Hopp direkte til innhold

Høring av søknader om tillatelse om mudring og dumping - Molldøra og Småskallan – Vågan kommune

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring i gjennomseilingen i Molldøra og ved Småskallan utenfor Kabelvåg i Vågan kommune. Tiltakene inngår som en del av Kystverkets prosjekt om å utbedre farleden Stamsund - Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet. Tiltakene er planlagt gjennomført juni til oktober 2022. Kystverket har også søkt om å dumpe masser fra tiltakene i Molldøra.

Tiltaket i Molldøra omfatter mudring av omtrent 27 000 m3 løsmasser og sprengning av omtrent 51 000 m3 berg på tre lokaliteter. Tiltaket i Småskallan omfatter sprenging av omtrent 7 000 m3 berg på to lokaliteter. Kystverket jobber med å finne løsninger slik at massene fra sprengning av berg kan nyttiggjøres på land. Løsmassene, og sprengsteinsmassene som ikke kan nyttiggjøres, skal dumpes. Maksimalt kan det være aktuelt å dumpe rundt 120 000 m3 masser (angitt som løsmasser) over et areal på 46 000 m2 i Molldøra.

Prøver av sedimenter i områdene som skal mudres viser bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for. Det har blitt påvist TBT (tributyltinn) i moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III) i en sedimentprøve i området der masser skal dumpes.

Det er registrert flere større sammenhengende forekomster av skjellsand og flere større tareskogforekomster i og ved tiltaksområdene i Molldøra og Småskallan. Ruglbunn og løstliggende rugl er påvist på mudringslokalitetene i Molldøra. Det er registrert flere gytefelt for saltvannsfisk og flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdene.

Søknadene er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside www.statsforvalteren.no/nb/nordland/hoeringer/.

Eventuelle uttalelser til søknadene kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 25. februar 2022.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen