Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Arbeidet med neste NTP (2022-2033) er i gang.

Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:

  • Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen utarbeider grunnlag til NTP på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
  • Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget

Planen lages for en tolvårsperiode (tidligere ti år), men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2018-2029 og det er satt i gang et utredningsarbeid for perioden 2022-2033.

Nasjonal transportplan skal følges opp med mer detaljerte handlingsprogram fra hver enkelt transportetat.

Nyhetsliste

Siste nytt