Hopp direkte til innhold

Bakgrunnsstoff om akutt forurensning

Her finner du korte beskrivelser av temaer journaliser og publikum ofte er opptatt av, og ofte misforstår.

Tekstene kan brukes eller forkortes i både nettmeldinger og redaksjonelle artikler. De er også greie å ha for hånden i en eventuell intervjusituasjon. Ved å bruke korrekte og koordinerte budskap aktivt, oppnår den statlige aksjonen en mer tydelig og enhetlig kommunikasjon til omverden.

Generelt om akutt forurensning

All virksomhet som kan føre til akutt forurensning skal ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten og omfang for eventuell akutt forurensning. 

Formålet med en beredskap mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, miljø og næringsinteresser. Det er et overordnet prinsipp i forurensningsloven at forurenser skal betale både for å etablere sin egen beredskap og for iverksettelse av skadebegrensede tiltak ved forurensning fra egen virksomhet. Forurenseren er videre økonomisk ansvarlig for å iverksette tiltak og erstatning ved skader på miljø og eiendom. 

Privat beredskap

Dersom det oppstår en situasjon med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, har ansvarlig forurenser plikt til å sette i gang tiltak. Tiltakene skal hindre eller stanse forurensningen, og fjerne eller begrense skader og ulemper som forurensningen fører med seg. 

Aksjonsplikten vedvarer selv om kommunen eller staten aksjonerer.

Ved kommunale og statlige aksjoner mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan Kystverket pålegge virksomheter å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i virksomhetens beredskap. 

Petroleumsvirksomheten

Ved hendelser i petroleumsvirksomheten skal det ansvarlige operatørselskapet iverksette tiltak. Ved større utslipp vil operatørselskapet mobilisere Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), som på vegne av operatørene ivaretar deres beredskap mot akutt forurensning og iverksetter skadebegrensende tiltak.

Kystverket og oljeindustrien har gjennom et eget planverk, øvelser og trening gjort forberedelser for at staten kan overta ledelsen av aksjoneringen ved en ekstrem forurensingshendelse fra petroleumsindustrien. En slik overtakelse gjennomføres ved samordnet aksjonsledelse og endrer ikke på operatørens ansvar for egen beredskap, ansvar for hendelsen i seg selv eller ansvaret for konsekvensene av denne.

Kommunal beredskap

Kommunene har beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt
forurensning innenfor kommunens grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller er ukjent.

Eksempler på dette er: tankbiler som har veltet, utslipp fra nedgravde tanker, oljeutslipp i en havn med ukjent kilde.

Kommunene samarbeider om beredskapen gjennom interkommunale beredskapsregioner ledet av interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) som dekker samtlige norske kommuner.

Les mer om kommunal beredskap her. 

Statlig beredskap

Staten, ved Kystverket, har beredskaps- og aksjonsplikt ved større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret. Det er dette som kalles statlig aksjon. Det kan du lese mer om her

Kystverket har også ansvaret for at det blir iverksatt tiltak overfor skip som
utgjør en fare for akutt forurensning.

Kystverket kan mobilisere beredskapsressurser fra både privat og kommunal
beredskap til en større statlig aksjon. Gjennom internasjonale beredskapsavtaler kan det også søkes om bistand internasjonalt.

Til toppen