Hopp direkte til innhold

Sette opp farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger?

Farvannsskilt omfatter varsels-, forbuds- og opplysningsskilt. Navigasjonsinnretninger er fyrlys, sjømerker, lykter, radarsvarere, radionavigasjonssystemer og AIS-navigasjonsinnretninger. Begge gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Man må ha tillatelse fra Kystverket for å sette opp, fjerne, flytte, endre eller tildekke både farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om slik tillatelse.

Søke om tillatelse

Det følger av havne- og farvannsloven § 10 tredje ledd at farvannsskilt og navigasjonsinnretninger bare kan settes opp, fjernes, flyttes, endres eller tildekkes etter tillatelse fra departementet. Departementets myndighet er delegert til Kystverket.

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger av 19. desember 2012 har blant annet bestemmelser om utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, og hva en søknad om tillatelse skal inneholde. Kystverket har i tillegg fastsatt retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plassering av navigasjonsinnretninger. Videre er Farledsnormalen relevant.

Søknaden sender du til eller til vår postadresse: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

Hvem kan søke?

Merk at tillatelse til oppsett mv. av farvannsskilt eller navigasjonsinnretning kan gis til kommuner eller bedrifter, eventuelt velforeninger etter en konkret vurdering. Kystverket vil vurdere om søker evner å ha ansvar for vedlikehold mv., jf. forskrift om farvannsskilt § 6, og om det senere vil være mulig og gjennomførbart å ilegge pålegg etter havne- og farvannsloven § 10 fjerde ledd. Tillatelser etter § 10 tredje ledd gis derfor ikke til privatpersoner (i betydning enkeltpersoner).

Dersom den som skal eie farvannsskilt eller navigasjonsinnretning vil bruke fullmektig i søknadsprosessen, så må fullmektigen legge frem skriftlig fullmakt fra tiltakseier sammen med søknaden om tiltaket. Dette følger av forvaltningsloven § 12 siste ledd. Dersom fullmektigen er advokat, er det ikke nødvendig at denne legger frem slik fullmakt.

Se også her for informasjon om gjeldende farvannsskilt og filer for produksjon av skilt.

Søknaden må inneholde:

  • hvilket farvannsskilt eller navigasjonsinnretning søknaden gjelder

  • hvor farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen ønskes satt opp, legg ved kart og geografiske koordinater (oppgitt i WGS 84 DD MM.MMM)

  • en vurdering av hvilken betydning oppsett, fjerning, endring eller flytting av farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen vil ha for sjøverts ferdsel, og andre opplysninger som er nødvendige for behandling av søknaden

  • hvem som eier eller skal eie farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen og ev. andre som måtte ha ansvar for farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen.

Bruk av kart i søknaden

Dersom farvannsskiltet skal gi opplysninger om kabel, ledning e.l., så bør også kabelen tegnes inn i kartet. Kystverket sin kartløsning Kystinfo kan gjerne brukes. I kartløsningen kan tegneverktøyet «Linje» brukes til å angi både kabeltrasé og ønsket plassering av farvannsskilt. Et par tips er å navngi linjer og punkter, eller benytte ulike farger på disse, slik at det blir greit å forstå innholdet. De inntegnede traséene og angivelse av ønsket skiltplassering kan deles med Kystverket, se eksempel i skjermdumpen under, evt. kan man ta en utskrift av kartet som legges ved søknaden.

Illustrasjon fra KystInfo.png

Figur 1: Når de aktuelle dataene (linjer/punkter/polygoner) er tegnet inn, kan disse deles. Trykk på deleknappen (1), velg kopier lenke (2) og kopier lenken inn i søknaden/e-posten (3). (kilde: Kystinfo)

Kontakt

Seniorrådgiver

Chris-Thomas Jørgensen /
Til toppen