Hopp direkte til innhold

Europeisk tilsyn med skip og havner i Norge

Under tilsynet fra EMSA

Blir bulkskip i norske havner lastet og losset på en trygg og forskriftsmessig måte? Det skulle europeiske maritime myndigheter undersøke da de nettopp besøkte Norge og Kystverket, NFD og Sjøfartsdirektoratet - for første gang på 20 år.

Hvert år skjer rundt 1300 anløp av bulkskip langs norskekysten, og omkring samme antall laste- og losseoperasjoner blir gjennomført. Bulklast er last som fraktes i løs form i lasterom, for eksempel malm, kalk, kunstgjødsel og grus. Slik type last utgjør en sjøsikkerhetsrisiko dersom den ikke håndteres riktig.

Forebygger ulykker

- Dersom bulklast ikke er lastet eller losset på sikker måte kan det gå ut over sikkerheten til fartøyet. Feillasting kan føre til ulykker, store skader og tap av menneskeliv. Det er dette man vil forsikre at ikke skjer gjennom «EU-direktivet for sikker lasting og lossing av bulkskip», forklarer seniorrådgiver i Kystverket, Gry Karlsen Lunde.

Ifølge direktivet skal skip og havn før anløp utveksle informasjon om skip, havnen skipet anløper og last. Før lasting eller lossing begynner skal de være enige om en plan og gå gjennom en sikkerhetssjekkliste. Operasjonen skal overvåkes fra begge sider og kommunikasjonsmetoden skal være avtalt. Skipet skal ikke bli utsatt for unødvendige «skjærkrefter» (tverrbelastning) under operasjonen. Det kan for eksempel oppstå hvis et lasterom er lastet fullt opp og rommet ved siden av er tomt. Derfor er en godt laste- eller losseplan svært viktig.

Caption

Europeiske regler - nasjonalt ansvar

Både Kystverket og Sjøfartsdirektivet har ansvar for å følge opp dette direktivet. Og gjennom EØS-avtalen er vi pliktig å ta imot inspeksjon fra europeiske maritime myndigheter som påser at EU-regelverk er gjennomført i Norge. Det er EMSA (European Maritime Safety Agency) som utfører slike inspeksjoner på vegne av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Norske myndigheter som har ansvar etter dette direktivet, og som ble satt under lupen under besøket var Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Jurist Gry Karlsen Lunde og navigatør Vibeke Rasmussen utgjorde duoen som representerte Kystverket under tilsynet. En representant fra ESA var med som observatør under inspeksjonen, og skal følge opp eventuelle avvik som EMSA finner.

Første tilsyn på 20 år

Direktivet har eksistert i 20 år, men det er første gang det gjennomføres inspeksjon av dette i Norge. Kystverket har imidlertid rapportert om sitt arbeid på feltet til ESA hvert tredje år. De europeiske inspektørene førte tilsyn både med myndighetene og med havner og skip i løpet av besøket. Tre havner og ett bulkskip ble inspisert. To havneterminaler i Narvik og en i Porsgrunn ble ettergått i sømmene i lys av bulkdirektivet. I Porsgrunn foregår det ofte lossing av lasting av gjødsel og i Narvik er malm en stor del av lastevolumen som skipes ut. Lasteskipet som ble inspisert i Narvik var fullastet med malm på vei til Kina.

- Det var nyttig og konstruktivt å møte EMSA-inspektørene som driver tilsyn av dette direktivet i hele Europa, sier de to Kystverk-representantene etter besøket.

Foreløpige funn

Foreløpige funn etter EMSA sine tilsyn i EU- og EØS- området er at det trolig vil være behov for å revidere regelverket om sikker lasting og lossing, noe som innebærer både et EU-direktiv og et internasjonalt regelverk (BLU Code- Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers). Dette arbeidet vil i så fall kunne påbegynnes i 2024/2025. EMSAs  endelig resultat etter tilsynet i Norge er ennå ikke klar.

 

Fakta: EU-direktivet for sikker lasting og lossing av bulkskip

Forskriften gjelder for havneterminal og skip som samhandler under laste- og losseoperasjoer av løse bulklaster, for eksempel grus, malm, kalk eller gjødsel

Havneterminaler som laster eller losser bulkfartøy med eget landbasert utstyr og bulkskip som blir losset eller lastet av terminalen, kommer inn under regelverket.

Regelverket skal sørge for at samhandlingen mellom terminal og skip er planlagt, overvåket og utført av ansvarlige på terminal og skip

Til toppen