Hopp direkte til innhold

Detaljerte dybdedata ned til 30 meter

Dybdekart

Fra 1.jan 2024 er detaljerte dybdedata ned til 30m dyp ikke lenger sikkerhetsgradert. Dette betyr at dybdedata for grunnere farvann nå kan gjøres tilgjengelig for allmenheten. Dette kan bidra til at det blir tryggere å ferdes i grunne farvann, og gjøre det mulig å planlegge og utføre maritime operasjoner bedre og mer effektivt.

Statens Kartverk foretar kontinuerlig oppmålinger og har registrert mye god dybdedata langs norskekysten. Men inntil nylig var dette gradert informasjon når oppløsningen var bedre enn 50x50 meter. Det vil si at sjøfarende kun har hatt tilgang til dybdedata slik det vises frem i dagens digitale sjøkart. 1. januar trådte imidlertid en ny forskrift i kraft, som frigir høyoppløselige dybdedata mellom 0 og 30 meter. For dybder større enn 30m gjelder fortsatt graderingsregimet, men en kan søke Kartverket om tilgang etter ulike kriterier.

– Frislippet av disse dataene vil bety mye for sikkerheten for sjøtrafikken, kommenterer Kystverkets Trond Langemyr. Han er en av dem som har jobbet for at denne informasjonen skulle frigis. 

Kystverket har vært pådriver for å få frigitt denne informasjonen, og er glade for at endringene nå skjer.

Tryggere i småbåt
Fritidsbåtførere er en av brukergruppene som vil ha spesielt nytte av slik dybdedata. – Det blir en ny verden, sier Langemyr. Samtidig påpeker han at svært mange av områdene der fritidsbåter ferdes mangler detaljerte sjømålinger. Så et frislipp betyr ikke nødvendigvis at man kan senke skuldrene og tro at alt er som det blir presentert. - Med gode dybdedata tilgjengelig for småbåtflåten, vil likevel risikoen for uønska hendelser reduseres betraktelig. Forskriften gjør det også mer hensiktsmessig å prioritere moderne sjømålinger i områder der det eksisterende datagrunnlaget har store mangler. Det er viktig å merke seg at det er meldeplikt knyttet til opptak og bruk av data mellom 0-30m.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
småbåter i skipsleia_lite.jpgFlere funksjoner med ekkolodd og kartplottere
De nye dataene blir også tilgjengelig for produsenter av digitale sjøkart. Og endringene vil gi store fordeler, for eksempel for brukere av ekkolodd med kartplottere. For flere utstyrs- og tjenesteleverandører har i senere år tilbudt muligheten for å dele og ta imot bunninformasjon mellom ekkoloddbrukere. Det vil si at et fartøy som har scannet et område med ekkolodd, for eksempel, kan dele dette med andre, og slik forbedre oversikten for alle. Grunna graderingen av dybdedata har en slik tjenesten ikke vært tilgjengelig i Norge. Men med frislippet av dybdedata ned til 30 meter, vil de sjøfarende få en stadig bedre oversikt som kan bidra til at de ferdes tryggere og kan planlegge sine maritime operasjoner bedre og mer effektivt.

Arbeid gjenstår
Den nye forskriften beskriver hvordan lovendringen skal iverksettes i praksis og hvilke unntak som gjelder. Nå vil Statens Kartverk jobbe for å gjøre en større del av porteføljen med dybdedata tilgjengelig for brukerne. - Dette gjelder selvsagt for de kystområdene hvor vi faktisk har detaljerte data, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon. For hele 60 prosent av de grunneste delene (0 - 20 meters dyp) av kysten er ennå ikke kartlagt med arealdekkende moderne målinger.

Dette er saken

1. januar 2024 trådte «Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold» i kraft. Forskriften har hjemmel i sikkerhetsloven og lov om informasjon (skjermingsverdige objekter og bunnforhold mv.). Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard.

Til toppen