Hopp direkte til innhold

Fyrstasjoner

Lindesnes fyr

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drøye 150 i funksjon samtidig. Noen av fyrstasjonene har blitt revet, og flere steder er den opprinnelige fyrlykten erstattet av en mindre lykt.

Den teknologiske utviklingen gjorde etter hvert at det ble mindre behov for bemannede fyrstasjoner – driften av fyrlysene ble automatisert og kunne fjernkontrolleres. I 2001 bestemte Stortinget at de siste 31 bemannede fyrstasjonene skulle avbemannes, og i 2006 forlot den siste fyrvokter arbeidsplassen. Bøkfjord fyrstasjon i Finnmark var den siste som ble avbemannet.

Kystverket har på grunn av dette etter hvert forvaltet mange bygninger på fyrstasjoner som etaten ikke har tjenstlig behov for. En del er blitt solgt. I 2006 ble det bestemt at det ikke skulle selges flere fyr, men at Kystverket skulle fortsette å eie fyrstasjonene. Samtidig arbeider etaten for å leie dem ut til leietakere som kan gjøre disse unike eiendommene tilgjengelig for allmennheten.

"Vern gjennom bruk"

Mange av fyrstasjonene er også fredet av Riksantikvaren, og det er viktig å legge til rette for ”vern gjennom bruk”. Jevnlig tilsyn og vedlikehold er gunstig for å bevare bygningsmassen og kulturminnene på en god måte. Dette innebærer at den nye bruken må være på fyrets premisser, slik at den kulturhistoriske og arkitektoniske verdien ikke forringes, og stedet kan formidle historien både om fyret som navigasjonshjelpemiddel og om menneskene som har levd der. På denne måten kan fyrstasjonene også være en viktig ressurs for verdiskaping og kulturbasert næringsutvikling langs kysten.

Kystverket har et nært samarbeid med fylkeskommuner og kommuner når etaten skal finne leietakere. Det er viktig med lokal og regional forankring - fyrene ser ut til å ha en sentral plass i lokalmiljøene, som ikon for den lokale identiteten og påminnelse om lokal fiskeri- og sjøfartshistorie.

Mange leietakere er frivillige organisasjoner, og det gjøres en stor innsats for å ta vare på og gi flere anledning til å oppleve disse spesielle stedene.

Les mer om norsk fyrhistorie: Kystverkets historie

Overnatting på fyret

Det er mulig å besøke og overnatte på mange av Norges fyrstasjoner. Det gjelder både de som er i Kystverkets eie, og de som er overtatt av andre. Kystverket leier fyrstasjonene ut til aktører som legger til rette for slike aktiviteter.

Dersom man ønsker å besøke eller overnatte på fyr er det derfor de ulike leietakerne som skal kontaktes. En del informasjon om hvert enkelt fyr finnes på nettsiden fyr.no.

Er du interessert i å besøke et fyr som ikke tilbyr overnatting, er det likevel anledning til å gå i land og benytte seg av uteområdene på stedet. Her er det allemannsretten som gjelder.

På vandring langs kysten

Oversikt over alle fyr

Alle fredete fyrstasjoner i Kystverkets eie har sin egen forvaltningsplan. Les mer om kulturminneforvaltning.

Det finnes også et kartlag over Kystverkets fyreiendommer. Dette datasettet ligger under temalag "Eiendom" i tjenesten Kystinfo - en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser. 

Kystinfo

Se tegnforklaring for hvilken informasjon om fyrene som er tilgjengelig i kartet. Kystverket har ikke informasjon om hvordan de fyrstasjonene som ikke er i etatens eie, blir disponert.

Til toppen