Hopp direkte til innhold

Kulturminneforvaltning

Alle statlige etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere sin historie og å ta vare på sektorens egne kulturminner.

Kystverket har utarbeidet Landsverneplan for maritim infrastruktur. Denne viser bredden og variasjonen av kulturminnetyper som finnes i etaten. 

Landsverneplanen ble lagt frem i kulturminneåret 2009, og den danner grunnlaget for det videre arbeidet med vern av et utvalg av Kystverkets kulturminner, i samarbeid med Riksantikvaren.

Ivaretar kulturhistorien

Kystverket ønsker at etatens kulturarv skal tas vare på som bruksressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Kystverket ivaretar kulturhistorien på egen sektor i samarbeid med Kystverkmusea, brukere av Kystverkets infrastruktur og andre som er engasjert i Kystverkets materielle og immaterielle kulturarv.

Gjennom direktoratssamarbeidet for kystkultur bidrar Kystverket sammen med Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet og Norsk kulturråd til å synliggjøre og utvikle kystkulturen. Et av prosjektene er Fortellinger om kyst-Norge.

Fyrstasjonene, som nok er de mest kjente av etatens kulturminner, har allerede vært gjenstand for en slik vurderingsprosess, og 83 av i alt 164 fyrstasjoner er fredet i henhold til kulturminneloven. De fleste av fyrstasjonene er fortsatt helt eller delvis i Kystverkets eie.

I utarbeidelsen av Landsverneplanen har Kystverket lagt vekt på å vise at kulturminnene ikke bare er enkeltstående bygninger eller anlegg, men at de først og fremst at de har en funksjon i en større sammenheng; i den maritime infrastrukturen. De er del av en farled, som skal gjøre det trygt å ferdes til sjøs og som i neste omgang bidrar til å utvikle kystsamfunnene.

Forvaltningsplaner for fredete fyrstasjoner

Kystverket eier 116 fyrstasjoner, og av disse er 70 fredet etter kulturminneloven.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan for hver enkelt av statens kulturhistoriske eiendommer, og Kystverket har nå utarbeidet forvaltningsplaner for alle de fredete fyrstasjonene i etatens eie. Forvaltningsplanen skal gi kunnskap om viktige generelle prinsipper for forvaltningen av fyrstasjonene som fredete kulturminner. Den skal også gi forståelse for det helhetlige miljøet og det særpreget som karakteriserer den enkelte fyreiendommen, og som skal ivaretas i vernesammenheng.

Hensikten er å sørge for et best mulig utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene og finne de rette løsningene når det gjelder vedlikehold, bruk og utvikling av fyrstasjonen. Forvaltningsplanen består av en generell del, som er felles for alle fyrstasjonene, og en spesiell del, som omhandler den enkelte.

 

Til toppen