Hopp direkte til innhold

Borar gjennom skipstunnelen for å undersøke fjellkvalitet

Bilde av boremaskin
Kystverket er i gang med ei ny runde med kjerneboring frå Kjøde-sida av skipstunnelen. Biletet viser boreriggen som er sett opp i overkant av fylkesvegen.
Foto: Kystverket

Kystverket har starta ei ny runde med kjerneboring for å undersøke fjellkvaliteten i traseen for Stad skipstunnel. Arbeidet blir gjort for å redusere usikkerheita før den komande tunneldrivinga og sikringsarbeidet i tunnelen.

Boringa skjer frå Kjøde-sida, der ein borerigg går inn i fjellet i overkant av fylkesvegen. Totalt skal Kystverket bore opp mot 1050 meter i retning nordvest, parallelt med planlagt skipstunnel. Kjerneprøvene har ein minimumsdiameter på 45 mm.

Borar for andre gong

Kjerneboringa er ei vidareføring av arbeidet som blei gjort i 2019, då ein totalt sett kom seg 800 meter inn i fjellet, men berre dryge 150 meter av desse var frå Kjøde-sida.

– Målet no er å få bora gjennom resten av tunnelen, slik at heile tunnelløpet på totalt 1700 meter skal vere kartlagt. Vi gjer dette for å ha betre kontroll på fjellkvalitet og grunntilhøve, som er eit sentralt risiko- og usikkerheitselement i prosjektet, seier prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Boringa, som utførast av Entreprenørservice AS, skal halde fram til litt utpå hausten. Arbeidet skal gjerast på dagtid.

Regjeringa har bedt Kystverket om å sjå på muligheiten for å redusere kostnadane med å bygge Stad skipstunnel.

– Vi jobbar kontinuerleg med å optimalisere prosjektet og redusere usikkerheit og kostnader. Kjerneboringa er ein del av dette. Greier vi å redusere risiko og usikkerheit, greier vi også å redusere kostnader, seier Skjeppestad.

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 

Les meir om Stad skipstunnel

Til toppen