Hopp direkte til innhold

Nabokontakt

Her samler vi informasjon som er rettet mot dem som bor tett på det som vil være anleggsområdene i forbindelse med byggingen av Stad skipstunnel.

Informasjonsmøte i Kjøde og på Moldestad 27. februar

Kystverket og Stad kommune arrangerte informasjonsmøte om Stad skipstunnel i Kjøde og på Moldestad tysdag 27. februar.

Agendaen var:

 • Status for prosjekt Stad skipstunnel, ved Kystverket
  • Status og framdrift
  • Anleggsgjennomføring
  • Støy og utfordringer
  • Samarbeid og dialog, før og under anleggsperioden
  • ypiske spørsmål med svar
 • Informasjon om pågående planarbeid, ved Stad kommune
  Kort gjennomgang av reguleringsplaner + Kjøde og Lesto næringsarealer og kai

I tillegg slapp Kystverket nyhenda om kven som kan få steinmasser frå Stad skipstunnel.

Sentrale brosjyrer og rapporter

Informasjon til naboer av Stad skipstunnel

Last ned

Nabokontakt: Informasjon til naboer av Stad skipstunnel i Kjøde og i Moldefjorden.

Brosjyre Publisert Oppdatert

Støyrapport Stad skipstunnel

Last ned

Luftstøy fra bygge- og anleggsvirksomhet, Stad skipstunnel. Multiconsult AS har på oppdrag fra Kystverket beregnet støy fra bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Stad Skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg til støyrapport Stad skipstunnel

Last ned

Vedleggene inneholder støysonekart for områdene rundt Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Kart over området der Stad skipstunnel kommer, og merket for områder der det vil bli tatt spesielle hensyn i forbindelse med anleggsarbeidet.
I forbindelse med byggingen av Stad skipstunnel er det områder som vil bli direkte eller indirekte berørt. Kystverket legger opp til ekstra informasjonsløp og kontakt for dem som bor innenfor området som er merket med rødt i kartet. Vi sender også ut informasjon per post når det er påkrevd. Send oss beskjed per e-post () dersom du bor i det aktuelle området og ikke tidligere har mottatt informasjon fra Kystverket.

Informasjon til de som blir direkte berørt

 • Hva er «Nabokontakt» for Stad skipstunnel

  Vi har etablert «Nabokontakt» etter modell fra Statnett, som har bred erfaring med å følge opp beboere i områder der det gjøres anleggsarbeid. Det betyr i praksis at det etableres egne kontaktpunkter, varslingsrutiner og egne informasjonskanaler for dem som er direkte berørt av det arbeidet som skal gjøres.

  For Stad skipstunnel er dette et tilbud til de som bor i, eller som har annen direkte tilknytning til områdene i Kjøde og innerste delen av Moldefjorden.

 • Når er det forventet aktivitet i området fremover, og hvilke aktiviteter er det?

  Før og etter utlysningen av konkuransen for anskaffelse av totalentrprenør  skjer det «forberedende arbeider". I dette ligger det

  • Omlegging av ledningsnett
  • Grunnundersøkelser på land og til vanns
  • Oppmåling
  • Vegtilpasninger
  • Synfaringer for aktuelle entreprenører og andre aktører

  Vi vil til enhver tid varsle om når tiltakene skal skje, blant annet gjennom oversikter i nyhetsbrev, på infoskjermer og på Kystverkets og kommunenes nettsider. 

  Vi kommer med mer informasjon om aktivitet for selve anleggsfasen når dette er klart. Det vil bli etter at entreprenør har fått tildelt oppdraget.

 • Hvordan blir støyen, og hva vil være kilder til støy

  Det eneste vi kan slå fast per i dag er at det kommer til å bli støy. Men omfang, hvor og hvor langt den vil bære, og graden av støy er for tidlig å si noe om. Men det gjøres støyberegninger, og det jobbes med støyreduserende tiltak. Det vil også ligge som krav i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen.  

  Anleggsutstyr og drift vil styres av entreprenør.

  Det vi forventer av støyende kilder/utstyr er:

  • Gravemaskiner i løse og harde masser
  • Hjullastere i løse og harde masser
  • Lastebiler/dumpere/båter for bortkjøring av masser
  • Boring for sprengning
  • Pigging av store steiner
  • Eventuelt knuseverk, dersom massene skal behandles for videresalg/-bruk.
  • Transportbånd
  • Tipping av steinmasser i lekter
  • Tunnelvifter
 • Hvordan skal støy begrenses eller avhjelpes?

  Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva som blir de endelige løsningene. Det som går på konkret begrensning av støy blir avklart etter tildeling av totalentreprisen.

  Støybregrensende tiltak blir lag inn som krav i konkurransegrunnlaget, blant annet med støyreduserende tiltak for anlegg og maskiner.

  Vi vet likevel noe om arbeid som skal gjøres i forkant. Det blir måling av det som er normalstøy for området, det blir gjennomført befaringer av hus og bygninger, og det blir gjort et grundig arbeid med videre støyberegninger.

 • Hvordan blir det for dem som blir direkte berørt av støy og eventuelle rystelser?

  Dette er også noe vi vil komme nærmere tilbake til når vi kommer litt lenger ut i prosessen. Spesielt etter de videre beregningene for støy, men også etter tildelingen av kontrakt for totalentreprise.

  Målere for støy og rystelser vil bli satt opp, både før og i forbindelse med anleggsfasen på sentrale steder. I tillegg ser vi på muligheten for periodiske mobile løsninger innenfor sonen for dem som ønsker. Dette for å ha kontroll på hvordan støyen faktisk er.  

  For avbøtende tiltak vurderer vi mange løsninger per i dag, uten å ha landet på hva som blir de endelige løsningene.

  I arbeidet med å finne gode løsninger for beboerne i Kjøde og Moldefjorden har vi også lyttet til hva andre gjør og har erfart. Blant annet Statnett, som har presentert noen av de løsningene de har brukt i forbindelse med tilsvarende situasjoner. De har hatt hotellovernattinger, engangsutbetalinger og låneleiligheter til disposisjon på kort eller lang sikt for å avhjelpe situasjonen for beboere.

  Det vi kan si per nå er at veier og nærmiljø blir fulgt opp fortløpende, og holdt i skikkelig stand (renhold, utbedringer ved skade etc.). Hensyn blir tatt ved transport langs veg (tidspunkt, ruter etc.), og det blir tatt hensyn til helligdager.

 • Blir det varsling for sprengninger og annen støy?

  Varsler blir sendt ut i forkant av sprenging og for perioder der det forventes aktivitet utover det som er kommunisert. Disse vil bli sendt på SMS.

  Det blir en løsning der de som ønsker å motta slike meldinger må registrere seg. Løsningen kommer på plass når det nærmer seg anleggsstart – og vil bli informert nærmere om. 

  En tiltaksoversikt/-plan blir laget og sendes ut, samt gjort tilgjengelig for enkle oversikt på nettsider, i nyhetsbrev og lignende.

  Vi vil også ha nabokontakt tilgjengelig døgnet rundt, gjennom hele uken.  

   

 • Hva er kontaktinformasjonen for Nabokontakt, og hvordan skal beboerne følges opp?

  Du når oss på e-post og telefon.

  Epost:

  Telefonnr. 45 72 22 40

  Dette er kontaktpunkt som er utelukkende for dem som bor i og nært anleggsområdene i Kjøde og innerste del av Moldefjorden.  

  Videre blir det informasjonsmøter tre til fire ganger per år for de berørte. Mye informasjon blir også gitt gjennom det digitale nyhetsbrevet, så vi anbefaler alle å registrere seg for mottak av disse.

  Kystverket ha kontaktpersoner på plass lokalt når anleggsstart nærmere seg.

Tidligere informasjon:

Infomøte om Stad skipstunnel 24. oktober

​​​​Kystverket og Stad kommune arrangerte folkemøte på Selje skule 24. oktober. Tema på møtet var status for prosjekt Stad skipstunnel, med eit spesielt fokus på pågåande planarbeid.

 Agenda:

1. Status for prosjekt Stad skipstunnel, ved Kystverket (pdf)
2. Informasjon om pågåande planarbeid, ved Stad kommune (pdf)
3. Stad skipstunnel – frå bom til moglegheitsrom, «Ringverknadsprosjektet», ved Stad vekst (pdf)

Informasjonsmøte 21. juni

Kystverket og Stad kommune arrangerte informasjonsmøte om pågåande planprosessar knytt til Stad skipstunnel og status for framdrift og gjennomføring av samferdsleprosjektet onsdag 21. juni.

 

Infomøte 8. mars og open dag

Kystverket og Stad kommune arrangerte info- og dialogmøte om detaljregulering for Stad skipstunnel og orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå tunnelen.

Møtet var på Selje skule 8. mars.

Presentasjoner frå infomøtet:

Detaljregulering for Stad skipstunnel er lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er sett til 08.04.2023.

Infomøte 5. januar 2023

Kystverket hadde informasjonsmøte for innbyggjarane i Kjøde og Moldefjorden torsdag 5. januar. 

Møta handla først og fremst om det siste arbeidet som er gjort i høve detaljering og visualisering av tunnelportalane og områda rundt. Dette arbeidet er mellom anna gjort med bakgrunn i innspel frå innbyggarane.

Forrige infomøte var i veke 39 2022

Kystverket og Stad kommune arrangerte informasjons- og medverknadsmøter i veke 39. Her finn du presentasjoner frå møta.

Følg også med på informasjon om Stad-prosjektet (reguleringsplanar med meir) på nettstaden til Stad kommune.

 

Nyhetssaker om Stad skipstunnel

Til toppen