Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 15/16

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 29

Totalt fordelt på hendelsestyper* 29 1.006.452,00
Totalt 29 1.006.452,00
Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0,00
Fartøy i drift 5 0,00
Øvrige skipshendelser 4 20,00
Offshore 1 200,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 4 67,00
Observert mulig akutt forurensning på land (ukjent kilde) 1 50,00
Landtransport 4 400,00
Industri 1 100,00
Landbruk 3 1.003.000,00
Andre landbaserte hendelser 4 2.615,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Sjarken Sjøgutten grunnstøtt nord på Stjernøya, Hasvik kommune, Troms og Finnmark NOR VTS meldte søndag 16.04.2023 om grunnstøtingen, hvor en fører var reddet av redningsskøyte og legebåt. Sjarken lå igjen med fortøyning til land. Et hull i skroget var midlertidig tettet av redningsskøyten før de forlot stedet. Eier håndterte situasjonen selv. Det er ikke rapportert om akutt forurensning i hendelsen. Sak avsluttes i vaktlaget.

27 fots sjark på grunn og sunket ved Gjermundsfluda sør av Måløy, Kinn kommune, Vestland Kinn VTS meldte onsdag 19.04.2023 om en sjark med to personer ombord som gikk på grunn ved Gjermundsfluda, sør av Måløy. Mannskap ombord ble tatt opp av en ferge og brakt til land. Sjarken, en 27 fot lang Mørebas, sank med 200 liter diesel ombord. 110 sentralen i Bergen varslet Måløy brannvesen. Det er ikke rapportert om observert forurensning fra båten. Dette er et relativt trafikkert område, og det er ikke foreløpig satt lenser i sjøen. Kommunen er informert, samt informasjon om sunket fartøy sendt Kartverket og EFS.

Fartøy i drift

Fartøyet Folla, maskinstans og droppet anker ved Træna på Helgeland, Nordland NOR VTS meldte søndag 16.04.2023 om at fartøyet hadde maskinstans ved Træna, og hadde droppet anker. Fartøyet hadde fått veiva gjennom blokka på motoren, og hadde behov for slepeassistanse. Flere fartøy involvert i assistanse, herunder KV Heimdal gikk mot posisjonen som sikring inntil kommersiell slepebåt var på plass. Fartøyet ble slept med sluttdestinasjon Rørvik. Sjøfartsdirektoratet varslet. Sak avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Key Fjord i drift grunnet oljelekkasje på hovedmotor, utenfor 12 nm vest av Kristiansund NOR VTS meldte søndag 16.04.2023 om fartøyet som hadde et kortvarig stopp grunnet oljelekkasje. Etter ca 25 minutter var fartøyet i gang igjen. Sak avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Knarrlagsund driftet på Frohavet, Frøya, Norskehavet NOT VTS meldte mandag 17.04.2023 om at fartøyet ble oppdaget i drift på Frohavet i forbindelse med utskiftning av et drivstoffrør. Fint vær i området, og en del ressurser i nærheten om det skulle være behov. Fartøyet seilte videre etter utbedring. Sak avsluttes i vaktlaget.

Lasteskipet Fitnes driftet sør av Mandal, Nordsjøen NOR VTS meldte tirsdag 18.04.2023 om at lasteskipet Fitnes driftet ca 17 nm sør av Mandal grunnet problemer med maskin. Fartøyet driftet vekk fra land, og at det var godt med sleperessurser i området. Etter utbedring på sylinder i maskin gikk fartøyet videre senere samme dag. Sak avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Antonia i drift med maskinproblemer, utenfor 12 nm NV av Sørvær. NOR VTS meldte fredag 21.04.2023 om fartøyet som hadde driftet grunnet skifte/ justering av drivstoffpumpe. KV Jarl var i nærheten. Fartøyet seilte videre som normalt etter utbedringen. Sak avsluttes i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Tråleren Skarholm satt seg fast i bunn nær gassrørledning (Europipe 2) utenfor Obrestad, Jæren, Rogaland NOR VTS meldte lørdag 15.04.2023 om tråleren som etter deres opplysninger hadde satt seg fast i gassrørledning (Europipe II) utenfor Jæren. KV Sortland og Skandi Vega på stedet og ville assistere med å få tråleren fri. Petroleumstilsynet ble varslet av Kystverket, og kom med opplysninger om at hendelsen inntraff fredag kveld, og at Gassco var informert om hendelsen. I løpet av lørdag ble situasjonen løst, og det viste seg at trålen ikke satt fast i gassrørledningen, men var nærme. Tråldører hadde gravd seg ned i bunnsedimentene. Sak avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av olje fra aksling på tysk marinefartøy ved Stangnesterminalen, Harstad, Troms og Finnmark 110 Nordland meldte lørdag 15.04.2023 om observasjon av olje på sjøen ved Stangnesterminalen i Harstad. Kilden viste seg senere å være et tysk militærfartøy, som med egne dykkere hadde verifisert en mindre lekkasje fra en aksling. Det er ukjent mengde utslipp, med synlig olje over et begrenset område på ca. 100 kvadratmeter. Brannvesenet rykket ut og etablerte absorberende lenser. Politi og Sjøfartsdirektoratet varslet. Sak avsluttes i vaktlaget.

50 fots fartøy Brosund, fare for at det kan synke ved land, Freifjorden ved Kristiansund, Møre og Romsdal Hovedredningssentralen i Sør-Norge meldte søndag 16.04.2023 om fartøy som hadde slitt seg og grunnstøtt. Brannvesenet var blitt varslet. Det viste seg at fartøyet ikke hadde slitt seg, men at fartøyet på 50 fot ligger med hull i skroget, generelt i dårlig stand og delvis nedsunket ved Frei i Kristiansund kommune. Det er ikke forurensning, men brannvesenet har lagt ut absorberende lenser rundt fartøyet, som skal ha 200 liter diesel igjen på tankene. Saken må følges opp videre av kommunen.

Utslipp av hydraulikkolje fra ferga MF Sognefjord, Bremanger kommune, Vestland Fjord 1 meldte søndag 16.04.2023 om at fergen som går på strekningen Stårheim-Isane i Nordfjord hadde hatt utslipp av 5-10 liter hydraulikkolje til sjø. Det kunne observeres oljefilm på sjø ved Isane. Selskapet varslet selv brannvesenet og Sjøfartsdirektoratet. Sak avsluttes i vaktlaget.

Offshore

Oljeutslipp fra Njord A, operatør Equinor Petroleumstilsynet meldte mandag 17.04.2023 tidlig morgen om at Equinor hadde varslet om utslipp av en mindre mengde olje til sjø fra Njord A. Kystverket etablerte kontakt med Equinor, som hadde etablert 2.linje aksjonsledelse. Equinor utarbeidet og oversendte aksjonsplan. Det gjaldt et flak på ca 100x300 meter utstrekning, fra et punktutslipp som var stanset. Helikopter hadde vært benyttet, det ble vurdert som ikke mulig med oppsamling, men mekanisk dispergering med Stril Poseidon ble iverksatt. Beredskapsfartøyet observerte ikke sjøfugl i området. NOFO ble mobilisert, og LN-KYV ble i løpet av dagen benyttet for overflygning i to omganger. Kystverket og Equinor hadde statusmøter gjennom dagen. Equinor estimerte at utslippet var ca. 200 liter stabilisert crude. Ved andre overflygning med LN-KYV samme kveld kunne det ikke observeres olje, og Equinor avsluttet aksjoneringen. Sak avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av blueshine i indre havn, Hammerfest, Troms og Finnmark Mottatt BRIS-rapport fra Hammerfest brann- og redning fredag 14.04.2023 om at det den 11.04.2023 ble observert blueshine i indre havn i Hammerfest. Det antas å ha sammenheng med vårsmeltingen og avrenning fra gatene, og det er ikke noen kjent kilde. Brannvesenet la ut absorberende lenser i indre havn. Sak avsluttes i vaktlaget.

Oljefilm på sjøen ved Kadettangen, Kalvøya, Bærum kommune, Viken 110 Oslo meldte søndag 16.04.2023 om at brannvesenet i Bærum hadde rykket ut til meldinger om oljefilm ved Kadettangen. Oljefilmen anslagsvis 500 kvadratmeter utbredelse, noe is i området som forhindrer spredning. Nært naturreservat og en del publikum i området. Brannvesenet aksjonerte og la ut absorberende lenser. IUA-kontakt og Politiet involvert. Kystverket varslet Statsforvalteren. Kilde er to gamle treskøyter som sank i løpet av vinteren. IUA-kontakt har fulgt opp ovenfor Bærum kommune, som forventes å følge opp saken. Lokalt brannvesen i Asker og Bærum følger opp lenser ved havaristene. IUA-kontakt holder Kystverket oppdatert om framdrift og plan videre.

Satellittvarsling KSAT om mulig forurensning i fire posisjoner i Norskehavet NOR VTS meldte mandag 17.04.2023 om KSAT varsel med fire observasjoner i Norskehavet. Alle var under 5 km2 store. Tre av observasjonene var kategori grønn, hvorav to av dem assosiert som produsert vann og en av dem med ukjent kilde. Siste observasjon var kategori rød, og mulig assosiering med et bestemt fartøy. NOR VTS har sjekket det aktuelle fartøyets AIS-spor, og grunnet at fartøyet har hatt kontinuerlig fart i området anses det lite trolig at fartøyet har forårsaket observasjonen som hadde sirkulær utforming. Ingen andre fartøy mistenkt. Sak avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av forurensing i indre havn i Svolvær, Nordland 110 Bodø meldte onsdag 19.04.2023 om at det var observert film av parafin eller diesel i indre havn i Svolvær. Trolig lekkasje fra grunn til havn i forbindelse med snøsmelting, ukjent kilde. Ble vurdert som ikke aksjonertbart. Sak avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Utslipp av mulig spillolje til Melsvatnet, Voss, Vestland 110 Vest meldte onsdag 19.04.2023 om observasjon av det som trolig er spillolje ut i bekk og videre ned mot Melsvatnet ved Voss. Lokalt brannvesen, viltforvalter og politi involvert. Kommunen gjorde tiltak med å sette lense i utløpet av bekken for å forhindre spredning ut til vannet. Det var ikke store mengder, og kilde er ukjent. Trolig utvasking med smeltevann - stor vannføring i bekken. Kommunen rekvererte sugebil for å ta opp forurensing. Deretter ikke mer forurensing observert. Sak avsluttes i vaktlaget.

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil i Mosseveien, Fredrikstad, Viken 110 Øst meldte mandag 17.04.2023 om uhell med lastebil med henger, som man mistenkte hadde medført utslipp av noe diesel. Lasten var Glasopor, og noe av dette var også kommet ut. Uhellet skjedde i veikant og mot tilstøtende jorde. Brannvesenet rykket ut, IUA ble kontaktet, og Politi og Helse var på stedet. Det viste seg å ikke være utslipp av diesel fra lastebilen. Glasopor hadde kommet utover jorde, og ble plukket opp og tatt hånd om av innleid firma. Området ble dermed ferdig ryddet. Sak avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje fra spylebil til asfalt ved Tåsensenteret, Oslo Oslo Brann- og Redningsetat meldte tirsdag 18.04.2023 om hendelsen som hadde skjedd 12.04.2023. En spylebil hadde hatt brudd i en hydraulikkslange, hvor ca. 200 liter rant ut på asfalt. Noe hadde rent ned i en kum, og biler hadde kjørt gjennom sølet og dratt det utover resten av parkeringen rundt bygget. Brannvesenet demmet opp sluket med Absol, brukte svabere til å samle mye av sølet, og benyttet zugol. Det ble brukt absolspreder til resten av parkeringen. Aktiv tankrens bestilte sugebil, som fjernet dammene og tømte sluket. Sak avsluttes i vaktlaget.

Lekkasje fra lastebil ved fergekai Øksjord, Loppa kommune, Troms og Finnmark 110 Finnmark meldte onsdag 19.04.2023 om at en lastebil oppdaget lekkasje da den stod i fergekø ved Øksfjord. Lekkasjen gikk til asfalt. Lokalt brannvesen rykket ut til stedet og utførte tiltak for oppsamling av forurensningen. Sak avsluttes i vaktlaget.

Lekkasje av diesel fra lastebil etter å blitt presset ut av veibanen, Gol kommune, Viken 110 Sør-Øst meldte torsdag 20.04.2023 om utslipp av diesel i forbindelse med ulykke hvor en lastebil ble presset ut av veien av en motgående lastebil som kom i feil kjørebane. Lekkasjen etter ulykken truet å nå en borebrønn til grensende huseier. Lokalt brannvesen har aksjonert med å stoppe lekkasje, bekjempe forurensing på bakken med bark og, i samarbeid med eier av brønn, grave en grøft for å forhindre spredning til brønnen. Forsikringsselskap til lastebil som forårsaket ulykken og eier av brønn er informert. Sak videre vil være mellom forsikringsselskapene, tiltak mot akutt forurensing er ansett ivaretatt. Sak avsluttes i vaktlaget.

Industri

Utslipp av rapsolje fra fiskeforfabrikk på Myre, Øksnes kommune, Nordland 110 Nordland meldte lørdag 16.04.2023 om utslipp av 50-100 liter rapsolje fra Biomar Myre, Øksnes. Bedriften iverksatte selv aksjonering for opptak av utslippet. Lokalt brannvesen varslet. Sak avsluttes i vaktlaget.

Landbruk

Utslipp av 1000 m3 husdyrgjødsel fra silo sprunget lekk, Kåenveien, Rakkestad, Viken 110 Øst meldte tirsdag 18.04.2023 om utslipp på ca 1000 kubikk husdyrgjødsel fra en silo som hadde sprunget lekk. Møkka har vært tyntflytende, omtrent som vann og det meste rant på kort tid til elva/bekken Dørja. Et tynt lag lå igjen på jernbanesporet og jordene mellom gården og Dørja. Jernbanelinjen mellom Rakkestad og Mysen fikk pukken under jernbanelinjen vasket vekk, og togtrafikk ble innstilt av Bane NOR. Kystverket har vært i kontakt med fagansvarlig jordbruk i Rakkestad kommune, som har den samme situasjonsforståelsen som bonden. Sak avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av husdyrgjødsel fra silo ut til jorde. Signsås, Gaudal, Trøndelag 110 Midt-Norge meldte onsdag 19.04.2023 om lekkasje av anslagsvis 2000 liter husdyrgjødsel fra silo ut til jorde. Lokalt brannvesen har vært på stedet. Lekkasjen ble stoppet, og bonden startet tiltak for å hindre ytterligere spredning fra jorde. Sak avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av husdyrgjødsel til jorde, Varhaug, Hå kommune Rogaland 110 Sør-Vest meldte torsdag 20.04.2023 om hendelse med utslipp av husdyrgjødsel i forbindelse med feil på pumpe ved fylling til slangespreder. Utslippet på anslagsvis 1000 liter nådde ut på jorde og videre til kommunale kummer. Lokalt brannvesen og miljørådgiver fra kommunen bisto på stedet samt ga råd til bonden om tiltak. Det er gjort tiltak med å lukke kummer for videre spredning, samt innleid sugebil for å ta opp utslippet og tømming av kummer for forurensing. Det er også gjort tiltak med å bygge opp hinder for at utslippet ikke skal nå videre til bekk. Ingen flere tiltak ansett nødvendig. Sak avsluttes i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Hvitt voks-aktig stoff observert i østvendte bukter i Lillesand og Grimstad kommuner, Agder 110 Agder meldte mandag 17.04.2023 om at det var observert et hvitt stoff i klumper i flere bukter i Lillesand og Grimstad kommuner. Stoffet luktet parafin. 110 varslet kommuner og statsforvalter. Kystverket opprettet kontakt med begge kommuner, og det ble informert om at Skjærgårdstjenesten også hadde gjort funn, også i sjøen inn mot buktene, og tatt med seg prøver av dette til land. Kommunen har sendt prøver til Eurofins for analyse. Kystverket besluttet å også sende prøve av stoffet til Sintef. Det er avholdt et felles koordineringsmøte mellom Kystverket og begge kommunene for samordning, samt avklaring av ansvar og roller i saken. Kommunene organiserer opprydding, og har publisert informasjon til publikum på sine nettsider. Kommunene rapporterer status til Kystverket. Miljødirektoratet er informert.

Utslipp av diesel til grunn på fjellet Berakupen, Hardangervidda nasjonalpark, Eidfjord, Vestland 110 Vest meldte onsdag 19.04.2023 om utslipp av mellom 1000 og 2000 liter diesel til grunn på fjellet Berakupen i Hardangervidda Nasjonalpark. Lekkasjen stammer fra en installasjon som eies av DSB og driftes av Motorola. Utslippet ble oppdaget av underleverandør som utfører service. Det er snødekt mark på fjellet, og synlige diesel-spor i snøen. Det arbeides med å beregne hvor mye diesel som har sluppet ut. Det er oppsamlingskar under tankene men disse har vært fylt med is og snø slik at dieselen har gått utenfor. Brannvesenet og kommunen dro samme dag på befaring, og det er utarbeidet plan om å frakte bort forurenset snø i lukkede containere med beltevogn. Kystverket har hatt kontakt med flere involverte aktører, herunder DSB, Motorola, Eidfjord kommune, og Statsforvalteren i Vestland som også er nasjonalparkens forvaltningsmyndighet. Det er den 20.04.2023 diskutert med Statsforvalteren om videre oppfølging av saken, og blitt enighet om at det er hensiktsmessig at Statsforvalteren følger opp saken videre. Kystverket har derfor delegert myndighet til Statsforvalteren den 20.04.2023.

Utslipp av kloakk etter brudd på kloakkledning, Fredrikstad, Viken 110 Øst meldte onsdag 19.04.2023 om at et brudd på kloakkledning har ført til utslipp til bekk som fører videre til Glomma. Kommunen ved vann og avløpsavdelingen stoppet utslippet og utretter feilen på kloakkrørledningen. Kommunen vurderte utslippet som ikke aksjonertbart. Sak avsluttes i vaktlaget.

Observert blushine i Randselva, Lundstadfossen Ringerike 110 Sør-Øst meldte fredag 21.04.2023 om observasjon av blueshine i Randselva, ved Lundstadfossen i Ringerike. Lokalt brannvesen har vært på stedet å funnet kilden til utslippet. 10 - 15 liter olje har sluppet ut i forbindelse med tømming av basseng ved Viulsfoss kraftstasjon. Usikkert når tid det skjedde, men lekkasjen er stoppet. Brannvesenet har vurdert at det ikke er aksjonerbart. Sak avsluttes i vaktlaget.

Til toppen