Hopp direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål – med svar

Er det noe du lurer på om Stad skipstunnel? Her har vi samlet en del spørsmål som vi ofte får, samt svarene på spørsmålene. Klikk på spørsmålet, så dukker svaret opp.

Det er også mye informasjon hente i vår podkast om Stad skipstunnel. Denne utgaven av Kystpodden ble spilt inn i februar 2023.

 • Hvor står prosjektet nå? (Oppdatert juli 2022)

  Kystverket jobber med planlegging for anskaffelse av entreprenør. Prosjektet er tenkt som en stor totalentreprise, som omfatter både prosjektering og utførelse. 

  Akkurat nå er prosjektet i en fase der vi ser på optimalisering og disponering av de store mengende masse som drivingen av tunnelen vil gi. Dette er et omfattende og viktig arbeid for prosjektet, ikke minst i sammenheng med synergier, samfunnsnytte og næringsmuligheter for hele området.

  Kommunene i nærområdet trenger stein til lokale prosjekter, men det tar tid å regulere og utrede disse. Prosjektet ønsker å gi kommunene utvidet tid slik at all steinen kommer til nytte. Tiden dette tar kan Kystverket så bruke til å utarbeide et enda bedre og grundigere konkurransegrunnlag.

  Det er viktig å få med seg disse elementene videre inn i konkurransegrunnlaget. Her jobber en også med å oppdatere den tekniske funksjonsbeskrivelsen. Denne omtaler hvordan man ønsker at tunnelen skal bygges, inkludert kravene til det som skal installeres.   

  Prosessen er planlagt med utlysing av konkurransegrunnlaget tentativt over sommeren 2023, og kontraktssignering kanskje i første kvartal 2024. Med den fremdriften legges det opp til byggestart i andre kvartal 2024.

  Prosessen har tidligere vært som følger:

  • Stortinget ga sin godkjenning i mai 2021. Som betyr at alt det formelle nå er på plass for byggingen av Stad skipstunnel.
  • I februar 2021 fikk Kystverket tildelingsbrevet, som definerer at vi skal igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse. Dette ligger i planene for 2021.
   Videre utarbeidet Samferdselsdepartementet en proposisjon til Stortinget om prosjektet. Denne ble altså behandlet i mai. 
  • På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Kystverket forprosjekt og reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). Samtidig jobbet vi med driftskonsept og gevinstrealiseringsplan for Stad skipstunnel, basert på forundersøkelser som ble ferdigstilt i 2014. Den endelige rapporten ble overlevert Samferdselsdepartementet 16. mai 2017.
  • Forprosjektet, og etterfølgende kvalitetssikring KS2, legger grunnlaget for videre behandling i Stortinget med hensyn til endelig finansiering og gjennomføring. Ettersom KS2 viste en høyere pris enn Kystverkets kostnadsoverslag, ble Kystverket i januar 2019 bedt om å foreta en ny gjennomgang. I den skal Kystverket synliggjøre at skipstunnelen kan bygges for 2,7 milliarder kroner, som var kostnadsoverslaget i forprosjektet. I KS2, som ble levert Samferdselsdepartementet i mai 2018, ble prisen beregnet til 3,7 milliarder kroner – altså én milliard kroner mer enn det som er avsatt i NTP.
  • Kystverket leverte sin rapport 15. juni 2019, der konklusjonjen var at skipstunnellen kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler for i NTP 2018-2029. Kystverket identifiserte reduksjonsmuligheter i prosjektet, og gjennomførte undersøkelser for å redusere usikkerheten i prosjektet. Hvis man velger å gjennomføre alle kostnadsreduksjonene er ny styringsramme beregnet til 2 677 millioner kroner. Til sammenligning utgjør en prisjustert NTP-ramme 2 953 millioner kroner. 
  • I 2020 ble det utført arkeologisk utgraving i det regulerte arealet, som deretter ble frigitt for anleggsstart. Forberedelser til grunnerverv er utført. 
 • Er finansieringen for tunnelen nå på plass?

  Ja. Finaniseringen og alt det formelle er på plass. Sotrtinget ga sin godkjenning i mai 2021.

  I regjeringens budsjettforhandlinger i 2020 ble det satt av 75 millioner kroner til oppstart av Stad skipstunnel i 2021, og i februar fikk Kystverket et supplerende tildelingsbrev for denne oppstarten. 

  I forslaget til Statsbudsjett for 2022, som ble lagt frem i oktober 2021, ble Stad skipstunnel tildelt 440 millioner kroner. I forbindelse med regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2022Kystverket ba imidlertid om, og fikk innvilget, og at de tildelte midlene for tildeling av kontrakt for totalentreprise ble forskjøvet til 2023. Det kan du lese mer om her.

  I første fase gjør oppstartsmidlene oss i stand til å starte de forberedende oppgavene. Det er definert av Samferdselsdepartementet at disse midlene skal gå til etablering av prosjektorganisasjon, innløsning av eiendommer, utarbeiding av konkurransegrunnlag og igangsetting av anbudskonkurranse.

  Videre ble det lagt frem en egen investeringsproposisjon for Stortinget, som så gikk gjennom Stortinget i mai. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 2,8 milliarder kroner (2021, eksklusiv merverdiavgift). Stortinget godkjente ei kostandsramme på i overkant av fire milliarder kroner.  

 • Når starter byggingen?

  Målet er å kunne signere kontrakt med entreprenør ved årsskiftet 2024, som da vil gi byggestart første kvartal 2024. Per dato er det vanskelig å være mer nøyaktige enn det, ettersom det er et omfattende arbeid med utarbeidelse av et altomfattende konkurransegrunnalg. 

  Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå klar i 2027/2028.

   

 • Når åpner tunnelen?

  Med oppstart i 2024, som det planlegges for i de foreløpige fremdriftsplanene, er det realistisk med åpning av tunellen i 2028/2029. Dette er det enklere å være mer konkret på når totalentreprenør er valgt. 

 • Hvordan skal tunnelarbeidet gjennomføres?

  Dette blir mer som en stor og lang fjellhall enn som en tunnel, og det vil bli benyttet topp ekspertise på den typen arbeid. I Norge er det mange aktører som har god erfaring, og stor kompetanse på denne typen arbeid. Den øverste delen av skipstunnelen skal drives ut som man gjør ved bygging av vanlige tunneler. Så vil man sprenge seg nedover, lag for lag. Såkalt pallsprenging

 • Hvordan skal massene transporteres ut?

  Massene blir fraktet ut av tunnelen med kjøretøy, på tradisjonell måte. Videre blir massene fraktet på store båtlektere til de enkelte områdene for endelig deponering. Reguleringsplanen åpner for blant annet å etablere en servicetunnel ved siden av hovedtunnelen. Endelig løsning med tanke på drivemetode og logistikk vil sannsynligvis bli avklart i samarbeid med utførende entreprenør.

 • Hvor mye masse er det snakk om?

  Totalt er det snakk om rundt 3 millioner kubikkmeter med fastfjell. Det tilsvarer rundt 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt masse. Rundt to tredjedeler av dette blir større blokker fra sprenging. Resten blir mindre masse fra ordinær tunneldriving.

  5,4 millioner kubikkmeter med sprengt masse tilsvarer rundt 750 000 lastebillass. Men det skal altså ikke transporteres bort med lastebiler. Det skal trolig transporteres med dumpere og på lektere.

 • Hvis havnivået stiger med omtrent en meter i løpet av de neste 100 årene på grunn av global oppvarming, som man sier kan skje; vil tunnelen fortsatt kunne brukes? Hvor stor økning i havnivået blir den konstruert for?

  Vi har utfordringen med konsekvenser av havnivå som stiger på grunn av global oppvarming. Skipstunnelen skal utformes for fartøy med seilingshøyde på 30 meter, i samsvar med kravene gitt av regjeringen. Vi har designet takhøyden til 33 meter. Så det bør ikke få noen konsekvenser dersom havnivået øker med omtrent en meter i løpet av de neste 100 årene.

 • Hvordan skal man forhindre at det kommer vann inn under byggingen?

  Mest sannsynlig blir det i anleggsperioden satt igjen ”terskler” i begge endene av tunellen. Det vil si at en ikke sprenger ut til kote -12 i endene. Dermed kan en ha tørr tunelldrift også under havnivået for mesteparten av tunnelen.

 • Hvordan skal man sikre at skipene treffer tunnelåpningene?

  På begge sider blir det lange entringskonstruksjoner som skrår utover, slik at båtene blir ledet inn mot tunnelåpningen. Det blir også et område utenfor åpningene der det blir forbudt for andre skip å oppholde seg i. I tillegg blir det et område som er ‘point of no return’ for de som skal inn i tunnelen.

 • Hvor mange bygninger må fjernes for å få bygget tunnelen?

  Anslag som er gjort i forbindelse med det tekniske forprosjektet viser at fire eneboliger og enkelte løer, uthus og naust må rives for å kunne sette i gang byggeprosessen. Kystverket har hatt møter med hver av grunneierne som vil kunne bli berørt, og det er god dialog mellom huseierne, Kystverket og kommunen om dette.

 • Blir det bompenger?

  Nei, det blir gratis å bruke tunnelen. Men – losforskriften blir gjeldende også for farleden gjennom Stad skipstunnel. Det vil si at det blir losplikt for fartøy med lengde over 70 meter. Losplikten kan erstattes med farledsbevis.

 • Er det fare for at skip kan kollidere i tunnelen?

  Fartøyene som skal passere vil få tildelt tidspunkt for passering. Det betyr at de ankommer skipstunnelen når det er deres tur. Som igjen betyr at de må beregne tiden slik at de går inn når de skal, eller at de må vente på hensiktsmessig og sikkert område andre steder enn der fartøy ferdes. Slike ting finnes det regler og rutiner for.

  Men det blir også lysregulert, som en ekstra sikkerhet for å vise når det er klart for passering i den retningen fartøyet går. 

  Overvåking er likevel svært viktig. Skipstunnelen, og innseilingene i begge ender, vil være overvåket døgnet rundt – hele året – fra Kystverkets sjøtrafikksentral. Det vil i praksis si at Kystverket til enhver tid har oversikt med sjøtrafikken i området, ned til eksakt posisjon.

  Overvåkingen skjer ved hjelp av AIS og radarstasjoner, som plasseres slik at de fanger opp alle fartøy som beveger seg i området. I tillegg vil selve skipstunnelen ha en videovervåkningssystem som gjør trafikklederne enda bedre i stand til å følge med – og som dermed gir ekstra sikkerhet.     

 • Hvordan blir trafikken regulert? Vil det være en form for trafikklys?

  Ja, vi kommer til å følge vanlig standard med røde og hvite lys, for å vise når det er klart. Men båtene som passerer vil nok få passeringstider fra en sjøtrafikksentral - på same måten som slot-tider for fly.

 • Hva blir fartsgrensa gjennom tunnelen?

  Det vil bli fastsatt en endelig fartsbegrensning for begge fjordene og i tunnelen på et senere tidspunkt (Sjøtrafikkforskriften). Gjennom tunnelen blir det trolig åtte knop for hurtigbåter, som da vil bruke ti minutt gjennom tunnelen. Andre båter skal holde fem knop.

 • Hvor lang avstand blir det mellom skipene som skal igjennom?

  Trolig blir det rundt 400 meter. Det er også minimumsavstanden for sikker ferdsel. Med den avstanden vil vi klare fem skip i timen.

 • Hvor stor klaring vil båtene ha til hver side?

  Dimensjonerende skip som skal igjennom kan være opptil 21,5 meter brede. Da har de en klaring på 2,5 meter til hver side. Dette er testet i modelltank, der formålet blant annet var å finne den beste farta for å kunne manøvrere på best mulig måte gjennom tunnelen. Entring/innseiling er testet i simulator.

 • Kan folk gå i tullenlen?

  Nei. På hver side er det en 3,5 meter bred fendret ledekonstruksjon, men dette er mest for at ikke bruvingene på båtene skal ta borti tunnelveggene. I tillegg kan dette feltet brukes ved eventuell evakuering, og har dermed status om rømningsveg.

 • Hvordan skal man unngå steinsprang?

  Tunellen vil bli sikret med fjellbolter og sprøytebetong.

 • Hva skal man ha på sidene av kanalen for å dempe støt mot skipssidene?

  Det vil bli fendret. Fendringen blir dimensjonert etter de kreftene som vil bli påført konstruksjonen av de største skipene som går igjennom.

 • Kan fritidsbåter bruke tunnelen hele døgnet?

  Nei. Vi diskuterer om det skal være spesielle tider for å ta gjennom fritidsbåter, som for eksempel morgen og kveld. Alternativt kan de få plass i den ordinære køen. Men dette er altså ikke avklart.

  Åpne fritidsbåter kan ikke gå gjennom tunnelen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Dette gjelder også for vannscooter, kajakk, kano, SUP og lignende. 

Til toppen