Hopp direkte til innhold

Akvakulturanlegg

Akvakulturanlegg er et søknadspliktig tiltak etter havne- og farvannsloven.

Søknad til fylkeskommunen

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere behandlingen av akvakultursøknader. En søknad om tillatelse til etablering av akvakulturanlegg skal behandles av flere ulike myndigheter, og kommunen, før fylkeskommunen gjør et samlet vedtak etter akvakulturloven.

Søknadsskjema for tillatelse til akvakulturanlegg i flytende eller landbasert anlegg, og veileder til dette.

Du skal sende søknaden til fylkeskommunen i det fylket hvor anlegget ønskes plassert. Søknaden blir deretter sendt videre til kommunen og de andre myndighetene som fatter vedtak om plassering etter ulike særlover (Kystverket, Mattilsynet og statsforvalteren).

Fra fylkeskommunen til Kystverket

Kystverket avgjør søknaden etter havne- og farvannsloven, jf. lovens § 14 tredje ledd bokstav a. Søker må bl.a. oppgi ønsket plassering av anlegget i kart hvor anlegget er tegnet inn i riktig målestokk og i tillegg må posisjoner for anlegget inkludert fortøyning oppgis i formatet WGS 84.

Kystverket stiller vilkår for tillatelser til akvakultur, eksempelvis om merking, forankring, opprydding av anlegg mv.

For mer informasjon om reglene knyttet til tillatelser se Kystverkets veiledning om havne- og farvannsloven.

Enkeltvedtak om tillatelse til akvakulturanlegg etter havne- og farvannsloven kan påklages av den som er part i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker etter at dette er kommet frem. Klage sendes til Kystverket.

Merking av akvakulturanlegg

forskrift av 19. desember 2012 nr 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, er det fastsatt regler om merking av akvakulturanlegg i sjø.

Reglene skal bidra til å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs ved at akvakulturanlegg skal merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende.

Reglene om merking av akvakulturanlegg fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

Til toppen