybde. Det er ikke begrensninger i bredde da dette er en grunne mindre en planlagt farleisbredde. Mengde masse er 66 000 kubikkmeter som er planlagt lagt i sjøbunndeponi eller brukt til andre samfunnsnyttige formål.

Til toppen