Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg havn

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Havnen ligger i utløpet til Glomma. Farvannet grunnes opp av sedimenter som transporteres med elva og avsettes på sjøbunnen ettersom elvevannets hastighet reduseres når det møter sjøen i dette områder.

Utbedring av innseilingen til Borg havn ved Fredrikstad har som formål å ta farvannet i Røsvikrenna tilbake til samme standard som etter mudringen i 1995. Røsvikrenna er smal med til tider sterk strøm. I situasjoner med sidevind er denne delen av seilasen krevende. Trafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt- og dagseilas, bruk av taubåt, farlig last og skipstørrelse. 

Hva ønsker vi å oppnå?

Hensikten med tiltaket er å gjøre seilasen gjennom Røsvikrenna tryggere. Tiltaket skal totalt sett bidra til og bedre fremkommeligheten gjennom Røsvikrenna og derigjennom 

  • Redusere sannsynligheten for grunnstøtinger
  • Redusere sannsynligheten for sammenstøt
  • Redusere sannsynligheten for miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat
  • Øke forutsigbarhet i transportutviklingen

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet:

  • Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde.
  • Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter.
  • Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass.

Forberedende prosjekt til Innseiling Borg

Kystverket planlegger å gå i gang med forberedende prosjekt før utdypingstiltaket settes i gang. Forberedende prosjekt vil bestå av prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området.

Hensikten med forberedende prosjekt er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet.

Prosjektet ligger inne Kystverkets handlingsplan basert på NTP 2022–2033.

imageo5gyc.png
Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn
og Øra industriområde midt i bildet.

 

Til toppen