Kulturminneforvaltning

Alle statlige etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere sin historie og å ta vare på sektorens egne kulturminner. Kystverket har utarbeidet Landsverneplan for maritim infrastruktur, som viser bredden og variasjonen av kulturminnetyper som finnes i etaten. Et resyme og dokumentet i sin helhet finnes i menypunket under.

Kystverket ønsker at etatens kulturarv skal tas vare på som bruksressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Kystverket ivaretar kulturhistorien på egen sektor i samarbeid med Kystverkmusea, brukere av Kystverkets infrastruktur og andre som er engasjert i Kystverkets materielle og immaterielle kulturarv. Gjennom direktoratssamarbeidet for kystkultur bidrar Kystverket sammen med Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet og Norsk kulturråd til å synliggjøre og utvikle kystkulturen. Et av prosjektene som Kystverket har bidratt til gjennom dette samarbeidet, er Fortellinger om kyst-Norge. For mer informasjon se www.kyst-Norge.no.

Nyhetsliste

Fredet 21 sjømerker og havneanlegg

I samarbeid med Riksantikvaren er 21 av Kystverkets sjømerker og havneanlegg blitt fredet. Denne maritime kulturarven finner vi langs hele kysten, fra Vardø i nord, via Mandal i sør, til Hvaler i øst.

Siste nytt