Farledsbevis

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los. Farledsbevisordningen innebærer en myndighetskontroll av en navigatørs erfaring, kompetanse og ferdigheter på et konkret fartøy i et konkret farvann.

 • Lospliktforskriften

Losplikforskriften er fra og med 01.07.2020 endret og kommer derfor i en oppdatert utgave. 

Per 03.07.2020 ligger losplikforskriften ute på Lovdata, men endringene ligger i en egen endringsforskrift.

Forskrift om endring i forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

De viktigste endringene er:

 • Offshorefartøyer kan bruke farledsbevis klasse 3 ved frakt av begrensede mengder farlig flytende stoff.
 • Åpner for bruk av simulator for å oppfylle erfaringskrav farledsbevis klasse 2/3 og for å fornye farledsbevis klasse 1 og 2/3.
 • Kystruten Bergen-Kirkenes gjøres lospliktig (fra 01.01.2021).
 • Skoleskip og fredede fartøyer gjøres lospliktig.
 • Slep av oljelenser inkluderes.
 • Forflytning i havn inkluderer ankringsplass og DP venteposisjon.
 • Endringer i erfaringskrav farledsbevis klasse 1.
 • Lengdegrense for slep med farledsbevis økes fra 75 til 100 meter, unntatt i klasse 1 leder.
 • Farledsbevis kan benyttes på mindre gasstankere.

Ta kontakt med Farledsbevisenheten om noe er uklart.

 • Ny havne og farvannslov (erstatter losloven fra 01.01.2020)

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar 2020. Loven erstatter havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014) og består av en farvannsdel og en havnedel. 

Havne- og farvannslov

 

Nyhetsliste

Ulike typer farledsbevis

Farledsbevisordningen opererer med fire klasser farledsbevis, på grunn av ulike behov hos sjøfartsnæringen og risikoen knyttet til forskjellige fartøystyper.

Siste nytt