Hopp direkte til innhold

Skal vurdere om det er mulig å redusere kostnadene for Stad skipstunnel

Skipstunnel
Kystverket skal se på muligheten for å redusere kostnader og usikkerheter med prosjekt Stad skipstunnel, og skal svare ut dette til NFD innen 15. juni.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Link Arkitektur

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ber Kystverket vurdere om det er mulig å bygge Stad skipstunnel til en lavere kostnad enn det som kom fram i forslag til revidert nasjonalbudsjett og Kystverkets oppdaterte kostnads- og usikkerhetsanalyse for prosjektet.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ber Kystverket svare ut dette innen 15. juni.

Videre ber departementet Kystverket om å avvente en mulig anbudsutlysing på hovedentreprisen inntil Stortinget har behandlet en ny sak om Stad skipstunnel.

Dette kommer fram i et supplerende tildelingsbrev for Statsbudsjettet 2023, som Kystverket mottok fra NFD 23. mai.

Må opp i Stortinget på nytt

I tildelingsbrevet står det blant annet at:

Kystverkets oppdaterte analyse, med en kostnadsramme (P85) på 7 132 mill. kroner og en styringsramme (P50) på 5 652 mill. kroner, innebærer at forutsetningene for Stortingets vedtak om igangsetting av investeringsprosjektet Stad skipstunnel ikke lenger er til stede. Saken må dermed forelegges Stortinget på nytt, med en eventuell justering av kostnads- og styringsrammen.

– Med bakgrunn i det som kom fram i forbindelse med forslaget til revidert nasjonalbudsjett tidligere i mai, er bestillingen som forventet. Vi jobber med reduksjon av kostnader og usikkerheter, og skal svare ut dette innen fristen 15. juni, sier prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad.

Et par saker vedrørende innløsning av eiendommer evalueres, samtidig fortsetter Kystverket sitt arbeid med prosjektet. Det blir ingen riving av hus og bygninger før Stortinget har tatt stilling til en oppdatert kostnads- og styringsramme for prosjektet.

Jobber for å redusere risiko

– Vi jobber videre med forberedende arbeider. I dette ligger det allerede en betydelig innsats for å redusere risiko- og usikkerhet, og dermed trolig kostnader i prosjektet. Blant annet er vi i ferd med å sluttføre et dimensjoneringsprosjekt sammen med SINTEF, som går på å analysere og dimensjonere entringskonstruksjoner og fenderkonsept til skipstunnelen. I sommer skal vi dessuten gjennomføre en ny runde med kjerneboring, for å ha bedre kontroll på fjellkvalitet og grunnforhold, som er et annet sentralt risiko- og usikkerhetselement i prosjektet, sier Terje Skjeppestad.

Samtidig fortsetter det omfattende reguleringsarbeidet for tunnelområder, nye industriområder og andre mottakere av steinmasser.

– Målet er fortsatt å være klar til å gå ut på anbud for å finne en hovedentreprenør som kan drive/bygge skipstunnelen, etter at Stortinget har tatt stilling til en oppdatert kostnads- og styringsramme, sier Skjeppestad.

Om budsjett og kostnader Stad skipstunnel

Ved behandlingen av Prop. 97 S (2020-2021) Bygging av Stad skipstunnel vedtok Stortinget våren 2021 at Stad skipstunnel kan bygges innenfor en kostnadsramme på 4 090 millioner kroner. Kostnadsrammen tar høyde for at det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget for prosjektet. Innenfor denne vedtatte kostnadsrammen er det satt en styringsramme på 3 450 millioner kroner, som tilsvarer den forventede sluttkostnaden for prosjektet. I Kystverkets kostnads- og usikkerhetsanalyse, som ble levert NFD 15. februar 2023, har den estimerte styringsrammen (forventet kostnad) økt fra 3 450 millioner kroner til 5 652 millioner kroner og kostnadsrammen fra 4 090 millioner kroner til 7 132 mill. (Alle summene er med merverdiavgift (mva).)

Siden kostnadsrammen som Stortinget i sin tid vedtok nå overskrides, må prosjektet opp i Stortinget på nytt for godkjenning basert på oppdaterte kostnadsrammer.

Hva ligger i de nye kostnadsanslagene?

Økning i forventede kostnader (P50) i Kystverkets kostnads- og usikkerhetsanalyse sammenlignet med Prop. 97 S av 12. mars 2021 er på 2 202 kr. (64 %), og kan deles opp i tre elementer:

  • Indeks "vegarbeid i alt" 23 %
  • Basiskostnader             27 %
  • Usikkerhetspåslag         15 %
  • Økning P50                 64 %

Indeks «vegarbeid i alt», som brukes til å beregne endringer i kostnader for infrastrukturprosjekter, har økt med 23 % sammenlignet med beregningen som ble lagt til grunn i Prop. 97 S av 12. mars 2021. Indekskostnadene følger kostnadsutviklingen i anleggsbransjen, og er utenfor Kystverkets kontroll.

Økningen i basiskostnader kan forklares med kvalitetssikring av tidligere kostnadselementer i prosjektet, for eksempel fjellsikring og entringskonstruksjoner.

Økt usikkerhetspåslag handler blant annet om at skipstunnelen har store dimensjoner, det foreligger ikke (bygge)standarder for skipstunnel og at tilvarende ikke er bygget før. Denne usikkerheten vil entreprenørene trolig legge inn i sine anbud.

Det pågår kontinuerlig arbeid med optimalisering og risikoreduksjon, for å kunne redusere basiskostnader og usikkerhet i prosjektet.

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /

Mer om Stad skipstunnel

Til toppen