Hopp direkte til innhold

For kommunene: Søknader om tiltak etter havne- og farvannsloven § 14

Her finner saksbehandlere i kommunen veiledning om behandling av søknader etter havne- og farvannsloven § 14.

Havne- og farvannsloven § 14 viderefører kravet om at tiltakshavere må ha tillatelse fra myndigheten etter loven til tiltak som kan påvirke sikkerheten og ferdselen i farvannet. Det kreves også tillatelse til tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet.

Slik reglene i § 14 er formulert, innebærer det i praksis en søknadsplikt for tiltakshavere som ønsker å sette i verk noe som kan påvirke de forholdene som er nevnt i § 14 første ledd. Dersom myndigheten ikke kan avgjøre søknaden innen 4 uker, så skal søker ha en foreløpig tilbakemelding på om tiltaket krever en tillatelse, se § 14 femte ledd.

Myndigheten til å avgjøre søknader om tiltak etter § 14 er delt mellom kommunene og Kystverket.

Kommunen må fatte eget, selvstendig vedtak etter havne- og farvannsloven selv om tiltaket også er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Illustrasjon av myndighetsfordeling etter havne- og farvannsloven
Til toppen