Hopp direkte til innhold

For privatpersoner og bedrifter: Tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14

Du må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 før du kan etablere tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen

Det er tiltakets konsekvenser for sikkerheten, ferdselen og forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen som er avgjørende for om et tiltak krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14.

Som tiltak regnes:

 • innretninger (f.eks. akvakulturanlegg, flytebrygger, broer, luftspenn, rørledninger),
 • naturinngrep (f.eks. mudring, utdypning, utfylling)
 • aktiviteter (f.eks. slep, regatta, sprengning, omlasting)

Søknadsplikten gjelder uansett hva slags tiltak det er og hvor tiltaket skal gjøres (på sjøen, på land eller i luften) og enten tiltaket er midlertidig eller varig, en fysisk konstruksjon eller en aktivitet.

Det er nok at et tiltak kan påvirke enten sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser. Terskelen for å søke er derfor lav. 

Innen fire uker etter at søknaden er sendt inn, skal du få tilbakemelding fra myndigheten om tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Dersom du ikke får slik tilbakemelding, så betyr det ikke at du kan sette i gang – du må få positivt svar på søknaden din før du kan starte.

Myndigheten til å behandle søknader om tillatelse er delt mellom kommunene og Kystverket.

Dersom søknaden din skal behandles av Kystverket, kan du bruke dette skjemaet i Altinn. 

Kystverket behandler søknader om følgende:

 • tiltak som skal etableres eller iverksettes helt eller delvis i hovedled og biled, og utenfor slike leder, men der tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i hovedled eller biled
 • tiltak som skal etableres eller iverksettes i sjøområdet som ligger mellom 1 og 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen
 • alle tiltak som er omtalt i § 14 tredje ledd uansett hvor de skal etableres:
  o akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø
  o energianlegg i sjø
  o rørledninger for olje og gass
  o broer
  o luftspenn
  o innretninger, installasjoner og anlegg for petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slik
  o tiltak som krysser en kommunegrense, med mindre kommunene har inngått samarbeid som omfatter myndighetsutøvelse etter loven
  o tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, omlasting fra skip til skip, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr
  o tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet

Hvor hovedled og biled går kan du finne ut i Kystverkets kartløsning Kystinfo. Velg temakart «Farled og merker».

Kommunene behandler øvrige søknader om tiltak som skal etableres i kommunens sjøområde.

Kommunens sjøområde går fra land og til én nautisk mil utenfor grunnlinjen med unntak for statens hoved- og bileder.

Illustrasjon av myndighetsfordeling etter havne- og farvannsloven

Dersom du er usikker på hvem som skal ha søknaden, så kan du søke Kystverket og så vil vi sende søknaden din videre til rett kommune. Du kan også ringe oss på 07847.

Vedtak etter havne- og farvannsloven § 14 er enkeltvedtak som du kan klage på. Klagen skal sendes til den myndighet som har fattet vedtaket.

Kontakt

Seniorrådgiver

Chris-Thomas Jørgensen /
Til toppen