Hopp direkte til innhold

Opplag av fartøy

Opplag av fartøy eller oljeinstallasjoner skjer når fartøyet mv. i en lengre periode ligger uvirksom, uten last eller oppdrag. Ofte vil besetningen være sterkt redusert.

Oppankring i forbindelse med gjennomfart eller i påvente av kaiplass regnes ikke som opplag.

Etter havne- og farvannsloven § 17 er det forbudt å bruke eller etterlate et fartøy mv. slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet. Dette omfatter også oppankring av fartøy. Myndigheten kan derfor gi pålegg om flytting av et oppankret fartøy dersom vilkårene i § 17 er oppfylt.

Generelt kan det legges til grunn at opplag i farvannet er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 14, mens opplag ved kai/i havn i utgangspunktet ikke er det.

 • Opplag av fartøy mv. ved kai/i havn

  Opplag av fartøy mv. ved kai/i havn er først og fremst et avtalemessig forhold mellom havneeier og fartøyet og vil være underlagt de vanlige forretningsmessige vilkårene i havnen. I noen tilfeller kan imidlertid også slike opplag være søknadspliktige etter havne- og farvannsloven § 14. Dette er i situasjoner hvor fartøyet mv. kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet, selv om det ligger til kai. Dette kan skje dersom det ligger flere fartøy utenpå hverandre og dermed kommer for langt ut mot eller i farvannet utenfor kaien.

 • Opplag av fartøy i farvannet

  Opplag av fartøy i farvannet kan kreve tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14. Her vil det avgjørende være opplagets påvirkning på sikkerhet eller ferdselen i det aktuelle farvannet. Konsekvensene av et opplag må avgjøres konkret i hver sak. Søknad om tillatelse til opplag behandles enten av Kystverket eller kommunen, avhengig av hvor i farvannet fartøyet mv. ønskes lagt.

 • Vilkår om støyreduserende tiltak

  Et forhold som gjerne dukker opp i forbindelse med opplag, er støy. I en tillatelse til opplag, kan det stilles vilkår om støyreduserende tiltak. Dersom myndigheten vurderer det slik at det ikke er mulig å unngå skadelig støy for omgivelsene, så kan søknad om tillatelse avslås. Dette følger av havne- og farvannsloven § 14 sammenholdt med § 1. Etter § 1 skal det legges vekt på bl.a. miljøvennlig bruk av farvann, herunder omfattes hensyn til støy. Det er for øvrig bestemmelser om støy i forurensningsforskriften, som er gitt med hjemmel i forurensningsloven. Ev. vilkår om støyreduserende tiltak bør derfor avstemmes med aktuell forurensningsmyndighet.

 • Andre vilkår

  Andre aktuelle vilkår i en tillatelse til opplag kan være krav til fortøyning og ettersyn med fortøyning, fendring (ved opplag av flere fartøy), kontaktperson, tidsbegrensning, rydding ved avgang fra opplagsplassen (fortøyninger mv.), osv. Sjøfartsdirektoratet har for øvrig egne retningslinjer for skip i opplag som må følges i tillegg. Krav til lys og signaler følger av sjøveisreglene. Dersom flere fartøy skal ligge i opplag sammen eller i samme område, kan det være aktuelt å stille krav om etablering navigasjonsinnretninger for å merke området. 

  Fartøy som ligger i opplag skal ikke bruke dekksbelysning på en slik måte at dette negativt påvirker annen navigasjonsveiledning i området.

  Det er ikke adgang for kommunen til å ta seg betalt for opplag i kommunens sjøområder. Dersom et fartøy ev. benytter seg av offentlig eide fortøyningsinnretninger, kan kommunen ta vederlag for dette på privatrettslig grunnlag.

  For øvrig vil reglene om losplikt gjelde på vanlig måte også for skip som skal legges i opplag.

Til toppen