Hopp direkte til innhold

Losavgifter

Fartøy som frivillig nytter statslos er pliktig til å betale både losingsavgift og losberedskapsavgift.

 • Hva er losavgifter?

  Losavgiftene består av losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift.

  Fartøy som seiler i norsk farvann innenfor grunnlinjen skal betale losberedskapsavgift, og fartøy som nytter los skal i tillegg betale losingsavgift. Avgiftssatsene justeres årlig.

 • Hvilket regelverk gjelder?

 • Hvilke fartøy er lospliktige?

  Lospliktige fartøy er i hovedsak (listen er ikke fullstendig):

  Fartøy som har en lengde på 70 meter eller mer eller en bredde på 20 meter eller mer. Fartøy som har en lengde på 35/50 meter eller mer som frakter farlig eller forurensende last som angitt i lospliktforskriften. Passasjerfartøy som har en lengde på 50 meter eller mer, men fritak fra losplikt hvis de har løyve til persontransport i rute etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og trafikkerer den ruta.

  I forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann er det flere bestemmelser om lospliktige områder, lospliktige fartøy og fritak.

 • Betalingsplikt for lospliktige fartøy

  Betalingsplikten for lospliktige fartøy i lospliktig farvann gjelder for:

  • Losberedskapsavgift inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling.
  • Losingsavgift inntrer når statslos tas ombord og omfatter all seilas med statslos ombord farledsbevisavgift inntrer ved gjennomføring av farledsbevisprøve, samt ved utstedelse, fornying eller endring av farledsbevis kadettfarledsbevisavgift inntrer ved utstedelse av kadettfarledsbevis.
  • Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgift i form av årsavgift.
  • Lospliktige fartøy som seiler på farledsbevis eller får dispensasjon fra å ha los om bord skal betale losberedskapsavgift, mens fartøy som har los om bord i tillegg skal betale losingsavgift.
 • Losingsavgift

  Losingsavgift må betales når fartøyer nytter statslos, og kommer i tillegg til losberedskapsavgift. Denne avgiften betales ikke når fartøyet har navigatør med farledsbevis eller når fartøyet gis dispensasjon (tillatelse til å seile uten los om bord).

  Losingsavgiften betales i form av timesatser, minimum tre timer. Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte:

  Timesats for losingsavgift

  Tonnasje Timesats (2024)
  Fra 0 til og med 1 000 BT  kr 1824,-
  Fra 1 001 til og med 2 000 BT  kr 2291,- 
  Fra 2 001 til og med 4 000 BT kr 2701,-
  Fra 4 001 til og med 8 000 BT  kr 3100,-
  Fra 8 001 til og med 12 000 BT kr 3395,-
  Fra 12 001 til og med 20 000 BT kr 3773,-
  Fra 20 001 til og med 30 000 BT kr 4125,-
  Fra 30 001 til og med 50 000 BT  kr 4420,-
  Fra 50 001 til og med 100 000 BT  kr 4708,-
  Fra 100 001 BT og over kr 5013,-

  Bestillingsavgift

  Bestillingsavgift kan tillegges losingsavgiften dersom losbestillingen ikke er gjort elektronisk via den elektroniske internettjenesten til Kystverket minst 24 timer før starttidspunkt for losoppdraget (Svalbard 72 timer). Bestillingsavgift kan også tillegges bestillinger av los hvor starttidspunktet bekreftes mindre enn to timer før losoppdraget skal starte.

  Endring av losbestilling

  Endring i losbestillinger hvor avgangstidspunktet er bekreftet av bestiller kan medføre en ombestillingsavgift for hver endring. Det kan tillegges flere avgifter på samme losoppdrag. Bestillingsavgift og ombestillingsavgift er kr 1 500,-.

  Ved kansellering av losoppdrag på Svalbard mindre enn 48 timer før starttidspunktet, ilegges fartøy en avbestillingsavgift på kr 10.000,-.

 • Losberedskapsavgift

  Losberedskapsavgift må betales av alle lospliktige fartøyer uansett om statslos nyttes eller ikke.

  Betalingsplikten inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling, eller når fartøyet tar statslos om bord utenfor avgiftsbelagt farvann.

  Fartøy som har statslos om bord skal betale losingsavgift i tillegg til losberedskapsavgift.

  Årsavgift

  De betalingspliktige kan betale losberedskapsavgift i form av en årsavgift i stedet for å betale for hver enkelt seiling. Årsavgiften gjelder for hele året og betales forskuddsvis med 1/4 pr kvartal. Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgift i form av årsavgift.

  Detaljer om farledsbevis må rapporteres

  Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatør med farledsbevis skal i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet oppgi hvilket farledsbevis som benyttes for det enkelte seilas. Mangelfull rapportering av hvilket farledsbevis som er benyttet vil medføre en administrasjonsavgift på kr 1 500,-.

  Satser

  Satser for losberedskapsavgift fra og med 1. februar 2024:

  Ved innseiling og utseiling betales kr 1,20 pr. BT for de første 3 000 BT og kr 1,00 pr. BT for den overskytende tonnasje.

  Årsavgift

  • For fartøyer t.o.m. 8 000 BT er fritatt
  • For fartøyer f.o.m. 8 001 BT t.o.m. 10 000 BT kr 76,64
  • For fartøyer over 10 000 BT kr 93,24

  Eksempel på losberedskapsavgift for fartøy på 9 000 BT:

  • Anløp (inn og ut): ((3 000 BT x kr 1,20) + (6 000 BT x kr 1,00)) x 2 = kr 19 200,-.
  • Årsavgift for ubegrenset antall anløp: 9 000 BT x kr 76,64 = kr 689 760,-.

  For fartøy på 9 000 BT tilsvarer årsavgiften avgiften for 36 anløp (72 inn- og utseilinger). For fartøy større enn 10 000 BT tilsvarer årsavgiften 47 anløp.

  Miljørabatt - ESI

  Fartøy opptil 20 000 BT registrert med 50 poeng eller mer på skipsmiljøindeksen ESI får 100 prosent rabatt i losberedskapsavgift. Dette gjelder både avgift ved enkeltanløp og årsavgift. For fartøy større enn 20 000 BT er rabatten 50 prosent. Rabatten gis innenfor EIS-sertifikatets gyldighetsperiode.

  Registrering av skip i Environmental Ship Index (ESI) gjøres på www.environmentalshipindex.org

 • Farledsbevisavgift

  Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.

  Den praktiske og teoretiske prøven som kreves for utstedelse eller utvidelse av farledsbevis medfører en avgift på kr 5518,- pr. prøve.

  Dersom prøven ikke bestås, må det betales ny avgift for ny prøve. Hvis navigatøren søker om farledsbevis for et stort område som krever mer enn en prøve, betales kr 5518,- pr prøve.

  Utstedelse, fornying eller endring av farledsbeviset medfører en avgift på kr. 1 377,-. Summen av farledsbevisavgift for en prøve og utstedelse av nytt/utvidet farledsbevis er kr 6 895,-.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen