Hopp direkte til innhold

Utvidet nettverk for sjøtrafikkovervåking på Svalbard

Kystverket har i samarbeid med Kongsberg Seatex etablert seks nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard. De nye basestasjonene gjør det mulig å se skipsbevegelser til enhver tid utenfor nordvest- og østkysten av Svalbard.

– AIS gir oss et fullverdig trafikkbilde med få sekunders forsinkelse. Med økende trafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser blir dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltingen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Kystverket drifter det nasjonale AIS-nettverket, og distribuerer AIS-data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap. Data fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant andre Hovedredningssentralene, Sysselmannen på Svalbard og Kystvakten. Tilgang på AIS-data i sanntid gir søk- og redningstjenester mulighet til å raskere lokalisere fartøy i nød og få oversikt over andre skip i området som kan bistå. 

AIS (Automatic Identification System) er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

De nye AIS-basestasjonene på østkysten av øya Spitsbergen gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikk i Hinlopenstredet. Ytterligere to basestasjoner er etablert på nordvestkysten. Arbeidet er en del av utbyggingen av AIS-infrastruktur på Svalbard.

Utviklet for ekstreme forhold

Miljøhensyn og mangel på landbasert infrastruktur som strøm og kommunikasjon i fjerntliggende områder på Svalbard, krever at de nyeste basestasjonene driftes på vind- og solenergi, i motsetning til tidligere etablerte AIS-basestasjoner på Svalbard som er driftet på landbasert strøm og kommunikasjonsinfrastruktur.

Kystverkets AIS-basestasjonene er utviklet, montert og teknisk driftet av Kongsberg Seatex. De nyeste stasjonene på Svalbard skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden. De er en utbedret utgave av AIS-basestasjonen som høsten 2019 ble etablert på Prins Karls Forland på vestkysten av Spitsbergen, som var den første av AIS-basestasjonene på Svalbard som ble satt opp i et område uten infrastruktur eller kommunikasjonsmuligheter. Gjennom høsten og vinteren har basestasjonen på Forlandet tålt ekstreme påkjenninger fra vind, kulde og is.

Styrker sjøsikkerhet og beredskap

Med den siste utbyggingen består Kystverkets AIS-nettverk på Svalbard i dag av 13 AIS-basestasjoner, og dekker store deler av kysten utenfor den største øya Spitsbergen. Utbyggingen av AIS-infrastruktur på Svalbard skal fullføres innen utgangen av 2021, og blir utført i samarbeid med Kongsberg Seatex, ressurser fra Sysselmannen på Svalbard, Lufttransport og andre samarbeidspartnere.

‒ Etablering av AIS-overvåking i fjerntliggende områder på Svalbard er et spennende nybrottsarbeid. Løsningene er tuftet på et nært samarbeid med norsk industri og lokalkunnskap fra flere samarbeidspartnere. Flere års samarbeid og utvikling av løsninger har gitt oss verdifull kompetanse og teknologi som er nødvendig for løse utfordringene innen sjøsikkerhet og vern av miljøet i nordområdene, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap. Utbyggingen av AIS på Svalbard er en del av gjennomføringen av Stortingsmelding 35 (2015-2016).

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen, da det gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og redningsaksjoner.

‒ Vår målsetting er å ha et like godt bilde over skipstrafikken i farvannene ved Svalbard som vi har langs kysten av fastlands-Norge, og slik bidra til økt sikkerhet og beredskap i sårbare områder, sier Dimmen.

Vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard

  • De seks nyeste AIS-basestasjonene er etablert på Sidorovberget, Volgerberget, Mosselhalvøya, Angelinberget, Walterfjellet og Amsterdamøya. 
  • Er om lag fire meter høye, er tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier.
  • Fanger opp AIS-signaler fra fartøy som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten, og registrerer fartøyers identitet, posisjon, fart og kurs.
  • Er basert på en prototype som har blitt testet ut på Svalbard i to år (vintrene 2016/17 og 2017/18), og en basestasjon som ble testet ut på Prins Karls Forland høsten og vinteren 2019/2020.
  • Vil forbedre overvåkningen av fartøy som befinner seg langs kysten og i fjordene på Svalbard, og også registrere mindre fartøy som bruker AIS sendere med lav utgangseffekt.

Om Kystverkets AIS-tjeneste

  • Kystverket drifter det nasjonale AIS-nettverket, og distribuerer AIS-data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.
  • Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge langs kysten på fastlandet. Nettverket er utbedret i senere år og består i dag av om lag 70 basestasjoner.
  • AIS-basestasjonene fanger opp informasjon om alle passasjerskip og lasteskip over 300 bruttotonn, fiskefartøy over 15 meters lengde og mange mindre fartøy som også har utstyrt seg med AIS-sendere.
  • Siden 2010 har Kystverket operert AIS-satellitter som registrerer skipsbevegelser i havområdene. I dag brukes overvåkingsdata fra AIS-satellitter og landbaserte AIS-basestasjoner som allerede er etablert på sørvestkysten av Spitsbergen til å overvåke trafikk utenfor Svalbard. AIS-satellittene går i bane rundt jorden og registrerer skip hver gang de passerer over Svalbard, mens landbasert AIS gir kontinuerlig oppdatert informasjon om skipsbevegelser.
Til toppen