Hopp direkte til innhold

Havner

Eierskapet til norske havner av en viss størrelse ligger i hovedsak til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. I tillegg er Kystverket eier av havneinfrastruktur i mange fiskerihavner. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner.

 • Havnestruktur

  Norge har et geografisk spredt havnetilbud. Det reduserer de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med transport.
 • Regulering og plikter

  Når man driver havnevirksomhet må man forholde seg til et sett av regler og plikter.
 • Maritim sikring

  Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Kystverket har ansvaret for at regelverket for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg.
 • Havne- og farvannsloven

  Havne- og farvannsloven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.
Til toppen